Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det kristenkonservative nettverket «Agenda Europe» jobber for å reversere liberale lovreformer og returnere til en «naturlig» tilstand der homofili er synd og abort er drap. 
 Foto: Shutterstock

Det kristenkonservative nettverket «Agenda Europe» jobber for å reversere liberale lovreformer og returnere til en «naturlig» tilstand der homofili er synd og abort er drap. Foto: Shutterstock

Ytterliggående kristne organiserer seg i Europa

Insisterer på at homofili skal kalles «sodomi» og at abort skal kalles «baby-dreping».

Publisert:

Sist oppdatert: 05.11.2019 kl 12:21

I i fjor kom en omfattende rapport som skisserer hvordan et omfattende nettverk av kristenkonservative kalt «Agenda Europe» er i ferd med å organisere seg. Hovedsakene til nettverket er ifølge rapporten som følger:

1. Kamp for å «beskytte familien». Ekteskapet skal bare være mellom kvinne og mann, og det jobbes for å innføre restriksjoner på muligheten til å inngå på skilsmisse. Dette anses som «et angrep på familien». Også prevensjon regnes som et angrep på familien og ekteskapet, fordi prevensjon «utfordrer verdigheten og hensikten med den seksuelle handling».

2. Kamp mot abort. Nettverket sidestiller abort med drap, og mener det skal straffes tilsvarende. Det skal ikke være noen unntak for voldtekt eller incest. Abort omtales som «baby-drap». Dødsstraff, derimot, aksepterer de. Dødsstraff er et unntak fra «rett til liv»-prinsippet de ellers baserer seg på.

3. Kamp mot like rettigheter på tvers av kjønn og seksuell legning. Nettverket mener ordet homoseksualitet bør erstattes av «sodomi», og bruker enhver anledning til å bekjempe likestilling- og antidiskrimineringslovgiving som er kjempet gjennom av liberale krefter.

4. Bruk av «religionsfrihet» som frikort til å diskriminere. På samme måte som i USA har «Agenda Europe» en uttalt strategi om å bruke religionsfrihet som argument for å kunne reservere seg fra å utføre oppgaver man er pålagt, og for å kunne kreve unntak fra generell antidiskrimineringslovgiving. Kristne leger må for eksempel få lov til å reservere seg mot alt som har med abort og prevensjon å gjøre, og kristne restauranteiere må for eksempel få lov til å nekte å servere homofile. Å tvinge dem til å gjøre det, anses å være i strid med deres religion – et angrep på religionsfriheten.

5. Kamp mot aktiv dødshjelp, surrogati og alle former for bioteknologiske inngrep.

Hemmelig motoffensiv

Rapporten er skrevet av Neil Datta og utgitt av «The European Parliamentary Forum on Population & Development» (EPF). Den forteller hvordan den kristenkonservative bevegelsen i Europa har samordnet og organisert seg i perioden 2013 til 2018. Rapporten forteller hva nettverket er opptatt av, hvem som er koblet på og hva de har oppnådd.

Hovedkilden rapporten baserer seg på, er en hemmelig detaljert strategi som er lekket, kalt «Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe». Her beskrives det hvordan bevegelsen skal spre ideene sine. Det hemmelige strategidokumentet beskriver hvordan nettverket i det skjulte skal jobbe for å alliere seg med innflytelsesrike personer og grupperinger innenfor og utenfor maktapparatet i EU, samt i enkeltland. I rapporten illustreres dette med et kjent sitat fra filmen Fight Club fra 1999: «The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club».

Det strategiske hovedgrepet for «Agenda Europe» er å snu på flisa og si at det nå er de som er diskriminert. Nå har nemlig de liberale kreftene fått hegemoniet, og de kristne undertrykkes gjennom latterliggjøring, stempling og marginalisering. Ved å male et slikt fiendebilde, prøver de å erobre offerrollen. Homofile, kvinner og etniske minoriteter er ikke lenger marginaliserte, sårbare grupper. Nå har disse overtatt makta, og det er de kristne som lider.

