Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
På Fridalen skole i Bergen har Salt Bergenskirken drevet kulturskole og leksehjelp siden 2015.
 Foto: Even Gran

På Fridalen skole i Bergen har Salt Bergenskirken drevet kulturskole og leksehjelp siden 2015. Foto: Even Gran

Mener frikirke driver fordekt forkynnelse på offentlig skole

Foreldre ved Fridalen skole i Bergen protesterer.

Publisert:

Siden 2015 har det kristne trossamfunnet «Salt Bergenskirken» drevet leksehjelp og kulturskoleaktiviteter ved Fridalen skole i Bergen. Tilbudet har, ifølge foreldre Fri tanke har vært i kontakt med, blitt oppfattet som skolens eget tilbud. Det har ikke vært tydelig informert om at tilbudet drives av et kristent trossamfunn, og ikke av kommunen, får vi høre.

– Flere av foreldrene vi har vært i kontakt med, har trodd at kulturskole- og leksehjelptilbudet de har meldt barna sine på, har vært i regi av skolen og ikke en kristen frikirke. Selv må jeg si jeg fikk sjokk da jeg oppdaget det, sier en av foreldrene, Kristian Hundven.

Han er ikke alene om denne oppfatningen. Mange av foreldrene føler seg ført bak lyset av den utstrakte markedsføringen av Salts aktiviteter på skolen, hvor det i lang tid ikke har kommet frem hvem som står bak. Flere av foreldrene forteller om forkynning i form av oppslåtte bibler, synging av kristne sanger og utdeling av billetter til kristne arrangement.

Kristen leksehjelp og kulturskole

I 2005 vedtok Stortinget i at «trosopplæring skal ikke gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen».

Opplæringsloven (§9-6) sier at «elevene ikke skal utsettes for reklame som er egnet til å skape et kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, adferd og verdier».

På tross av dette har trossamfunnet Salt i flere år tilbudt kurs innen sang, instrumenter og dans, samt at leksehjelptilbudet «Fritt spillerom» har blitt tilbudt på Fridalen skole nettopp i SFO-åpningstiden, som varer fram til klokken 16:30.

På nettsidene til «Salt kulturskole» kan vi i dag lese at «Fritt spillerom – Venterom», er et lavterskeltilbud der «elever, foreldre og barn fra området kan komme for å leke, spille, få hjelp med lekser, prate eller låne instrumenter, utstyr og øvingsrom, tilrettelagt av trygge, omsorgsfulle voksne miljøarbeidere».

Tilbudet ble i fjor høst gitt hver dag mellom klokken 15 og 19 i et eget rom på Fridalen skole. Leksehjelptilbudet rettet mot 4.–7.-klasse ble gitt i perioden 16 til 17:30. Nettsiden er ikke oppdatert på hva som skjer nå, høsten 2019, men leksehjelptilbudet skal være erstattet av spill og andre aktiviteter i regi av Salt, ettersom Fridalen skole har blitt en leksefri skole.

Det regulære kulturskoletilbudet til trossamfunnet, «Salt kulturskole», som er noe mer enn gratistilbudet «Fritt spillerom», har også undervisningsadresse Fridalen skole. Skoleeier Bergen kommune ga i fjor rundt en kvart million kroner i integreringsstøtte til Salt kulturskole. I år økte summen til rundt 450.000.

– Vi stiller oss undrende til at kommunen velger å støtte Salt på denne måten. Salts kulturskoletilbud er vesentlig mye dyrere enn den kommunale kulturskolen, og kan neppe kalles et sosialt utjevnende tiltak. Vi tviler også på om foreldrene til kulturskoleelevene med minoritetsbakgrunn ville ønsket å benytte seg av tilbudet hvis de hadde fått informasjon om hvem som står bak, sier en av foreldrene, Kristian Hundven.

Omstridt lokale

Det påstått tette forholdet mellom ledelsen på Fridalen skole og trossamfunnet Salt skal ha skapt konflikter på skolen, både mellom skolen og foreldrene og internt mellom ansatte på skolen.

