Frank Grimstad, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, er bekymret for om regjeringen er i ferd med å undergrave kirkens posisjon.

KA bekymret over regjeringens «radikalt endrede religionspolitikk»

KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, er ikke like begeistret for den ferske regjeringserklæringen som Human-Etisk Forbund.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2018 kl 08:28

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter - mener også at hvis kommunene får ansvaret for gravferd, kan de ikke forvente at kirken skal gi fra seg gravferdsarealene gratis. FOTO: Wikipedia commons@Luberth + Fritanke.no (mod.)

Faktaboks

DETTE ER DEN NYE HØYRE-, FRP- OG VENSTRE-REGJERINGENS TROS- OG LIVSSYNSPOLITIKK:

Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling. Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn.

Regjeringen vil:

  • Ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk og vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn.
  • Sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.
  • Fullføre skillet mellom stat og kirke, og sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg.
  • Oppheve lovreguleringen av barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn (tilhørighetsordningen).
  • Utrede måter å sikre åpenhet om utenlandske donasjoner til trossamfunn og religiøse foreninger som mottar offentlig støtte.
  • Følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn.
  • Gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme med videre.
  • Kreve skriftlig bekreftelse fra tros- og livssynssamfunn som fremmer krav om tilskudd om at de er kjent med og vil overholde vilkårene for tilskudd.
  • Gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen der kommunene ønsker det og det ligger til rette for dette.
  • Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier

Se hele regjeringserklæringen

– Flere av punktene under «Tro og livssyn» i regjeringserklæringen bærer bud om en radikalt endret religionspolitikk, sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i en pressemelding.

Han har spesielt merket seg at regjeringen skriver at de vil «fullføre skillet mellom stat og kirke» og kommenterer likheten med Venstres partiprogram der det står at de vil «fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven».

– Betyr dette at Venstre har fått gjennomslag for sitt forslag om å endre Grunnloven? I så fall er det dramatisk og oppsiktsvekkende. Det representerer en helt ny politikk og et klart brudd med det som ligger til grunn for forslaget til ny trossamfunnslov som nettopp har vært ute på høring, sier Grimstad i en pressemelding.

For et år siden fremmet Venstre og SV et forslag om å fjerne de siste restene av statskirken fra Grunnloven.

KA er også usikre på hva regjeringen mener når den skriver at de vil «vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn».

– Er dette nye signaler, eller handler det bare om å følge opp lovforslaget der det åpnes for at staten skal overta hele det økonomiske ansvaret? spør Grimstad.

Vil regjeringen kutte offentlig støtte til tro og livssyn?

KA reagerer videre på en formulering i erklæringen om at «den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn».

Grimstad synes dette minner alt for mye om retorikken til de som vil ha minst mulig religion i det offentlige rom og som heller ikke ønsker offentlig støtte til tro og livssyn.

– Regjeringen bør derfor komme på banen og avklare hva de mener. Legger de her opp til et brudd med Stålsett-utvalgets prinsipp om «det livssynsåpne samfunn» og med egne signaler fra forrige stortingsperiode? spør han.

I den forrige regjeringserklæringen stod det at Den norske kirke er «av stor betydning for mange nordmenn», og at regjeringen «vil føre en politikk som sørger for at kirken opprettholder statusen som en folkekirke for alle».

Grimstad savner tilsvarende formuleringer i den nye regjeringserklæringen, men konstaterer at så lenge det fortsatt står i Grunnloven at Den norske kirke «forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten», legger KA til grunn at regjeringen vil føre en politikk som støtter opp under dette.

Frp vil kutte all støtte, også til Den norske kirke

Et tegn som tyder på at KA og Grimstad kan ha grunn til å bekymre seg, er at Frp har programfestet at de vil «fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn».

Da Fritanke.no spurte medlem i programkomiteen og leder i Fremskrittspartiets ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, hva dette vil si, for et års tid siden, bekreftet han at dette også innebærer å kutte all nåværende offentlig støtte til Den norske kirke. Frp vil heller opprette en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver.

Ros til regjeringen fra Human-Etisk Forbund

Bente Sandvig fra Human-Etisk Forbund gikk tidligere i dag ut og roste regjeringens nye kurs på tros- og livssynsområdet.

Hun er spent på om regjeringen etter denne vendingen kommer til å stemme for Venstre og SVs grunnlovsendringsforslag fra forrige periode om å stryke blant annet formuleringen i Grunnloven om at «Den norske kirke forblir Norges folkekirke».

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna
Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse