Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Faksimile av Holistisk Forbunds brev fra bladet Holisten.

Faksimile av Holistisk Forbunds brev fra bladet Holisten.

Holistisk Forbund klager på HEF-kampanje:

Ber om statlig vern mot kritikk

I en skriftlig klage til Helse- og omsorgsdepartementet bruker Holistisk forbund ord som angrep, livssynsovergrep og diskriminering om Human-Etisk Forbunds kampanje Ingen liker å bli lurt. - Ingen kan trumfe sin modell av virkeligheten på andre, da inntar man overgriperrollen, sier Holistisk forbunds Jostein Odland.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.06.2012 kl 16:35

Holistisk forbund (HoF) sendte 21. april en offisiell klage på Human-Etisk Forbunds (HEF) kampanje Ingen liker å bli lurt (ILÅBL) til Helse- og omsorgsdepartementet, i tillegg til kopier til flere instanser så som Kulturdepartementets Tros- og livssynspolitisk utvalg (Stålsett-utvalget).

Se lenker til klagebrevet, departementets svar og HEFs svar nederst i saken.

Under tittelen «Retten til å utøve sitt livssyn uten utidig innblanding fra andre livssyn» og undertittel «Hvem har definisjonsmakt på hvem som blir lurt?», argumenterer Holistisk Forbund på følgende måte:

«Vi i Holistisk Forbund ønsker å få beskyttet retten til å benytte og utøve alternativ medisin som en del av vårt livssyn og vår trosfrihet, siden Human-Etisk Forbund nå lenge har drevet massiv kampanjevirksomhet mot mange av våre medlemmer og sentrale deler av vårt livssyn.»

- Aggressiv og invaderende kampanje

Videre følger henvisninger til menneskerettigheter, demokrati, manglende ydmykhet og påberopelse av livssynsovergrep og diskriminering.

«Holistisk Forbund oppfatter denne kampanjen som såpass invaderende og aggressiv at vi ønsker å verne om de verdiene som betyr så mye for mange av våre medlemmer. Kampanjen er et direkte angrep ikke bare på all spiritualitet, men like mye på menneskers rett til å følge eget livssyn, altså trosfriheten – en av de sentrale bærebjelkene i et moderne demokrati.»

HoF har en uttalt ambisjon om å sidestille alternative terapiformer med vestlig legevitenskap og medisin. Her fra hjemmesiden www.holisme.no:

«Holistisk Forbund mener det er en menneskerett å kunne velge helsemessige behandlingstilbud i tråd med eget livssyn. Vi ønsker full aksept av alternative vitenskaper og behandlingsformer, og at mennesket som helhet må få økt fokus. Holistisk Forbund ser det derfor som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status."

Anser HEF-kampanjen som et overgrep

I klagebrevet til departementet anklager HoF videre HEFs kampanje for ikke bare å være misjonerende, men som et forsøk på å begrense andres livssynsutfoldelse. I brevet noterer de seg at kampanjen i seg selv ikke stopper alternativ behandling, men at de «likevel velger å komme med et varsko og advare, siden livssynskampanjen deres ser ut til å ha relativt stor oppslutning.»

Videre hevder HoF at et forsøk på å nekte dem tilgang til alternativ medisin som de selv velger, blir et slags livssynsovergrep.

– Dette er en klar livssynsdiskriminering som ikke er en moderne rettsstat som Norge verdig, heter det i brevet.

Anne K. Ramberg-Mohn, Styreleder i HoF, og konfirmasjonsansvarlig Jostein Odland avslutter brevet på følgende vis:

«Om nå det var slik at HEF i en eller annen fjern vitenskapelig fremtid mot formodning skulle få bekreftet at deres hypoteser, som de nå vil trumfe på alle andre, er riktige, har i hvert fall placebokreftene i oss holister og alternative spart den norske stat for milliarder av kroner i blåresepter. Håper det også er en positiv ting departementet tar med i vurderingen av denne henvendelse.»

Få dager senere kom svaret fra Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet, med tittelen «Vedrørende henvendelse om rett til å utøve sitt livssyn uten innblanding fra andre.»

Tonen er sober og saklig: «Rent generelt vil Helse- og omsorgsdepartementet vise til at ytringsfriheten er sikret gjennom Grunnloven paragraf 100. Ytringsfrihet regnes for en sentral menneskerettighet og Grunnloven paragraf 100 innebærer at man normalt vil kunne gå langt i å fremsette ytringer, også ytringer som andre finner krenkende.»

I brevet står det at Departementet oppfatter henvendelsen fra HoF som en anmodning om å ta initiativ overfor HEFs kampanjevirksomhet, og påpeker at dersom HEF har brutt straffeloven paragraf 135a – fremsettelse av diskriminerende eller hatefull ytring – eller paragraf 142, den sovende blasfemiloven, er dette en sak for politi- og påtalemyndighetene.