Mange foreldre reagerte på at noen lærere i august videreformidlet en e-post fra rektor, der elever og foreldre skal ha fått tilbud om gratis billetter til et familiearrangement i anledning åpningen av den kontroversielle Forum Scene på Danmarksplass i Bergen. Dette er et kulturhus som eies av Salt Bergenskirken (75 prosent), samt den nasjonalistiske og muslimfiendtlige Resett-skribenten og skipsrederen Dan Odfjell (25 prosent). Både SV, Rødt og MDG har nylig boikottet arrangementer på Forum Scene på grunn av dette. Det samme har bergensartistene John Olav Nilsen og bandet Romskip gjort.

Da Fridalen skole skulle markere sitt 80-årsjubileum 30. september i høst, valgte skoleledelsen å legge feiringen nettopp til Forum. Dette ble for kritikerne nok et bevis på samrøret mellom Salt Bergenskirken og Fridalen skole.

En av samrørebeskyldningene fra foreldregruppen har sammenheng med at en av de ledende pastorene i Salt Bergenskirken, Eirin Bekkevold, også er lærer ved Fridalen skole. Det er også andre ansatte ved skolen som har tilknytning til Salt Bergenskirken eller andre pinsekristne menigheter i byen. Foreldregruppen stiller spørsmål ved om disse båndene påvirker beslutningsprosesser ved skolen.

Stadig flere foreldre reagerer

På et foreldremøte på Fridalen skole 25. september i år, skal en representant for skoleledelsen i plenum ha uttalt at skolen hadde fått låne Forum scene mot at Salt får låne lokaler på skolen. Foreldrene hevder at det ikke ble lagt skjul på at det foregår utveksling av ytelser og gjenytelser mellom Salt Bergenskirken og skolen.

En gruppe på tretten foreldre sendte i slutten av september et varsel til Bergen kommune om forholdene ved Fridalen skole, som Fri tanke har fått innsyn i. De henvendte seg først til rektor Rune Monsen, men sier at de ikke fikk svar på spørsmålene de stilte.

Foreldregruppa peker blant annet på at foreldre, når de søker om plass på kulturskolen, har vært nødt til å oppgi om de er troende eller ikke. Hensikten her har vært å finne ut hvilke av elevene som kan være med på lovsang. Dette er informasjon verken skolen eller Salt Bergenskirken har lov til å samle inn. presiserer de.

«Vi er svært skeptiske til at Saltkirken står bak så mange av tilbudene etter skoletid på Fridalen skole. Hva det uuttalte målet til Saltkirken på Fridalen skole er, er for oss temmelig opplagt. Fridalen skole er også den eneste skolen i Bergen, oss bekjent, hvor Saltkirken har sluppet til med disse tilbudene», skriver de i varselet til kommunen.

Foreldrene peker på konfliktene som er skapt på skolen, både i foreldre- og ansattgruppa, på grunn av de tette båndene til Salt Bergenskirken, og er bekymret for det psykososiale arbeidsmiljøet på skolen.

Rundt to uker senere, den 8. oktober, avviser områdeleder Margareth Stenberg i Bergen kommune å gripe inn i saken. Rektor har forsikret kommunen at det hele er innenfor regelverket, skriver hun. Kommunen kommenterte ikke Salt Bergenskirkens påstått fordekte kulturskole- og leksehjelptilbud på skolen, som foreldrene også reagerte på.

Foreldrene sender derfor en ny epost, der de ber om kommunens kommentar til at Salt Bergenskirken reklamerer over hele skolen for leksehjelp- og kulturskoletilbudet med forlokkende bilder, men uten at det går fram hvem som står bak.

De skriver også at det er god grunn til at tro at det ikke bare er livssynsnøytral leksehjelp og musikkopplæring som har foregått.

– På «Fritt Spillerom» ligger Bibelen oppslått på et bord. Ulike kort med spørsmål om tro er også utstilt i klasserommene. Er dette greit på en offentlig barneskole? spør foreldrene i sin nye henvendelse til kommunen.

Reklame for Salt-trossamfunnets kulturskole på Instagram:

Urovekkende

En ukes tid senere henvendte foreldrene seg til kommunen på nytt. Nå er tonen vesentlig skjerpet og enda flere foreldre har signert. De vil ikke finne seg i å bli avvist av kommunen, slik de ble i det første svaret. Foreldrene mener det er svært utilstrekkelig at kommunen ikke reagerer mot det som foregår på Fridalen skole. De vil ha en vurdering av og en uttalelse om habiliteten til saksbehandlerne i kommunen og ber om et møte med kommuneledelsen så raskt som mulig.

