Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Når kirken opererer med oppblåste medlemstall taper de andre tros- og livssynssamfunnene penger.

Når kirken opererer med oppblåste medlemstall taper de andre tros- og livssynssamfunnene penger.

HEF taper 1,6 mill. årlig på kirkens tilhørig-registrering

Human-Etisk Forbund taper ca. 20 kroner pr. medlem årlig grunnet kirkens praksis med å beholde ikke-døpte barn som "tilhørige".

Publisert:

Sist oppdatert: 20.01.2012 kl 13:29

HEF taper rundt 1,6 millioner kroner årlig på grunn av Den norske kirkes lovpålagte praksis med å beholde ikke-døpte barn som ”tilhørige” medlemmer fram til de er 18 år. Dette viser en utregning Fritanke.no har gjort (se forklaring under).

De offentlige tilskuddene til Human-Etisk Forbund (stats- og kommunetilskudd) ville ha vært 20 kroner høyere pr. medlem dersom de såkalt ”tilhørige” ikke hadde blitt regnet som medlemmer i Den norske kirke.***

Ikke-døpte blir stående som ”tilhørig”

I går skrev Fritanke.no at alle barn i Norge registreres automatisk ved fødselen som ”tilhørig” til Den norske kirke, forutsatt at minst en av foreldrene er medlem.

Hvis foreldrene velger å døpe barnet, blir barnet fullverdig medlem.

113.000 tilhørige som ikke skal døpes
I starten av 2008 var det ca. 113.027 tilhørige i Den norske kirke som ikke er døpt, og der det heller trolig ikke finnes planer om dåp. (* se under for forklaring)

Hvis man fjerner disse ”tilhørige” fra kirkens medlemstall, reduseres kirkens andel av den norske befolkningen fra 81,78 prosent til 79,04 prosent. Dette gjør at den sentrale kirkebevilgningen deles på færre mennesker, noe som igjen fører til at tilskuddsbeløpet de andre tros- og livssynssamfunnene får pr. hode, øker (se forklaring nederst i denne saken).

Etter Fritanke.nos utregning gir dette 20 kroner i økt tilskudd pr. medlem, noe som i HEFs tilfelle gir drøye 1,6 millioner i ekstra statstilskudd (se utregningen nederst).

– Overraskende tall

HEFs generalsekretær Kristin Mile er overrasket over at tapet for HEF, bare på grunn av dette, er hele 1,6 millioner kroner.

– Jeg har aldri fått tallfestet hvor mye vi faktisk taper på at kirken opererer med oppblåste medlemstall, så dette er en vekker, sier hun.

Mile legger til at dette også minner henne om hvilke inntekter tros- og livssynssamfunnene går glipp av på grunn av at kirkens medlemstall er blåst opp også av andre årsaker.

– Ordningen med tilhørigregistrering er jo lovhjemlet og foregår forsåvidt åpent, selv om vi er uenige i at det skjer. Men tenk på alle de utmeldte som ble ”tvangsinnmeldt” igjen da Folkeregisteret ble lagt til grunn for det nye kirkeregisteret i 1998, og som fortsatt er medlem mot sin vilje. Dette er sannsynligvis et enda høyere tall enn de som er ”tilhørige”, sier hun.

Staten: – Det er bare å melde seg ut

HEF har gjentatte ganger protestert på kirkens praksis med å registrere tilhørige.

– Dersom foreldre ikke bærer sitt barn til dåpen, må dette være det klareste uttrykk for at de ikke ønsker noen tilhørighet til Den norske kirke for dette barnet, slo HEF fast i et brev til departementet i desember 2005.

Departementet avviste den gangen innvendingen med at ordningen ikke bør være noe menneskerettslig problem siden foreldrene har full rett til å melde barnet ut av Kirkens register.

Slapt medlemsbegrep

Det er ikke bare HEF som protesterer mot ordningen.

Tidligere leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Jan Benjamin Rødner, anslo overfor Fritanke.no i desember 2006 at kanskje rundt 200.000 mennesker står urettmessig oppført i kirkens medlemsregister, både på grunn av tilhørig-registreringen og av andre grunner.

– Den norske kirke opererer med en veldig slapt medlemsbegrep. Alle andre tros- og livssynssamfunn har skriftlig, aktiv innmelding. I kirken er det motsatt. Der er man medlem med mindre det gis beskjed om noe annet, poengterte Rødner som selv er medlem i Det mosaiske trossamfunn.

Han illustrerte urettferdigheten ved å peke på sitt eget trossamfunn

– Hos oss er man ikke nødvendigvis medlem selv om man er jøde og deltar i arrangementer og bruker trossamfunnets tjenester, sier han.