– Er HoF en bransjeorganisasjon for alternativnæringen?

Human-Etisk Forbund har skrevet et svarbrev til Holistisk Forbund, undertegnet HEFs Generalsekretær Kristin Mile, nestleder i Stålsett-utvalget og fagsjef i HEF Bente Sandvik og Even Gran, kampanjeansvarlig for Ingen liker å bli lurt. HEF tilbakeviser flere av påstandene i Holistisk Forbunds klage.

Først og fremst trekkes religions- og ytringsfriheten fram, og selv om HEF er opptatt av å forsvare retten til å utøve religion eller livssyn, er kritikk av både lære og praksis både legitimt og berettiget. Kampanjen Ingen liker å bli lurt diskuteres fremdeles daglig og heftig på kampanjens Facebook-gruppe, som har nærmere 10 000 medlemmer eller «likes».

HEF er «på ingen måte enig i at kampanjen vi har gjennomført skulle begrense eller frata noen sin trosfrihet, eller at en web-basert kampanje på vår egen hjemmeside skal kunne oppfattes som en utidig innblanding i et annet livssynssamfunn. I tillegg er det her ikke snakk om noen aktivitet som er «mønsterbeskyttet» som religionsutøvlse, men om en etter hvert omfattende kommersiell virksomhet med stor omsetning og sterke interesser involvert. Vi observerer med interesse at livssynssamfunnet Holistisk Forbund anser seg å tale på vegne av denne bransjen.»

Eierett på spiritualitet?

Videre påpeker HEF at også kritikk mot kampanjen får slippe til på ILÅBLs Facebook-side, og at Holistisk Forbunds ønske om å fritas for kritikk er det mest problematiske i HoF henvendelse, da de i praksis vil innskrenke den helt grunnleggende ytringsfriheten.

Dessuten imøtegås HoFs påstand om angrep på all spiritualitet. «Vi har ikke på noen måte angrepet «all spiritualitet» (i parantes bemerket: det er en interessant bemerkning om spiritualitet skulle avgrenses til alternativbransjens virksomhet) MEN vi forbeholder oss retten til å ytre oss kritisk om løfter effekter av ulike former for alternativ terapi som vi og ulike fagdisipliner ikke finner hold i.»

I HEFs svarbrev spekuleres det i hvorfor Holistisk Forbunds «vrangvillige lesning av vårt budskap», og at en forklaring «kan ligge i at Holistisk Forbund vel så mye som et livssynssamfunn oppfatter seg som bransjeorganisasjon for tilbydere av alternativ terapi.»

ILÅBLs budskap om kritisk tenkning og fokus på etterprøvbarhet av terapiformer gjentas, og det stilles følgende spørsmål: «Det er vanskelig for oss å se hvilke verdier Holistisk Forbund mener skulle være truet av kunnskap og opplysning?»

Om ånd og vitenskap

Blant Holistisk forbunds grunnverdier, slik den er gjengitt på deres hjemmeside www.holisme.no, er at enhver finner sin egen sannhet: «Holistisk Forbund mener at åndelig og vitenskapelig innsikt beriker hverandre og sammen gir en stadig voksende forståelse av oss selv og vår forbindelse med det univers vi er en del av. (…) Åndelig mangfold er positivt. Vi er forskjellige mhp det som fenger oss spirituelt. Det finnes ingen fasit: Det enkelte menneske er den som vet hva som føles rett for en.»

I HEFs svarbrev kommenteres denne holdningen til sannhet, ved å tilbakevise at HEF mener at svar fra vitenskap er evig sanne, men at metodene innen vitenskap er de meste, for å skille mellom skitt og kanel : «Alle påberopte sannheter kan ikke være sanne samtidig, og da er det viktig å operere med et troverdig kvalitetsfilter.»

Svarbrevet avsluttes med en invitasjon til «tea time» på Humanismens hus for videre dialog.

Mener departementet bomma

Fritanke.no ringte til Jostein Odland i HoF, som var en av de to forfatterne av klagebrevet.

Hva synes du om departementets svar?

- Jeg synes de bomma litt, for det var ikke først og fremst ytringsfrihet som var hovedpoenget. Vi angriper ikke den, men vi advarer mot et angrep på en stor gruppe mennesker - vi såkalt "alternative" - og vår måte å leve på. Den friheten med å kunne oppsøke en homeopat eller healer, den friheten bør ikke innskrenkes. Det er som en muslim som er fri til å spise halal-kjøtt, fremfor annet kjøtt.

Hva tenker du om blasfemiparagrafen, som for en stund siden ble foreslått styrket, for å verne minoritetsgrupper mot krenkelser?