Hovedprinsippet «Agenda Europe» baserer seg på er «naturretten». Dette er en naturlig orden de mener er gitt av Gud, og som mennesket ikke skal rokke ved. Denne naturretten mener de må gjenopprettes etter å ha blitt brutt ned av de siste tiårenes liberale reformer.

Vil bruke de liberales våpen

Det kristenkonservative nettverket startet i 2013 med bloggen «Agenda Europe» som dekket europeiske nyheter om abort, familiepolitikk, prevensjon, kunstig befruktning og seksuelle og reproduktive rettigheter generelt, med utgangspunkt i et strengt konservativt og tradisjonalistisk verdisett. Bloggen ble kjent for sitt grovkornete, til dels hatefulle språk, krevet av anonyme skribenter, heter det i rapporten.

Etter hvert vokste bloggen til et nettverk, hevder rapporten, og de begynte å arrangere konferanser. I 2014, 2015, og 2016 møttes mellom 100 og 150 kristenkonservative aktivister og la planer for hvordan de skulle øke sin innflytelse. I samme periode ble strateginotatet «Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe» utarbeidet. Her slår «Agenda Europe» fast at de må slutte å være redde for å bli demonisert som ekstremister i møtet med det de oppfatter som et liberalt hegemoni. Nå er det på tide å slå tilbake.

Nettverket mener verdikonservative krefter tidligere, i alt for stor grad, har vært reaktive og søkt kompromisser i møtet med den liberale kulturrevolusjonen. Det har vært en mislykket strategi, slås det fast. Det har ført til at lovgivingen på familie- og diskrimineringsområdet sakte men sikkert har gått i «feil» liberal retning. Nå krever de at de liberale kreftene stoppes, og at lovgivingen igjen innrettes etter «naturretten».

Strategien går blant annet ut på å plukke opp de liberales våpen, og bruke deres typiske beskyldninger om diskriminering og identitetskrenkelser av marginaliserte grupper tilbake mot dem. Nå er det konservative som skal fremme sine rettigheter. Nå er det de som er diskriminert. Ett eksempel på slik argumentasjon er å legge vekt på fars rettigheter. Skal ikke en far ha rett til å nekte abort? Skal ikke han ha rett til å nekte drap på sitt eget barn? Og hva med barns rettigheter til å få korrekt informasjon om de naturgitte kjønnsrollene i skolen. Hva med barns rettigheter til å slippe å bli utsatt for propaganda for «sodomi»?

Nettverk med maktpersoner

Rapporten fra «The European Parliamentary Forum on Population & Development» (EPF) viser også hvem som deltar i nettverket. Kjernen i det hele er mellom 100 og 150 personer fra rundt 50 ulike kristenkonservative europeiske organisasjoner, melder de. Denne gruppa jobber med å bygge et videre nettverk av intellektuelle, folk i maktposisjoner og pengedonorer. Rapporten peker også på at folk tilknyttet Vatikanet og andre katolske institusjoner er pådrivere i nettverket.

Når det gjelder folk i maktposisjoner, er det politikere fra Polen, Irland, Italia og Kroatia som peker seg mest ut. De sitter i Europaparlamentet eller Europarådets parlamentarikerforsamling, men har også verv på nasjonalt plan. Den polske utenriksministeren Konrad Szymanski fra det konservative Lov og orden-partiet er ett eksempel. Han holdt tale på «Agenda Europe»-nettverkets konferanse i 2016. Hans nestkommanderende, viseutenriksminister Aleksander Stepkowski er en annen fast deltager på nettverkets konferanser. Han er også president i en av de største kristenkonservative nasjonale organisasjonene i nettverket, nemlig «Ordo luris» fra Polen.

