Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
HEFs svenske søsterorganisasjon Humanisterna vil forby religiøse skoler, selv om det unison enighet blant menneskerettighetseksperter om at dette er en krenkelse av menneskerettighetene.

HEFs svenske søsterorganisasjon Humanisterna vil forby religiøse skoler, selv om det unison enighet blant menneskerettighetseksperter om at dette er en krenkelse av menneskerettighetene.

Humanisterna vil forby religiøse skoler

HEFs søsterorganisasjon i Sverige, Humanisterna, har et helt annet syn på religiøse privatskoler enn HEF. De vil forby dem. Tekst: Even Gran Publise...

Publisert:

Sist oppdatert: 26.05.2011 kl 13:51

Tekst: Even Gran
Publisert: 14.9.2007

Human-Etisk Forbund og søsterorganisasjonen i Sverige, Humanisterna, har svært ulike syn på hvordan man skal forholde seg til religiøse privatskoler. Mens HEF tradisjonelt har ligget på en moderat linje der man aksepterer at retten til å stifte religiøse skoler garanteres av menneskerettighetene, ligger Humanisterna på en annen og langt mer uforsonlig linje.

- Religiøse friskoler skal ikke tillates i det obligatoriske skolevesenet, slåes det fast i Humanisternas prinsipprogram.

Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen bekreftet på onsdag overfor Fritanke.no at det åpenbart er i strid med menneskerettighetene å forby religiøse skoler. Likevel skriver Humanisterna i sitt prinsipprogram at Barnekonvensjonens krav om beskyttelse av barn bør overstyre foreldrenes rett til å opprette religiøse skoler for sine barn. Foreldreretten må altså vike til fordel for Barnekonvensjonen, ifølge Humanisterna.

Vi ha dispensasjon eller omtolking

I Barnekonvensjonen står det at barn kan skilles fra sine foreldre med tvang hvis "kompetent myndighet, som er underlagt rettslig overprøving og i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste" (artikkel 9).

Barnekonvensjonen sier også at alle barn har krav på et "ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap... " (artikkel 29).

Det er disse bestemmelsene Humanisterna mener gir grunnlag til å forby religiøse skoler.

Humanisterna skriver i sitt prinsipprogram at motsetningen mellom foreldreretten og Barnekonvensjonen må løses ved at den svenske regjeringen innvilger dispensasjon fra foreldreretten slik den er forankret i menneskrettighetene, eller at man begynner å tolke de gjeldende bestemmelsene slik at foreldreretten må vike.

Synes HEF er for ettergivende

Fritanke.no fikk ikke tak i Humanisternas leder, Christer Sturmark på torsdag, men vi har snakket med Staffan Gunnarson. Han har sittet i styret i Humanisterna i rundt ti år og vært redaktør av det tilknyttede tidsskriftet Humanisten. Nå er han leder for et utvalg som om kort tid skal legge fram forslag til nytt idéprogram på Humanisternas landsmøte.

Gunnarsson støtter helt og holdent Humanisternas krav om å forby private, religiøse skoler.

- Mange aktive i Humanisterna er sjokkerte over den ettergivende holdningen til HEF når det gjelder religiøse privatskoler. Mange synes HEF svikter den sekularistiske tanken om at religionen tilhører privatsfæren. HEF mener tydeligvis at det blir mer ro i samfunnet hvis man tolererer religiøse skoler, men da skal man være klar over at man ofrer barna, sier Gunnarson.

Han forteller at Humanisterna ikke er motstandere av alle typer privatskoler. Det er bare de religiøse skolene man ønsker å forby, poengterer han. Andre typer private skoler er ok.

- Men hvordan skal man skille mellom de religiøse skolene som skal forbys, og de ikke-religiøse privatskolene som kan tillates?

- Det er selvsagt vanskelig, men her må det lages en definisjon som det senere blir opp til myndighetene og i siste instans domstolene å praktisere. Det blir det samme som for mange andre vanskelige grenseoppganger i lovgivingen, sier Gunnarson.

Mangler faglig støtte

Gunnarson kan ikke navngi noen menneskerettighetseksperter som støtter Humanisternas syn.

- Nei, de fleste mener nok at et generelt forbud mot religiøse skoler som Humanisterna ønsker er i strid med menneskerettighetene.

- Så her trosser altså Humanisterna menneskerettighetene med viten og vilje?

- Humanisterna er opptatt av å hindre misbruk av barn. Forbundet mener at Barnekonvensjonen bør veie tyngre enn foreldreretten. Forbundet er mer opptatt av barnas religionsfrihet enn foreldrenes, kan du si. Hvis menneskerettigtenene beskytter foreldre som hjernevasker og indoktrinerer barna sine, er det menneskerettighetene eller tolkningen av dem det er noe feil med. Jeg vil dessuten understreke at dette aldri har blitt prøvd rettslig så vidt jeg vet, sier Gunnarson.

Han legger til at lovverket er til for å hindre ting man mener er forkastelig.

- HEF sier ofte at man bør bekjempe ting man er imot med argumenter, og ikke med forbud. Men hva vil HEF mene hvis noen prøver å etablere en nazistisk skole? Skal man bare diskutere da også? Det synes jeg blir helt feil. Ting som er direkte skadelig må vi kunne forby, slår Gunnarson fast.

- Humanisterna bryter menneskerettighetene

- Jeg har aldri hørt noen saklig menneskerettslig argumentasjon til støtte for det synet som Humanisternas forfekter, sier Njål Høstmælingen ved Senter for menneskerettigheter.

Han bekrefter at det er en unison enighet blant menneskerettighetseksperter om at at det er i strid med menneskerettighetene å forby religiøse privatskoler på et generelt grunnlag, slik Humanisterna ønsker.

Se debattinnlegg fra Gunnar Lundh fra Humanisterna Väst