Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hovedstyret i Human-Etisk Forbund ble overrasket over å bli presentert for et mulig underskudd på to til tre millioner i 2016.

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund ble overrasket over å bli presentert for et mulig underskudd på to til tre millioner i 2016.

Mot nytt millionunderskudd for Human-Etisk Forbund

Nyheten kom som en overraskelse på hovedstyret i oktober. Fram til da trodde de at regnskapet for 2016 minst kom til å gå i balanse.

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2016 kl 16:10

Resultatet for Human-Etisk Forbund i 2016 blir trolig mellom to og tre millioner i underskudd, ifølge protokollen fra hovedstyrets møte den 14. oktober som Fritanke.no har fått innsyn i.

Underskuddet ble ikke oppdaget før i forberedelsene til hovedstyrets møte i oktober. På hovedstyrets møte i måneden før, rapporterte økonomisjef Harald Masst om et regnskap i balanse. Kort tid etterpå oppdaget imidlertid økonomiavdelingen og Masst at en svikt i regnskapsrutinene hadde ført til at store påløpte utgifter ikke hadde blitt tatt med. Dermed så tallene mye penere ut i september enn de i virkeligheten var.

Masst beklaget feilen på det sterkeste overfor styret under møtet den 14. oktober, og oppdaterte dem på realitetene som viser at forbundet styrer mot et millionunderskudd for tredje år på rad.

Innsparingstiltak i 2016 holder ikke

I 2014 og 2015 gikk Human-Etisk Forbund med et underskudd på mellom sju og åtte millioner. I 2016 har organisasjonen hatt et klart mål om at regnskapet minst skulle gå i balanse. Dette ble vedtatt av Hovedstyret så sent som i mars, sammen med et pålegg til generalsekretæren om å spare inn slik at målet blir nådd.

I protokollen fra møtet den 14. oktober går det fram at administrasjonen har iverksatt en rekke innsparingstiltak, men at disse vil ikke være tilstrekkelige til å unngå et underskudd på mellom to og tre millioner i 2016.

Blant innsparingene kan nevnes at årets siste papirutgave av Fri tanke er stoppet – en innsparing på rundt en halv million - samt at planlagte kurs, seminarer og møter i styrende organer er avlyst eller nedskalert. Det planlagte, årlige seminaret for alle ansatte i forbundet er for eksempel avlyst, samt Landskonferansen som egentlig skulle vært holdt nå i høst. Det er også appellert sterkt til måtehold i organisasjonen når det gjelder reiser, kost og losji.

Legge ned Humanist og bare digitalt Fri tanke?

Nyheten om det store underskuddet kom overraskende på hovedstyrets medlemmer, og på møtet den 14. oktober kom enkeltrepresentanter i hovedstyret med en rekke innspill til hvordan økonomien skal komme i balanse.

I styresaken om den oppdaterte prognosen for 2016 vedtok hovedstyret full ansettelsesstopp, samt at all bruk av vikarer, konsulenter eller lignende må behandles i hovedstyrets arbeidsutvalg. Vedtaket sier også at arbeidsutvalget skal ha en oversikt over inngåtte konsulentavtaler med sikte på å avvikle disse, samt en månedlig oversikt over økonomien som også synliggjør bruk av overtid, fleksitid og lignende.

Økonomiproblemene ble også hovedtema da hovedstyret skulle behandle rammene for budsjettet for 2017. Administrasjonen er i ferd med å utarbeide forslag til dette. Budsjettet skal endelig vedtas på landsstyremøtet i februar 2017 (hovedstyret + alle fylkesledere), etter å ha blitt behandlet i hovedstyret først.

Hovedstyret vedtok ingen konkrete sparetiltak, men enkeltrepresentanter kom med følgende skriftlige innspill til generalsekretærens budsjettarbeid:

 • Ingen nye stillinger, ingen vekst i personalkostnader.
 • Reisebudsjettet reduseres med minimum 20 prosent.
 • Selge to hyttetomter i forbundets eie.
 • Avvikling Human-Etisk Forbunds nettbutikk.
 • Avvikle tidsskriftet Humanist.
 • Legge om Fri Tanke til nettbasert tidsskrift.
 • Vurdere å redusere tilskuddene til EHF og IHEU, melde seg ut av IHEYO, samt redusere omfanget av medlemskap i andre organisasjoner.
 • Avvikle ordningen med årlig gave til tillitsvalgte.
 • Internasjonal representasjon gjøres kun med to tillitsvalgte og én ansatt.
 • Unngå leie av eksterne møtelokaler i så stor grad som mulig.
 • Bare ha én-dagsmøter for hovedstyret og landsstyret for å unngå behov for overnatting.
 • Deltagere på arrangementer i HEF-regi må betale alkoholholdig drikke selv

Målet med sparetiltakene bør ifølge hovedstyrerepresentantene Kjersti Brataas og Robert Rustad være et overskudd i 2017 på mellom tre og fem millioner kroner, samt at egenkapitalen, som har blitt tappet av de siste årenes underskudd, skal opp på rundt 50 prosent av årlig brutto budsjett. I dag er egenkapitalen på godt under 30 prosent.