Nasjonalt knytter nettverket seg til kristenkonservative krefter som for eksempel franske Ludovine de la Rochère som ledet en demonstrasjon mot homofiles rettigheter i Paris i 2013, og Zeljka Markic som stod bak en folkeavstemning i Kroatia samme år om at «ekteskapet skal være mellom mann og kvinne». Nettverket har også knyttet til seg en del velstående donorer, som Patricio Slim Domit, erkehertug Imre av Østerrike og hans kone erkehertuginne Kathleen, samt Michael Hintze og Konstantin Malofeev.

En oversikt over oppgavene «Agenda Europe» har som mål å gjennomføre, fra side 28 i rapporten.

En oversikt over oppgavene «Agenda Europe» har som mål å gjennomføre, fra side 28 i rapporten.

Taper terreng til de liberale

Hvis noen var redd for at det konservative «Agenda Europe»-nettverket er i ferd med å ta over Europa, så kan de ta det med ro inntil videre. Nettverket har så langt ikke fått så mange reelle seire. Samtidig har motparten - de liberale kreftene - styrket seg.

Nettverkets største seier er at en kroatisk organisasjon tilknyttet nettverket, «U ime obitelji» (i familiens navn), i 2013 greide å samle nok underskrifter til en folkeavstemning for en grunnlovsendring i landet, der det presiseres at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Det ble flertall for, 66 prosent.

Folk tilknyttet nettverket prøvde i kjølvannet av dette å få til tilsvarende på EU-nivå, i Slovenia, Slovakia og i Romania, men det mislyktes. Siden 2013 har følgende land gått i liberal retning og innført kjønnsnøytral ekteskapslov: Frankrike, Storbritannia, Irland, Luxemburg, Østerrike, Finland, Tyskland og Malta.

De har heller ikke lykkes Agenda Europe-nettverket å stramme inn europeisk abortlovgiving. De beste forsøkene har vært i Polen, der et Ordo luris i 2016 fikk lagt fram et forslag om å totalforby abort i et land med allerede en av Europas strengeste abortlover, og i Spania der forslag om innstramminger ble lagt fram i 2013. Begge disse framstøtene ble imidlertid stoppet etter store protester, men et lignende forslag er igjen fremmet i Polen. «Agenda Europe» har også jobbet for å hindre forskning på embryoer i hele EU-området, men heller ikke dette lykkes.

I Skandinavia har folk tilknyttet Agenda Europe-nettverket kjempet for at helsepersonell skal ha rett til å reservere seg fra alt som har med abort og prevensjon å gjøre. I Sverige ble det i 2015 startet en rettsprosess om hvorvidt at det er diskriminerende at kristent helsepersonell i praksis blir hindret fra å søke jobber når de nekter å ha noe med abort å gjøre. Jordmoren saken gjaldt, Ellinor Grimmark, tapte saken.

I Norge gikk legen Katarzyna Jachimowicz til sak i 2015 da hun mistet jobben fordi hun, av religiøse overbevisningsgrunner, nektet å sette inn spiral. Dette var også en sak folk tilknyttet nettverket engasjerte seg i. Jachimowicz vant oppsigelsessaken, men det ble likevel et nederlag for henne og «Agenda Europe» fordi retten avviste det prinsipielle i saken og slo fast at staten er i sin fulle rett til å kreve at leger skal gjøre jobben sin. De mente Jachimowicz ikke hadde saklig grunn til å hevde seg diskriminert.

Nettverket har imidlertid lykkes i en annen ting. De har fått EU til å etablere en spesialutsending som skal jobbe for å sikre religionsfrihet utenfor unionen. Jobben gikk til Jan Figel, som er en del av Agenda Europe-nettverket.

Rapporten fra EPF konkluderer med at Agenda Europe-nettverket har hatt begrenset suksess, men at nettverket er første gang man ser krefter med en såpass ekstrem og reaksjonær agenda samorganisere seg i Europa, i så stor grad.

- Det beste man kan si om dem, er at krefter av denne typen tydeligvis ikke vil gi seg uten en kamp, skriver Neil Datta og EPF avslutningsvis.

Sensasjon! Vi samarbeider!