- Den har jeg tenkt mye på, ja - men som sagt, vi er for ytringsfrihet, det var ikke den vi angrep. På HoFs landsmøte om noen dager skal vi diskutere barns tros- og livssynsfrihet. I samfunnet har det vært mye diskutert mye om jenter skal få bruke hijab i skolen eksempelvis. Bruker disse jentene hijab fra de er små, etter press fra familie? Når de fremdeles bruker hijab som 20-åringer, er det et fritt valg, eller et resultat av preging og press gjennom mange år?

Mener ILÅBL ønsker forbud

Odland sier seg enig i at det er viktig å være i dialog og diskusjon, og noen ganger rett ut kritisere religioner og livssyn, men at HoF kritiserer ønsket om å forby utøvelse av andre livssyn enn sitt eget, som han mener kampanjen ILÅBL gjør.

- Kampanjen kan mistenkes for å ønske en definisjonsrett på hva som er sant, og det kritiserer vi - det finnes andre måter å tenke på, enn bare vitenskapelig. I tillegg virker ILÅBL til å ha en ganske naiv, positivistisk og snever tolkning av vitenskap, så alle forsøk på å få i gang en debatt om at det finnes mer helhetlige modeller å forstå vitenskap på, som har med flere ukjente variabler, at ikke alt kan måles å veies så rigid som kampanjen legger opp til, ja det faller for døve ører.

Odland synes det virker som om ILÅBL ønsker frihet til å undertrykke andres tankefrihet og syn på virkeligheten.

- Dette avsløres jo ved at man rett ut sier man ikke ønsker noen dialog med alternativmiljøet. All frihet hvor man bare ønsker å diktere andre med hva som er sant, men ikke gå i dialog, er ingen reell frihet. Det minner om hvordan Israel okkuperer deler av Libanon, for selv å føle seg trygge, sier han.

Ønsker udogmatisk åndelighet

Odland påpeker at HoF er for en udogmatisk åndelighet, uten noen målsetning om å pådytte andre regler for hva som er riktig og sant..

- Ingen kan trumfe sin modell av virkeligheten på alle andre, da inntar man overgriperrollen.

Men hva med blasfemiloven?

- Nei, jeg er ikke for å styrke den. Og nå uttaler jeg meg personlig her. Eksempelvis har jeg en kamerat, oppvokst i en kristen sekt, som ble truet med demoner fra han var liten. Han sliter fremdeles med nerver og frykt. Slike eksempler burde være ulovlig, å skremme barn sånn. Vi burde ha lover mot religiøse overgrep, som vi har lover mot andre overgrep.

Hva håper du at skal bli resultatet av brevet dere sendte?

- Vi ønsket at departementet skal være på vakt, for grupper som ønsker å forby ulike alternative terapiformer. Nylig ble et forbud innført i EU, der det ikke lenger er lovlig å si at for eksempel svisker hjelper mot ulike symptomer. Dette er et gammelt kjerringråd, som har hjulpet mange. Det blir et meningsdiktatur, og det blir undertrykkende, når man lovregulerer dette. Så lenge slike kjerringråd ikke er direkte helseskadelige kan EU holde seg for god til å forby dem, som de nå har gjort.

Mistenker forbudsdrøm

Men kampanjen ILÅBL sier ikke at den vil innføre forbud?

- På Facebook-gruppa sies det klart et sted, at det ikke er en invitasjon til dialog med alternativmiljøet, og da blir det et rent angrep.

Vil dere ta saken videre, og se om ILÅBLs praksis kan rammes av strafferetten?

- Jeg registrerer at du forsøker deg på retoriske feller her, ved blant annet å vise til blasfemiloven. Og jeg mener ikke at ytringsfrihet skal begrenses! Men jeg tror at mange bak kampanjen, og mistenker at mange som debatterer på nettsiden, har våte drømmer om å kunne forby alle terapiformer som ikke kalles vitenskapelig beviste, slik kampanjen strengt definerer hva vitenskap er.

Odland er selv aktiv debattant på ILÅBLs Facebook-side, og oppfattet at det på nettsiden var "stor applaus" over EU-forbudet.

- Så jeg tror at en eventuell del to av kampanjen, av målsetningen, er forbud mot alternative terapiformer. Det som ikke kan kalles deres definisjon av vitenskap, finnes ikke, for mange av disse i debattene der.

Om barnas trosfrihet

HoF-representanten forteller at de snart skal holde landsmøte, der barnas trosfrihet skal tematiseres.

- Denne trosfriheten er nedfelt i Barnekonvensjonen, og det kan også HEF tenke på. Jeg sammenligner det med hvordan en gartner kan klippe og klippe av grener på en plante som gror - da vokser den ikke fritt, men blir skapt i gartnerens bilde! Som en venn sa; "jeg gleder meg til å bli kjent med barnet mitt". Vi må ikke innskrenke barnets utviklingsmulighet, ved å fungere som tankepoliti.