Siden det første varselet har de fått mer informasjon som gjør at de ser enda mer alvorlig på saken, spesielt hvordan 80-årsfeiringen på Forum scene har ført til konflikt mellom lærerne på skolen. Mange lærere skal angivelig ha valgt ikke å delta på feiringen.

«På bakgrunn av observasjonene over har vi grunn til å tro at skoleledelsens tilknytning til frikirken Salt skaper konflikt og splittelse i lærerkollegiet ved Fridalen skole. Vi registrerte at flere lærere valgte å ikke delta på feiringen i Forum og at det var utstrakt vikarbruk i forbindelse med arrangementet. Er dette forsvarlig bruk av ressurser ved Fridalen skole?», spør foreldrene i eposten til kommunen.

De skriver videre at de vet at en lærer ved skolen har blitt sykemeldt i forbindelse med konflikten og at vedkommende skal ha søkt permisjon og tatt seg jobb et annet sted.

– Vi er bekymret for at flere gode lærere skal søke seg bort fra skolen. Rektor Rune Monsens håndtering av denne saken går ut over barnas undervisningstilbud, sier Kristian Hundven.

Foreldregruppa stiller også spørsmål om hvordan det kan være greit at Fridalen skole ikke betalte for bruken av Forum Scene, særlig når de på foreldremøtet fikk opplyst at skolen og Salt driver gjensidig utveksling av tjenester. «Det vil i så fall kunne kalles korrupsjon», skriver foreldrene i brevet til kommunen.

De vil også vite om Salt Bergenskirken gis særfordeler når det gjelder leie av lokaler på skolen. Salt kulturskole har fast tilholdssted på skolen, og foreldrene kan ikke se at Fridalen skole er tilgjengelig for utleie for andre aktører via kommunens rombookingstjeneste.

«Som foreldre er det svært urovekkende at en frikirke med et verdigrunnlag og virkelighetsoppfatning som strider mot det som flertallet i Norge i dag anser som etisk forsvarlig, gis tilnærmet enerett til å benytte skolens lokaler og tilby sine tjenester til våre barn», skriver de.

Foreldrene ber kommunen undersøke saken og rydde opp i det de måtte finne av samrøre, konflikter og dårlig arbeidsmiljø så snart som mulig.

Siste nytt er at foreldregruppa er invitert til et møte med Bergen kommune kommende onsdag 13. november.

Ubehagelig stemning

Kristian Hundven forteller om ubehagelig stemning på et møte i foreldrearbeidsutvalget (FAU) i slutten av oktober, der skolens samarbeid med Salt var hovedsak. For det er også mange foreldre ved skolen som synes tilbudene Salt Bergenskirken tilbyr på skolen er utmerket, og som ikke ser problemet i at barna også kan få med seg litt kristen forkynnelse på kjøpet.

– Det er definitivt noen sterke stemmer som forsøker å utdefinere kritikere. De reagerer følelsesmessig på kritikk. Vi ble for eksempel møtt med beskyldninger om diskriminering og «religionshat» i møtet, forteller Hundven.

En av konklusjonene til FAU etter dette møtet var at de oppfordrer skolens administrasjon til å utvise varsomhet i videre samarbeid med Salt.

– Dette håper vi både skolen og kommunen lytter til. Vi ønsker en saklig diskusjon og en grundig og faktabasert opprydning fra kommunens side. Vi mener denne saken er alvorlig på så mange måter og nivåer at vi var nødt til å gjøre noe. Vi må kunne ha tillit til at Fridalen skole og Bergen kommune driver i henhold til lover og regler for skoleverket i Norge, sier Hundven.

Foreldrene mener at pastor i Salt Bergenskirken, Øystein Gjerme, selv går langt i å antyde at menigheten bruker kulturaktiviteter som rekrutteringsgrunnlag.

– Det å bygge ned terskelen mellom livssynsrommet og kulturrommet er viktig, uttalte Gjerme til Bergens Tidende i en artikkel i august i år.

