Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Line Harsheim: HEF må tåle å gå i konflikt

HEF må gå bort fra den samtykkende, ikke-målrettete dialogen og bringe inn religionskritiske synspunkter, skriver Line Harsheim, som er kritisk til ma...

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2007 kl 10:59

HEF må gå bort fra den samtykkende, ikke-målrettete dialogen og bringe inn religionskritiske synspunkter, skriver Line Harsheim, som er kritisk til mange av høringsuttalelsene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har levert - med HEFs stemme.

Publisert: 4.12.2007

  ''Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 12 ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. Hovedoppgaven for Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. ''

Dette er et sitat fra samarbeidsrådets hjemmeside. De 12 samfunnene er 10 trossamfunn, Holistisk forbund (som ikke kaller seg trossamfunn) og Human-Etisk forbund (HEF). Alle har to deltakere på møtene. Dette betyr at det sitter minst 20 mennesker rundt bordet som har et fellesskap HEF ikke kan delta i:

De tror på en gud og en overnaturlig kraft, de tror på et liv etter døden, og de lar tusenårige skrifter påvirke og begrense deres virkelighetsoppfatning. Denne virkelighetsoppfatning vil ligge til grunn for alle diskusjoner i samarbeidsrådet.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn fremstår mer som et Samarbeidsråd for trossamfunn. Men for å være inkluderende og ikke-diskriminerende har man hengt på to livssyn. Ordet livssyn gjentas til det kjedsommelig uten at det er mulig å se at dette gjenspeiles i uttalelser fra rådet, eller fra andres omtale av rådet. Det er bare et høflig påheng og har ikke noen særlig betydning for rådets arbeid.

Regjeringen har selv uttalt at rådet er et viktig organ når det gjelder å skape forståelse for og kunnskap om problemer som ulike grupper kan møte i praktisering av sin religion, som f.eks. muligheter for bønn i skoletiden og import av kosherkjøtt..

Er det grunn til å tro at HEF oppnår særlig mye ved å være medlem i en slik organisasjon? Etter å ha lest alle høringsuttalelser og andre skriv fra Samarbeidsrådet er det vanskelig å se at HEF setter varige spor etter seg gjennom dette samarbeidet.

Har de oppnådd større forståelse av hva det humanistiske livssynet er blant andre livssyn og hos myndighetene? Jeg tviler på det. De har mer rollen som gissel.

Men det er ikke bare hva HEF kan oppnå ved å være deltaker i STL som har betydning. Det er også viktig å vurdere om HEF ved å være medlem bidrar til å befeste religioners betydning og innflytelse i det norske samfunnet, ved stilltiende å akseptere de øvrige medlemmers religiøsitet. Dessverre er det akkurat det som skjer.

Jeg vil bruke samarbeidsrådets uttalelser i forhold til ny ekteskapslov som eksempel. Samarbeidsrådet blir brukt som høringsinstans i mange saker. Rådets uttalelser baserer seg på enstemmighet og vil ofte være resultat av en konsensusbasert beslutningsprosess sier de selv. Man må dermed kunne gå ut fra at HEFs representanter er enige i høringsuttalelser.

Teksten i lovforslaget var slik: ''Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.''

Det kan virke underlig at man må erklære at man anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse i det øyeblikk man gifter seg, men dette er fordi det finnes kvinner som i sin religiøse ekteskapskontrakt har måttet undertegne på at de fraskriver seg retten til skilsmisse.

STL støttet ikke dette lovforslaget. Rådet laget et skille mellom det juridiske ekteskapet (borgerlig ekteskap) og et religiøst ekteskap, og hevdet at staten ikke har noen rett til å blande seg inn i religiøst inngåtte ekteskap; ekteskap som fratar kvinnen rett til skilsmisse. Her er noen eksempler på rådets uttalelser:

  ''STL støtter intensjonen bak og arbeidet for å forhindre tvangsekteskap samt å sikre likestilling mellom kjønnene. STL finner det likevel nødvendig igjen å advare mot at man ved borgerlig lovgivning forsøker å regulere også det religiøst inngåtte ekteskapet. Videre vil rådet understreke at det er viktig at norsk lovgivning ikke kommer i strid med menneskerettighetene.''

  ''STL gjør imidlertid oppmerksom på at selv om en borgerlig skilsmisse med dets borgerlige rettsvirkninger er bindende for partene i verdslig forstand, er den ikke nødvendigvis bindende religiøst sett. Dette spørsmål hører inn under trosfriheten og blir derfor ikke nødvendigvis påvirket av forslaget til endret lovgivning.''

  ''Dersom en slik borgerlig skilsmisse ikke får virkning i forhold til det religiøst inngåtte ekteskap, er det et forhold av religiøs natur som er den norske stat uvedkommende.''

  ''For noen trossamfunn er dette en rett som de religiøst er forpliktet til å avholde seg fra å bruke og som de derfor ikke kan forventes å respektere i religiøs forstand. ..... Det er her tale om en religiøs forordning som er beskyttet i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Borgerlig lovgivning i strid med dette må derfor antas å være i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å respektere den enkelte rett til fri trosutøvelse.''

  ''Problemet er at man ved borgerlig lovgivning forsøker å regulere også det religiøst inngåtte ekteskapet. STL vil advare mot en slik innblanding. Den borgerlige staten hverken kan eller bør blande seg inn i hvordan religioner og de enkelte tilhengere av disse skal forstå seg selv og utøve sin religion.''

  ''Dersom denne formen for lovgivning fortsetter, er det ingen prinsipiell grense for statens rett til å regulere innholdet av de enkelte religioner. Derfor er dette et eksempel på at staten krenker den enkeltes trosfrihet, hvilket er i strid med vår egen norske lovgivning, så vel som i strid med Norges internasjonal forpliktelser. ... STL vil oppfordre til større ydmykhet på området og peke på at dialog må være den riktige veien å gå.''

Problemet er ikke at enkelte religiøse ledere kommer med slike uttalelser, det er jo ikke overraskende. Problemet er at HEF tydeligvis stiller seg bak dem og støtter dem. Det fremgår ikke noe sted i noe høringsuttalelse at HEF har et annet syn enn resten av forsamlingen.

Det er skremmende at HEF har samtykket i slike uttalelser og dermed gir dem legitimitet. Og det er skremmende at HEF dermed også legitimerer trossamfunns rett til å bestemme over sine medlemmer, selv når det kolliderer med norsk lov.

Hvor går grensen for hva HEF kan akseptere? Må det være så dramatisk som dødsstraff for homofile før man reagerer?

HEF behøver ikke bryte med samarbeidsrådet for å kunne beholde sin integritet. Men man må gå bort fra den samtykkende, ikke-målrettete dialogen og bringe inn religionskritiske synspunkter. HEF må være undrende, spørrende, konfronterende, sjokkerte til det de måtte få høre av overtro og virkelighetsflukt. Når verdigrunnlaget i utgangspunktet er totalt forskjellig, må man tåle å gå inn i konflikter. HEF må aldri akseptere at gudstro er sannhet og at religion pr. definisjon er positivt.

Line Harsheim

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.