Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Dal gjestegård utenfor Horten drives av Dal gård AS som igjen er heleid av Brunstad kristelige menighet (Smiths venner). Ingenting på nettsida deres vitner om at stedet eies av en kristen menighet.

Dal gjestegård utenfor Horten drives av Dal gård AS som igjen er heleid av Brunstad kristelige menighet (Smiths venner). Ingenting på nettsida deres vitner om at stedet eies av en kristen menighet.

Arbeidstilsynet griper inn mot gratisjobbing for Smiths venner

Dugnadsarbeidet for Brunstad Kristelige Menighet har et slikt omfang at det må regnes som ordinært arbeid, mener Arbeidstilsynet.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2018 kl 13:41

Medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet, populært kalt «Smiths venner», har en sterk kultur for dugnadsarbeid. Fram mot 2020 jobber menigheten med å skaffe penger til en stor og kostbar utvidelse av det store konferansesenteret de har etablert på Brunstad i Vestfold - Oslofjord Convention Center.

Pengene skaffes blant annet ved å få medlemmer til å ta på seg frivillig arbeid og leie ut arbeidskraften deres til næringsdrivende via vikarbyråer opprettet og eid av menigheten. Arbeidet kan for eksempel være servering på skjenkesteder, arbeid innen bygg og anlegg eller arbeid i forbindelse med flytting, rigging eller rivning. Medlemmene får ingenting av det de tjener inn. Pengene går til menigheten.

Lokalavisa i Horten, Gjengangeren, har snakket med kilder som kan fortelle at dugnadsinnsatsen som i praksis kreves av hvert enkelt voksne menighetsmedlem ligger mellom 250.000 og 300.000 kroner i året.
Av de 275 kronene kundene betaler pr. arbeidstime, så blir 150 kroner godskrevet det enkelte medlems dugnadskonto, ifølge avisa. For skolelever og studenter ligger kravet noe lavere.

Dugnadskontoen til hvert enkelt medlem er et mål på hvor mye den enkelte har bidratt med til den planlagte utvidelsen av konferansesenteret på Brunstad. Jobbene formidles gjennom en app som menighetsmedlemmene har på telefonene sine, og som er utviklet spesielt for formålet av menigheten selv.

Arbeidstilsynet: – Dette er profesjonell næringsdrift

I begynnelsen av oktober fikk to av selskapene som organiserer utleie av medlemmenes arbeidskraft, Adal Multiservice AS og Dal gård AS, pålegg av Arbeidstilsynet om å endre praksis.

Arbeidstilsynet konkluderer med at omfanget og organiseringen av menighetens arbeid er så omfattende og forskjellig fra vanlig dugnadsarbeid, at de frivillige må anses for å være ordinære arbeidstakere.

Arbeidstilsynets skriver i sin tilsynsrapport den 4. oktober at virksomhetene utad fremstår som en hvilken som helst annen næringsdrivende virksomhet, og ikke som en religiøs organisasjon som samler inn penger til sin organisasjon gjennom frivillig arbeid. Dette gjelder både omfang, varighet, stabilitet og organiseringen av det frivillige arbeidet.

– For utenforstående fremstår selskapene som profesjonelle næringsvirksomheter. Det frivillige dugnadsarbeidet er av en slik hyppighet, art og omfang, at det har karakter av og må vurderes som et arbeidsforhold, heter det i rapporten.

Dette handler med andre ord om noe helt annet enn et korps eller et idrettslag som arrangerer loppemarked eller ryddedugnad på fotballbanen, slik Arbeidstilsynet ser det. Dette er profesjonell næringsdrift.

Og da gjelder helt andre regler enn hvis man bare driver med vanlig frivillig dugnadsarbeid.

Ikke lov til å droppe lønn

Med utgangspunkt i dette varsler Arbeidstilsynet en rekke pålegg overfor Smiths venner-selskapene.

Som arbeidsgiver er de for eksempel forpliktet til å ha skriftlige arbeidsavtaler med alle ansatte, noe Smiths venner-selskapene ikke har. Arbeidstilsynet vurderer å kreve innsyn i timelistene til alle ansatte for å forsikre seg om at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

Når man er ansatt et sted, har man også krav på lønn etter gjeldende tariff. Men de frivillige Smiths venner-medlemmene får jo ingen lønn. Alle inntekter går til menigheten og dugnadskontoen deres. Arbeidstilsynet vurderer å pålegge Smiths venner-selskapene å utbetale lønn.

Arbeidstilsynet reagerer videre på at det frivillige arbeidet til Smiths venner er organisert gjennom en kompleks organisasjonsstruktur med bruk av holdingselskaper, mange datterselskaper og underselskaper av disse igjen.

De ser det også som problematisk at Smiths venner, med sine ulønnede frivillige arbeidere, kan underby og utkonkurrere andre næringsdrivende. Arbeidstilsynet ser dette som et selvstendig argument for å pålegge Smiths venner-selskapene å behandle dugnadsarbeiderne sine som vanlige arbeidstakere.

