Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barne- og likestillingsminister sier at kommunene må slippe kirken inn hvis Kirkemøtet bestemmer at de vil samlokalisere valgene sine med de offentlige valgene.
 Foto: Even Gran

Barne- og likestillingsminister sier at kommunene må slippe kirken inn hvis Kirkemøtet bestemmer at de vil samlokalisere valgene sine med de offentlige valgene. Foto: Even Gran

NY LOV:

Kirken kan overkjøre de kommunale valgstyrene, ifølge Ropstad

Hvis kirken bestemmer seg for å samkjøre valgene sine med offentlige valg, har ikke det kommunale valgstyret noe de skal ha sagt, ifølge statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2019 kl 08:32

Fri tanke fikk en prat med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad etter dagens pressekonferanse der han la fram forslag til ny lov for tros- og livssynsamfunn, samt en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond.

I lovforslaget fjernes kravet kirken har i dag til å samlokalisere valgene sine med de offentlige valgene. Nå står det bare at de kan samlokaliseres, og at det er Kirkemøtet som avgjør dette.

Men hva hvis det kommunale valgstyret sier nei, som for eksempel valgstyret i Oppdal kommune gjorde i 2011?

– Dette skal bestemmes av Kirkerådet sentralt og da blir det helt likt for hele Norge. Det er ikke noe en enkelt kommune kan si nei til, sa Ropstad som svar på Fri tankes spørsmål i dag.

Mener finansieringsmodellen er bærekraftig

På spørsmål om den foreslåtte finansieringsordningen blir for dyr, kommenterer han at det tross alt ikke blir så mange færre medlemmer i kirken.

Departementet har varslet en rekke modeller som var ment å stramme inn ordningen, men nå foreslår dere å fortsette som før. Er dette bærekraftig? Kan vi vente oss en ny sak om dette om noen år?

– Jeg tror dette vil stå seg over tid. Det blir tross alt ikke så mange færre medlemmer i kirken. Økningen til de andre tros- og livssynsamfunnene kommer hovedsakelig på grunn av innvandring, og ikke fordi folk melder seg ut av Den norske kirke. Samtidig kan jeg selvsagt ikke utelukke nye lover senere.

– Du har varslet at du ønsker å samle et bredt forlik på Stortinget? Gjelder dette både prosessen rundt den nye loven og saken rundt Opplysningsvesenets Fond?

– Ja, vi vil prøve å få til et bredt forlik i begge saker. Når det gjelder den nye loven tror jeg ikke det vil bli noe problem å komme fram til en enighet med opposisjonspartiene. Slik jeg kjenner Sp og Ap tror jeg de kan slutte seg til mye her.

– Og når det gjelder Opplysningsvesenets Fond?

Det er for tidlig å spekulere i det. Det vil jeg ikke forskuttere.

– Er det noen planer om å gjøre noe med Grunnlovens formulering om at pengene fra Opplysningsvesenets Fond også skal gå til «opplysningens fremme». Dette har jo ikke akkurat blitt prioritert i lovforslaget?

– Det er et godt poeng, men det har vi ikke tatt stilling til.

Mener universitetet fortsatt skal betale til OVF

– Når gikk Opplysningsvesenets Fond over til å bli et rent kirkelig fond?

– Fondet har røtter tilbake til middelalderen. Det var kirken som drev utdanning i Norge. Det er problematisk å sette et klart skille mellom kirke og utdanning. Samtidig vet vi selvsagt at eierskapet til kirken er omstridt, men mener vi har levert et godt kompromiss på hvordan verdiene i fondet kan fordeles, når vi foreslår at verdien i fondet skal deles mellom staten og kirken.

– Hva tenker du om universitetstomta på Blindern som OVF eier? Skal staten overta den? Og skal fortsatt universitetet betale leie for den?

– Jeg tenker vel at den er et godt eksempel på en tomt som ikke umiddelbart har noen interesse for kirken, og som staten kan overta. Men dette er jo ikke bestemt selvsagt. Men hvis den går til staten, så går den jo inn i den statlige delen av fondet som det skal betales festeavgift for. En mulig praktisk løsning er at OVF beholder tomta som i dag, som en del av den statlige porteføljen, universitetet betaler festeavgift som i dag, og at avkastningen går til kirkevedlikehold.

– I dag blir tros- og livssynsamfunnene kompensert for pengene kirken får fra OVF. Denne kompensasjonen foreslår dere at det skal bli en slutt på. Hvorfor?

– Ofte har man hatt en oppfatning av at dette er så enorme verdier, men det er det jo ikke. Dette er småpenger, og vi mener det ikke er riktig at de andre tros- og livssynsamfunnene skal ha en kompensasjon for dette. Husk også at mye av dette skal gå til vedlikehold av bygninger som har allmenn interesse.

Mister vetorett på gravferd

Ropstad fortalte også at kirken vil miste vetoretten når det gjelder gravplassforvaltning. Les mer her.