Hva med skole og utdannelse, hvor setter du grensen innen fag som naturvitenskap eller historie, for hva som er pensum og fakta, og hva barnet selv skal gjøre seg opp meninger om?

- Det er et genialt spørsmål, som jeg har tenkt mye over. Uten å ha noe godt svar. For det kan skape utrygghet for de små, uten referanser om hva som er virkelig. Men barn bør få vite at det gjeldende systemet bør utfordres! Som en bok av Bente Muller, “Gjennom lysmuren”, der hun utfordrer hele det matematiske systemet.

Gjør statistikk blind?

Odland mener at overdrevet fokus på statistikk og vitenskap kan gjøre oss blinde.

- Filosofisk sett kan vi spørre oss om kanskje matematikk er blant grunnene til miljøproblemene vi har? Blir det en forflatning av virkeligheten og alt det som er levende, kreativt og dynamisk? Bør kanskje ingeniører lære seg å meditere - vil det bidra til å se mer av helheten i naturen? Det som med Neo, hovedrollen i filmen The Matrix - hvilken virkelighet er den sanne? Jeg tror vi bør formidle til barna at vi ikke kjenner til alle aspektene, og det finnes mye der ute, rett foran nesa vår, som vi ikke kan se, men alltid oppfordre dem til å bli nysgjerrige på å se.

Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund og nestleder i det nevnte Stålsett-utvalget, var blant forfatterne av HEFs svar til Holistisk Forbund. Hun mener at dersom HoF mener departementet bomma i sitt tilsvar, har de i klagebrevet formulert seg noe klønete.

- Både Helse- og omsorgsdepartementet og HEF opplever brevet som en oppfordring til å begrense adgangen til kritikk av alternativbransjen. Og hvordan man skal få til det uten å begrense noens ytringsfrihet, er meg en gåte. Jeg forstår heller ikke HoFs valg av adressat: i stedet for å skrive til Stålsett-utvalget og tre ulike departementer, ville det vært rimelig å be om et møte med de som var ansvarlig for kampanjen, nemlig HEF.

HEF forbauset

Sandvik oppfordrer Fri tanke til i neste omgang å be HoF kommentere HEFs svarbrev.

- Vi er fortsatt forbauset over hvordan kampanjen er blitt utlagt som et angrep på enkeltindivider og religionsfriheten.

Til Odlands sammenligning med muslimers valg av halal-kjøtt, sier Sandvig seg helt enig, den valgfriheten er viktig.

- Og like selvfølgelig er min og andres rett til å kritisere denne type behandlingsformer og slaktemetoder. Kampanjen har blant annet hatt som siktemål å gjøre folk bedre i stand til å fatte mer kvalifiserte valg. Det synes jeg er en god ting, sier fagsjefen.

Hun forstår likevel ikke at det er mulig å forstå kampanjen Ingen liker å bli lurt i retning av at HEF ønsker å forby noe som helst.

- Det er en eiendommelig og ganske så hinsides måte å tolke kampanjens mål og innhold på. I tillegg er det en ganske så drøy beskyldning å løpe til ”møndighedane” med om et annet livssynssamfunn, sier Sandvig.

Etterlyser dokumentasjon på virkning

Hun ønsker ikke å kommentere sammenligningen med Israels ekspansjonspolitikk, men understreker at HEF heller ikke ønsker å pådytte andre regler for hva som er riktig og sant.

- Men vi tillater oss å ha oppfatninger om at noen metoder er bedre egnet enn andre til f eks å dokumentere om ting virker eller ikke. Særlig når det er snakk om et omfattende marked hvor noen tjener gode penger på enkeltmenneskers jakt på bedre helse og lykke. Det er det all mulig grunn til å ta på alvor.

Sandvig minner om at HEF var mot opphevelse av kvakksalverloven, med tanke på EU-lovgivning om markedsføring av naturprodukter som svisker.

- Vi mener rett og slett at det skal stilles samme type krav til dokumentert virkning av alternative terapi- og behandlingsformer som til medisin. Det handler om redelighet og slett ikke om meningsdiktatur eller undertrykkelse av noens rett til å foreta valg. Men pasienter, klienter og forbrukere bør ha rett til informasjon for nettopp å kunne fatte kvalifiserte valg.

Avslutningsvis ønsker Sandvig å gjenta invitasjonen til dialog og diskusjon på Humanismens hus, over en kopp te.

- Det er interessant å se hvordan HoF her opptrer i rollen som alternativbransjens interesseorganisasjon. Jeg ser ikke noe spesielt trosaspekt ved hele dette markedet, så desto mer påfallende hvordan HoF prøver å knytte bruke av alternative terapiformer mer eksklusivt til sine medlemmers trosfrihet.

Lenker:

Oppslag i HoFs medlemsblad Holisten i mars

Formell klage til det offentlige

Svar fra Human-Etisk Forbund

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.