Smiths venner: – Dette rammer ikke oss

Smiths venner-bedriftene Adal Multiservice AS og Dal gård AS svarte på innsigelsen og påleggene fra Arbeidstilsynet via sin advokat Kristian Nørgaard fra advokatfirmaet Hjort den 2. november.

Stridens kjerne er hvorvidt de frivillige skal regnes som ordinære arbeidstakere eller frivillige dugnadsarbeidere. Smiths venner-selskapene ender ikke overraskende opp med motsatt konklusjon av Arbeidstilsynet. De mener medlemmene driver med helt frivillig dugnadsarbeid, som derfor ikke rammes av noen av påleggene eller kravene som varsles av Arbeidstilsynet.

En sentral faktor for å avgjøre hvorvidt noe er frivillig dugnadsarbeid eller vanlig lønnsarbeid, er om arbeidstakeren er underordnet arbeidsgiveren og er forpliktet til å rette seg etter arbeidsgiverens styringsrett. Arbeidstilsynet medgir at de frivillige Smiths venner-medlemmene ikke er underlagt noen slik plikt, men viser til at medlemmene likevel er underlagt en slags «kollektiv arbeidsplikt», som tilsier at de må bidra for å unngå negative konsekvenser. Det taler for at de frivillige likevel kan regnes som arbeidstakere, mener de.

Smiths venner-selskapene avviser dette fullstendig og legger til grunn at de frivillige ikke har noen plikter overfor menigheten og deres selskaper, og at eventuelt manglende oppmøte helt og holdent er selskapets ansvar – ikke den enkeltes. Det sosiale presset som eventuelt er der, skiller seg ikke fra tilsvarende sosialt press i annen type dugnadsarbeid, mener de.

– Overstiger ikke normal dugnadsinnsats

Videre understrekes det i tilsvaret at Smiths venner-selskapene tar 275 kroner pr. time for arbeidskraften de leier ut, en sum de mener er markert over gjeldende tariff. Dermed avvises Arbeidstilsynets antydninger om at Smiths venner-selskapene undergraver ordinært lønnsarbeid ved å utnytte billig arbeidskraft.

I svarbrevet hevdes det også at den gjennomsnittlige tiden hvert enkelt medlem i Smiths venner bruker på dugnadsarbeid for menigheten ikke overstiger det som normalt legges ned av dugnadstimer i korps og idrettslag mm. Det kan være perioder med intens jobbing og andre perioder der det er litt roligere, men over et år jevner det seg ut, er beskjeden.

Arbeidstilsynet bestrider dette og spør hvordan menighetens bemanningsselskaper kan vite dette når de samtidig opplyser at de ikke fører oversikt over når og hvor mye de frivillige faktisk jobber. Ut fra det Arbeidstilsynet har fått opplyst kan de ikke se at arbeidstidsopplysningene Smiths venner-selskapene har oppgitt er korrekt.

Trekker inn religionsfriheten

I sitt tilsvar trekker Smiths venner-selskapene inn en tilsvarende sak fra 2016, der det Smiths venner-eide bemanningsselskapet Fjordteam i Sandefjord til slutt fikk medhold av Arbeids- og sosialdepartementet på at de ikke trengte å betale ut minstelønn til sine frivillige dugnadsarbeidere.

Også der hadde Arbeidstilsynet først krevd at de frivillige måtte anses som vanlige arbeidstakere. Snuoperasjonen kom etter at Smiths venner (Brunstad Kristelige Menighet) tok ut søksmål i saken.

Arbeidstilsynet bemerker at denne nye saken stiller seg annerledes fordi omfanget og varigheten av det frivillige arbeidet er vesentlig større enn i Fjordteam-saken.

Smiths venner-selskapene mener også religionsfrihet taler til deres fordel. De trekker inn både Grunnlovens §16 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel ni, som setter begrensninger på statlige inngrep i borgernes religionsutøvelse. De mener også det er et poeng til sin fordel at staten bestemte at det ikke skulle legges restriksjoner på Den norske kirkes adgang til å motta inntekter utover det regulære statstilskuddet da Den norske kirke ble eget rettssubjekt fra og med 2017.

Kan ende i retten

Saken er fortsatt ikke avgjort. Dal Gård AS og Adal Multiservice AS har nå svart på innsigelsene fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet må nå vurdere om de skal stå fast på sitt eller gi seg i lys av argumentene fra Dal Gård AS og Adal Multiservice AS. Står Arbeidstilsynet på sitt og Smiths venner-selskapene nekter å gi seg, kan saken ende i retten.

Les grunnlagsdokumentene:

Oslofjord Convention Center, tidligere kalt Brunstad konferansesenter, i Vestfold er for det meste bygget opp på dugnad av medlemmer i Smiths venner.
 Foto: Wikimedia commons@Dorothy Vedvik, Oslofjord Convention Center AS

Oslofjord Convention Center, tidligere kalt Brunstad konferansesenter, i Vestfold er for det meste bygget opp på dugnad av medlemmer i Smiths venner. Foto: Wikimedia commons@Dorothy Vedvik, Oslofjord Convention Center AS