Han anslo at kun 50 prosent av norske jøder er medlemmer i Det mosaiske trossamfunn.

– I Den norske kirke, derimot, er det anderledes. Der regnes alle som medlemmer i utgangspunktet. Også de som aldri eller uhyre sjelden er i en kirke, og som egentlig ikke har noen gudstro og som forblir medlemmer fordi det ikke koster dem noe. For mange er det et nærmest totalt passivt medlemskap. Dette er urimelig, slo Rødner fast.

-------------

FAKTABOKS:

Derfor taper HEF 1,6 millioner årlig på tilhørig-registreringen:

Norske tros- og livssynsamfunn får tilskudd med utgangspunkt i bevilgningene til Den norske kirke. Les mer nederst i denne saken.

Den norske kirke hadde 3 873 847 medlemmer i 2007 (SSB). Dette er 81,78 prosent av Norges befolkning (4.737.200 pr. 1.1.08).

Den totale støtteberettigede kirkebevilgningen, samlet fra stat og kommuner, er totalt 2.595.477.490 kroner (2,59 mrd). Dette er regnet ut ved å ta HEFs totale tilskudd pr. medlem for inneværende år (670 kroner**) og gange det opp med antall kirkemedlemmer.

Hvordan blir dette regnestykket hvis vi trekker fra de 113.027 tilhørige* som pr. i dag regnes som medlemmer i kirken?

Da blir kirkens medlemstall redusert fra 3.873.847 til 3.760.820. I forhold til totalt folketall (4.737.200) er dette en reduksjon fra 81,78 prosent medlemmer til 79,38 prosent.

Hvis vi da tar det store regnestykket på nytt (kirkebevilgning delt på kirkemedlemmer), men denne gangen deler på kirkemedlemmer minus tilhørige (3.760.820), kommer vi ut med en sum på 690 kroner pr. kirkemedlem.

Dette er 20 kroner høyere enn det HEF nå får pr. medlem (670 kroner).

Det vil si at HEF, med sine ca. 81.000 støtteberettigede medlemmer (medlemmer + innrapporterte barn under 15 år), bare i år ville ha fått 1.620.000 mer i offentlig tilskudd (20 x 81.000), hvis kirken ikke praktiserte ordningen med å beholde ikke-døpte mindreårige som "tilhørige".

-------------------

Fotnoter:

  • Fra Kirkerådet får vi (18.8.08) opplyst at det var registrert 134.477 tilhørige i kirkeregisteret pr. 1.1.2008. I dette tallet ligger det en del nyfødte som skal døpes, men som ennå ikke er døpt. For å ta høyde for dette har vi trukket fra halvparten av dem som døpes i løpet av et år. (21.450). Da ender vi opp med 113.027 tilhørige pr. 1.1.08. Dette vil da være tilhørige som ikke er døpt, og der det heller ikke finnes planer om noen dåp.
  • ** Tallet 670 kroner gjelder for HEF og er satt sammen av 339 kroner i tilskudd fra staten, og 331 kroner i gjennomsnittlig tilskudd fra kommunene. Tros- og livssynssamfunn som har relativt sett flere medlemmer i kommuner som yter et høyere/lavere tilskudd pr. medlem enn dette, vil komme ut med et noe høyere/lavere tall når det gjelder gjennomsnittlig kommunetilskudd.

    *** I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at alle tros- og livssynssamfunn taper ca. 20 kroner pr. medlem på dette. Fritanke.no har imidlertid i ettertid blitt gjort oppmerksom på at også mange av de andre religiøse trossamfunnene utenfor Dnk melder barn inn som "tilhørige" uten å si fra til foreldrene. Ettersom dette i ulik grad vil veie opp for Dnks praksis på området, har vi valgt å fjerne hentydninger til at også andre tros- og livssynssamfunn taper på Dnks praksis. Dette blir imidlertid annerledes for HEF, siden forbundet kun ber om statsstøtte for barn som foreldrene (HEF-medlemmer) aktivt har meldt inn som støtteberettigede. Dette er ca. 10.000 barn som forbundet legger til sine rundt 72.000 ordinære voksne medlemmer når man søker stats- og kommunetilskudd. Ingen barn blir ført opp som "tilhørende" HEF med mindre foreldrene aktivt har sagt fra, og barna regnes heller ikke på noen måte som HEF-medlemmer. De forsvinner ut av systemet når de fyller 15. Hvis HEF hadde fulgt samme praksis som Dnk, ville forbundet sannsynligvis kunne ha operert med langt over 100.000 medlemmer.