Agenda Europe-bloggen har reagert på rapporten til Neil Datta og «The European Parliamentary Forum on Population & Development» (EPF) ved å offentliggjøre hele strateginotatet «Restoring the natural order».

- Etter å ha sett gjennom notatet, ser vi ingen grunn til at offentligheten ikke skal kunne bli kjent med det i sin helhet, inkludert de strategiske betraktningene det inneholder, heter det i en anonym bloggpost på Agenda Europe-bloggen.

En annen usignert bloggpost, får fram den generelle raljerende tonen i bloggen på en god måte. Her står det sarkastisk at Neil Datta og EPF «nå faktisk har avslørt (sensasjon!) at folk som har de samme meningene samarbeider!!! og faktisk møter hverandre!!!»

Videre heter det som følger, med en tydelig sarkastisk undertone:

- Bare for noen uker siden må jo Datta ha trodd at det å møte hverandre, diskutere strategier og påvirke politikk var noe bare babydrepingsindustrien, og kanskje noen andre innen den sodomifremmende dødskulten som fremmes av overstrømmende donasjoner fra George Soros og Europakommisjonen, drev med. Datta regnet aldri med at hans motstandere - de som forsvarer menneskerettighetene og menneskets verdighet som han så dogmatisk motarbeider - gjorde det samme.

De som arrangerer Agenda Europe-konferansene har siden rapporten kom ut brukt hele nettsida si til å svare på rapporten fra Neil Datta og EPF. De hevder at nettverket er løst sammensatt, og at det er feil å sette strateginotatet «Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe», Agenda Europe-bloggen og Agenda Europe-konferansene i sammenheng. De tre tingene har ingenting med hverandre å gjøre, skriver de. De legger ikke skjul å sin verdikonservative politiske agenda, men hevder at dette fremmes på fredelig og legitimt vis. De mener også at grunnlagsmaterialet EPF baserer seg på er skaffet med ulovlige metoder.

Norske koblinger

Agenda Europe-nettverket er for en stor grad uformelt og øver sin innflytelse ved å kommunisere med folk som sympatiserer med grunnsynet deres i ulike land.

Det er én norsk organisasjon som er lenket opp fra Agenda Europes nettside. Det er organisasjonen Menneskeverd. De markedsfører seg som Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for «livsrett, likeverd og livshjelp». Hovedsaken ser ut til å være avskaffelse av retten til selvbestemt abort («ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket»), kamp mot fosterdiagnostikk og aktiv dødshjelp. Tv-pastoren Egil Svartdahl og artisten Ole Paus er to av organisasjonens ambassadører.

På den andre siden har også den liberale organisasjonen som står bak rapporten, EPF, sin norske medspiller. Det er «APPG Norway» - en parlamentarikergruppe som står sammen om seksuelle og reproduktive rettigheter. Den ledes av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) og administreres av organisasjonen Sex og politikk.

OPPDATERT 5.11.19:

Organisasjonen Menneskeverd sier at de ikke kjenner til Agenda Europe-nettverket, og vil be om å bli strøket fra listen.

#homorettigheterVis flere

«Menneskeverd» ikke del av ytterliggående kristent nettverk
Slik markerer Human-Etisk Forbund EuroPride 2014

Arrangerer møte om humanisme og homokamp

Slik markerer Human-Etisk Forbund EuroPride 2014

Regnbueflagget vaier fra Humanismens hus, som slik markerer EuroPride 2014. For religiøse samfunn er det tillatt å diskriminere homofile. Må religionsfrihet få stå over retten til ikke å møte diskriminering? (21.6.2014)

#anti-pluralismeVis flere

«Menneskeverd» ikke del av ytterliggående kristent nettverk
No-platforming, krenkelse og pluralisme

No-platforming, krenkelse og pluralisme

«Man kan ikke overlate spørsmålet om ytringsfrihetens grenser til folk med antipluralistiske holdninger,» fastslår Sylo Taraku.