Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Morten Horn (øverst) er svært skeptisk til aktiv dødshjelp, mens Mette Løvvig Nordhus og Christian Grorud ikke har tatt stilling, men vil ha debatt.

Morten Horn (øverst) er svært skeptisk til aktiv dødshjelp, mens Mette Løvvig Nordhus og Christian Grorud ikke har tatt stilling, men vil ha debatt.

Intens debatt om aktiv dødshjelp

Oslo fylkeslag i HEF vil ha debatt om eutanasi i forbundet. Morten Horn er lege og HEF-medlem, og spør hvorfor sentrale tillitsvalgte vil tvinge hans yrkesgruppe til å ta liv.

Publisert:

Sist oppdatert: 03.02.2012 kl 16:11

Aktiv dødshjelp, eller eutanasi, har i lang tid blitt diskutert i Human-Etisk Forbund og i humanistbevegelsen generelt.

Internasjonalt er humanistbevegelsen ganske tydelig i hva den mener; eutanasi/barmhjertighetsdrap må på en eller annen måte kunne utføres uten straff. Tidligere generalsekretær Levi Fragell har engasjert seg sterkt i saken til fordel for liberalisering gjennom Foreningen Retten til en verdig død.

Humanismen kan romme begge syn

Human-Etisk Forbud har imidlertid ikke tatt stilling til saken. På nettsidene slås det i dag fast at det humanistiske livssynet kan kombineres både med å forsvare og å motsette seg legalisering av aktiv dødshjelp. Med dette mener forbundet å ha ivaretatt den særnorske profilen som innebærer å være en bred humanistorganisasjon med rom for ulike syn på enkeltsaker.

I 2004 la et HEF-internt utvalg fram utredningen Selvbestemt død?, uten å konkludere i spørsmålet. Utvalget bestod av Lorentz Stavrum (leder), Petter C. Borchgrevink, Lars Gunnar Lingås, Wenche Malmedal, Siri Gunn Simonsen, Frode Sulland, Kari Vigeland. Flertallet gikk inn for at forbundet burde arbeide for straffefrihet for aktiv dødshjelp og assistert selvmord, mens et betydelig mindretall gikk imot.

Oslo fylkeslag forsøkte i 2007 å få HEFs landsmøte til å fatte et prinsippvedtak om at individets selvråderett skulle legges til grunn for forbundets videre arbeid med saken, men vedtaksteksten ble såpass vannet ut at forbundet ble stående på stedet hvil. Saken ble tatt opp på to regionale samlinger i 2007, og etter det har det stort sett vært taust om eutanasi i forbundet, unntatt en og annen artikkel på Fritanke.no

Heftig debatt

Nå har imidlertid debatten skutt fart på en måte som vi ikke har sett på en god stund. Utgangspunktet er en artikkel av Mette Løvvig Nordhus og Christian Grorud fra Oslo fylkeslag.

Den 18. januar publiserte Fritanke.no artikkelen "Vi må ta debatten om aktiv dødshjelp". Her refererer Nordhus og Grorud til en undersøkelse som viser at 87 prosent av HEFs medlemmer er enig i påstanden "En pasient er døende med store smerter. Hvor enig eller uenig er du i at en lege, etter grundig overveielse, da skal kunne skrive ut en dødelig dose medisin som pasienten selv kan velge å ta for å unngå store lidelser, dersom pasienten selv ber om det?"

De to mener også at skillet mellom aktiv og passiv dødshjelp er kunstig.

– Vi har vanskelig for å forstå at passiv dødshjelp representerer en mindre utfordring når pasientens interesser skal ivaretas. En pasient kan si nei til livsnødvendig behandling i den hensikt å avslutte livet, skriver de to.

Etterspør praktiske løsninger

De to fikk raskt svar av den fremste talspersonen i forbundet mot legalisering, overlege ved Ullevål universitetssykehus Morten Horn.

Samme dag la Horn ut to lange svarinnlegg under artikkelen til Nordhus og Grorud. Den 26. januar, en uke senere, la Horn inn et nytt innlegg, og enda kom ikke noe svar fra de to som ønsket å "ta debatten om aktiv dødshjelp". Så den 28. januar kom et svar fra Christian Grorud, og dermed var debatten igang.

Horn er først og fremst opptatt av om det er riktig at individets selvbestemmelsesrett, prinsippet som eutanasitilhengerne setter høyest, skal få konsekvenser for andre mennesker, nærmere bestemt hans egen yrkesgruppe, legene. Hvis dette innarbeides som en rettighet, så tvinges jo legene til å ta liv, konstaterer Horn, og spør om ikke eutanasitilhengerne ser noen etiske problemer med det.

Horn peker også på en rekke praktiske grenseoppganger og vanskelige etiske avveininger som man vil komme opp i hvis eutanasitilnengerne får viljen sin. Han spør om eutanasitilnengerne har noen ideer om hvordan dette skal løses i praksis hvis eutanasi blir legalisert på en eller annen måte.

Han slår gjentatte ganger fast at målet hans er at HEF ikke skal ta stilling til spørsmålet. Det er helt greit, mener Horn, å ikke ha noen mening om dette når medlemmene er delt i spørsmålet og forbundet anerkjenner at begge standpunkt er forenelig med humanismen. Han er fornøyd med tingenes tilstand

– Ikke noe legene skal avgjøre alene

Christian Grorud fra Oslo fylkeslag og Robert Rustad fra hovedstyret har uttalt seg i diskusjonen for de tillitsvalgte. Rustad mener at denne debatten er for viktig til at legene skal få avgjøre den alene.

Groruds understreker at han ikke har tatt stilling i saken men ønsker debatten velkommen. Begge understreker de at individets selvråderett må stå sentralt, og mener Horn tar for lett på de nedverdigende lidelsene mange dødssyke må gjennomgå i livets siste fase, og som de kunne ha sluppet hvis aktiv dødshjelp hadde vært legalisert.

Også livssynsrådgiver i HEF, Hans-Christian Nes, har lagt ut en kommentar. Han synes, i likhet med Horn, at forbundet ikke bør ta stilling.

– Takk til Morten Horn for fremragende bidrag til å belyse kompleksiteten i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Jeg vil anta at det er nettopp kompleksiteten som gjør at mange vegrer seg for å innta et klart standpunkt, skriver Nes.

Les hele debatten her, og bidra gjerne du også.

Også på HEFs Facebook-side har det vært debatt om saken.

Kommentarfeltet i denne artikkelen er fjernet slik at debatten kan gå under det opprinnelige innlegget.

Nøkkelord