Gjerme overtar forøvrig den norske pinsebevegelsens øverste lederverv fra nyttår.

Rektor avviser samrøre

Rektor ved Fridalen skole, Rune Monsen, avviser at det er noe samrøre mellom Salt Bergenskirken og Fridalen skole.

– Det stemmer at Salt kulturskole og deres «Fritt spillerom»-tilbud bruker lokaler på skolen, men det er på ingen måte noen forskjellsbehandling her. Det er Bergen kommune sentralt som administrerer utleie av disse lokalene, ikke oss på skolen. Men jeg kan bekrefte at ingen diskrimineres. Lokalene leies ut gratis til alle fordi kommunen ønsker å stimulere det lokale kultur- og organisasjonslivet, forteller han.

Monsen sier at Salt kulturskole nå har fått klar beskjed om at de må merke tydelig hvem som er ansvarlig for «Fritt spillerom»-tilbudet.

– Vi fikk en del klager på at det ble reklamert på skolen for gratistilbudet «Fritt spillerom», uten at det var tydelig hvem som var ansvarlig. Jeg har nå sagt klart fra at dette må merkes tydelig med logo, noe som også har blitt gjort, sier han.

Monsen avviser at Salt Bergenskirken har gjort dette for å drive fordekt kristen forkynnelse på skolen. Årsaken til at tilbudet fra trossamfunnet ikke ble merket, skal ha vært at de ønsket å hindre sammenblanding mellom «Fritt spillerom»-tilbudet og trossamfunnets mer generelle tilbud «Salt kulturskole».

– Det skal ikke være noen kristen forkynnelse verken på «Fritt spillerom» eller i aktivitetene til Salt kulturskole. Her har jeg vært veldig tydelig for dem. Det skal ikke ligge åpne bibler eller brosjyrer om tro rundt omkring, sier han.

Monsen understreker at skolens SFO-tilbud er noe helt annet enn det Salt Bergenskirkens tilbyr på skolen. «Fritt spillerom» henvender seg til 4. til 7. trinn, mens SFO er et tilbud bare til 1. til 4. trinn, så her er det lite rom for sammenblanding, forteller han.

Rektoren bekrefter at det finnes lærere ved skolen som også er aktive i Salt Bergenskirken, men avviser at dette er et problem. Han understreker at ingen av disse sitter i ledelsen.

– Hva er årsaken til at Fridalen skole valgte å arrangere 80-årsfeiringen sin på det omstridte Forum Scene?

– Bakgrunnen er et stort møte vi hadde den 26. mars i år om inkludering ved skolen. I etterkant av møtet henvendte jeg meg til representant fra Salt Bergenskirken vedrørende mulighet for å låne lokalene i Forum. Jeg tenkte det var en god ide, siden det ligger i vårt nærområde og vi ikke har et stort nok lokale på skolen. Jeg fikk ja på denne forespørselen, sier han.

Monsen avviser at Salt-pastor og Fridalen-lærer Eirin Bekkevold, eller noen av de andre lærerne som har tilknytning til pinsekristne menigheter i byen, har hatt noe med arrangementet å gjøre.

– Arrangementet på Forum Scene er helt og holdent mitt initiativ og ansvar, sier han.

Monsen bekrefter at skolen ikke betalte noe for bruken av Forum Scene, men avviser at det er problematisk eller at det er noen slags gjenytelse for at Salt ikke betaler leie på skolen. For dette er jo et gode alle kan nyte godt av.

– Hvis vi hadde betalt leie, kunne jo det ha blitt kritisert også, i og med at Forum Scene er såpass omstridt, sier han.

– Angrer du på valget av Forum Scene når det ble så mye bråk rundt det?

– Nei, på ingen måte. Det var et svært vellykket arrangement. Det er bare en liten gruppe foreldre som protesterer, sier han.

Monsen ønsker ikke å kommentere påstander om konflikter i personalet ved skolen.

#religion i skole og barnehageVis flere

Mener frikirke driver fordekt forkynnelse på offentlig skole
Fri tanke og HEF gjør seg til talerør for fremmedfrykt

Fri tanke og HEF gjør seg til talerør for fremmedfrykt

Det mener barnehagelærer og humanetiker Lisbeth Helen Storebø.