Hovedstyret stoppet innsparingsprinsipp

De trange tidene var også bakgrunnen for de to neste hovedstyresakene den 14. oktober. Dette var sakene vi omtalte den 4. oktober; prinsipper for diett- og reisegodtgjørelse, samt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte og frivillige.

I den første saken foreslo generalsekretæren generelle innstramminger på frivillige og tillitsvalgtes mulighet til å få dekning og kompensasjon for reiser og diett. Hovedstyret ble blant annet bedt om å ta stilling til en reduksjon i godtgjørelsen for bruk av egen bil fra dagens kr. 3,80 pr. kilometer til to kroner pr. kilometer. Saken ble utsatt til neste hovedstyremøte fordi det i diskusjonen ble uklart hvorvidt tallene som ble presentert også inkluderer ansattes reise- og diettutgifter.

I neste sak, om prinsipper for refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, sa hovedstyret nei til generalsekretærens forslag om at arrangementer i HEF-regi, for å minimere behovet for refusjonsutbetalinger for tapt arbeidsfortjeneste, som hovedregel skal holdes på den frivilliges/tillitsvalgtes fritid. Dette synes representant Tore Nyeggen var en dårlig ide. Han fikk flertall, fem mot fire, for å stryke dette punktet.

De andre punktene ble imidlertid vedtatt mot en stemme og med to avholdne. Det betyr at alle som vil ha refusjon for tapt arbeidsinntekt framover blant annet må dokumentere at de faktisk har blitt trukket i lønn – et krav som tidligere ikke har blitt stilt.

Hovedstyret ville ikke kutte alkoholservering til seg selv

Hovedstyret behandlet videre hvordan forbundet kan spare penger på å effektivisere de styrende organene. Her ble det vedtatt å bare ha møter i egne lokaler, samt fortrinnsvis å ha én-dagsmøter slik at færrest mulig trenger å overnatte. Videre ble det vedtatt å begrense innkallingen av vararepresentanter til to. Første vara møter alltid med full kostnadsdekning, mens de øvrige innkalles etter en rotasjonsordning. Hovedstyret ønsker også å øke bruken av teknologiske løsninger for å unngå reising.

Under denne saken foreslo nestleder Anders Garbom Backe å begrense alkoholserveringen under hovedstyrets middager til én alkoholenhet.

Det sa hovedstyret nei til. Garbom Backe fikk bare med seg to andre representanter på å begrense alkoholserveringen. Isteden vedtok hovedstyret et formulering om å «oppfordre til måtehold ved bespisning og alkoholservering ved gjennomføring av hovedstyre- og landsstyremøtene».

I dag spanderer Human-Etisk Forbund tre alkoholenheter på hovedstyremedlemmene under middagene som holdes i forbindelse med hovedstyremøtene. Det samme gjelder landsstyremøtene.

Representant Terese Svenke ønsket ikke å være med på å kutte dagens ordning med innkalling av alle vararepresentanter til hovedstyremøtene, men hennes forslag om å stryke dette punktet fikk bare én stemme - hennes egen.

– Utgiftene forsetter å vokse, men inntektene har stoppet opp

Hvordan har Human-Etisk Forbund havnet i denne situasjonen? Da vi intervjuet økonomisjef Harald Masst om dette den 9. september, pekte han på en tungrodd organisasjon som har blitt godt vant etter flere tiår år med jevn vekst.

Under hovedstyremøtet den 14. oktober, påpekte styreleder Tom Hedalen at organisasjonens underliggende utfordring er et for høyt utgiftsnivå, mens den overliggende utfordringen er for dårlig styring på grunn av mangelfulle rapporter.

– Human-Etisk Forbund har nytt godt av mange års inntekts- og kostnadsvekst, mens det nå er kun kostnadene som vokser. Det tar noe tid å snu og gjennomføre endringer av den kursen vi har hatt de siste årene, sa Hedalen.

Fritanke.no kommer tilbake til årsakene til HEFs økonomiske problemer senere.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus