Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Ytterpunktene topper Fritanke.nos uformelle livssynspolitiske partitest. Rødt topper, med Frp og Venstre rett bak. De er tett fulgt av SV og Miljøpartiet De Grønne. I den andre enden av skalaen finner vi Ap, Sp, Høyre og Krf.

Ytterpunktene topper Fritanke.nos uformelle livssynspolitiske partitest. Rødt topper, med Frp og Venstre rett bak. De er tett fulgt av SV og Miljøpartiet De Grønne. I den andre enden av skalaen finner vi Ap, Sp, Høyre og Krf.

Livssynspolitisk minitest:

Rødt og Frp på topp

Vi har spurt partiene hva de mener i to omdiskuterte livssynspolitiske spørsmål. Ytterfløyene scoret høyt.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.08.2013 kl 16:09

Fritanke.no er tilbake fra sommerdvalen. Før sommeren sendte vi to sentrale livssynspolitiske spørsmål til partiene som stiller i høstens stortingsvalg. Nå har vi endelig fått inn alle svarene og kan presentere resultatet.

Her er spørsmålene vi sendte:

Spørsmål 1. Tilhørigordningen

Kirkens tilhørigordning sørger i dag for at alle barn der minst en av foreldene er medlemmer av kirken, automatisk registreres som «tilhørig» til kirken. Foreldrene får ingen melding om denne registreringen. For barn som ikke døpes, blir tilhørig-statusen stående fram til barnet er 18 år.

Stålsett-utvalget foreslår å endre dette slik at foreldre aktivt må registrere sine nyfødte barn som kirketilhørige. Dagens automatiske registrering vil dermed falle bort.

Hva mener deres parti om dette?

Finn ut mer om tilhørigordningen via denne artikkelen

Spørsmål 2. Gravferdsforvaltning

I dag er Norges felles gravferdsforvaltning underlagt Den norske kirke. Det vil si at uansett hvilket tros- og livssynssamfunn du tilhører, eller om du ikke er medlem noe sted, så må du forholde deg til Den norske kirke når det gjelder gravferd.

Stålsett-utvalget foreslår å overføre dette fellesansvaret til kommunene.

Hva mener deres parti om om dette?

Smal test

Human-Etisk Forbund vil avvikle tilhørigordningen og gjøre gravferdsforvaltningen kommunal. Vi gir partiene poeng etter hvor enig de er med forbundet..

Husk at dette bare gjelder to konkrete livssynspolitiske spørsmål. Resultatet kan bli annerledes i en bredere analyse. Uansett, her er svarene:

--

SENTERPARTIET

(kilde: Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant)

Oppheve tilhørigordningen?
- Vi mener ordningen kan beholdes som i dag, men at foreldrene må få vite dette.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
- Vi mener ordningen skal beholdes som i dag.

HEF-score?
Sp står langt fra Human-Etisk Forbund i livssynspolitikken. Partiet får to av ti poeng for at de ønsker at foreldrene skal få beskjed, som tross alt er et skritt i retning Human-Etisk Forbunds standpunkt.

--

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

(kilde: Rannveig Kvifte Andresen, stortingsrepresentant)

Oppheve tilhørigordningen?
– Barn skal ikke automatisk meldes inn i noen trossamfunn, enten det er snakk om et kristent, muslimsk eller hindu trossamfunn. Så SV støtter forslaget til Stålsett. Ideelt sett burde barn vente med å melde seg inn i et trossamfunn til de er voksne nok til å ta avgjørelsen selv.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– SV støtter en gravferdsforvaltning som er mest mulig tilgjengelig for alle, uansett hvilken religion og livssyn man måtte ha. SV støtter Stålsettutvalgets forslag om å overføre ansvaret for all gravferd til kommunene.»

HEF-score?
Åtte av ti poeng. Høy grad av sammenfall med HEF. Partiet går glipp av full score fordi de ikke skriver at de ønsker å fjerne tilhørigordningen, men bare, inntil videre, støtter Stålsett-utvalget i at foreldrene aktivt må melde fra.

--

ARBEIDERPARTIET:

(kilde: Gunn Lyngvær, politisk rådgiver)

Oppheve tilhørigordningen?
– Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til forslagene i Stålsett-utvalget, og ser derfor fram til en grundig behandling av disse. Det vi derimot sier i vårt arbeidsprogram er at vi skal sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og at vi skal skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og livssynssamfunnene.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– Vi ønsker ikke å gjøre noe med dette nå. Vi ser den prinsipielle saken, men en slik endring er en omstendelig og tidkrevende prosess, der man støter på juridisk vanskelige spørsmål knyttet til en eventuell endring. Vi får svært få, om noen, tilbakemeldinger på at dette ikke fungerer godt i praksis, slik ordningen er i dag.

HEF-score?
Ikke så mye bedre enn Sp. Ap får tre av ti poeng for å presisere prinsippet om likebehandling av tros- og livssynssamfunnene. Mer kan vi ikke gi dem når Ap, i strid med nettopp dette prinsippet, går inn for at Den norske kirke fortsatt skal ha enerett på gravferdsforvaltning.

--

KRISTELIG FOLKEPARTI

(kilde: Jon Håkon Øen, seniorrådgiver i stortingsgruppa)

#Oppheve tilhørigordningen?
– KrF vil i utgangspunktet videreføre ordningen som i dag, men vil ta en nærmere vurdering når regjeringen legger frem sine forslag til oppfølging av utvalgets innstilling.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– KrF støtter ikke dette forslaget. Vi står fortsatt på stat/kirke-forliket som ble inngått mellom alle de politiske partiene i 2008. Der heter det om gravferdsforvaltningen at dagens lovgivning på området videreføres.

HEF-score?
Her var det stor avstand til HEF. Krf får ett av ti poeng for at de er villig til å vurdere tilhørigordningen.

--

FREMSKRITTPARTIET

(kilde: Hårek Hansen, politisk rådgiver)

Oppheve tilhørigordningen?
– FrP har programfestet at stat og kirke skal skilles. I dette ligger at borgerne selv må ha frihet til å velge hvilket livssyn de vil ha, og hvilket livssyn de vil oppdra sine barn i. FrP er derfor positive til å oppheve tilhørig-ordningen.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– FrP er positive til at gravferdsforvaltningen gjøres kommunal.

HEF-score?
Her var det nesten full klaff. Ni av ti poeng. Det eneste som står i veien for full score er at Frp ikke utvetydig går inn for å avskaffe tilhørigordningen og gjøre gravferdsforvaltningen kommunal, men kun er «positive til dette». Men det er flisespikking.

--

HØYRE

(kilde: Svein Harberg, stortingsrepresentant)

Oppheve tilhørigordningen?
– Vi arbeider oss nå igjennom rapporten, og har selvsagt ikke rukket å behandle noe av dette i stortingsgruppen. Når det gjelder medlemskap i kirken er jo ordningen som utvalget foreslår etter det jeg oppfatter i tråd med den praksis kirken selv har innført.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– Når det gjelder organisering av gravferdsforvaltningen er det viktig å ha solide løsninger som kan ivareta pårørende på en god måte. Personlig er jeg bekymret for å gjøre store endringer før vi har avklarte alternativer på plass, og jeg er ikke trygg på at kommunene vil kunne ivareta helheten omkring dette på en god måte. Dette skal vi imidlertid diskutere nærmere når saken kommer til behandling.

HEF-score?
Dette var tynne greier. Høyre får to av ti poeng for at de ikke kategorisk avviser å gjøre noe med tilhørigordningen og graverdsforvaltningen. Det er forøvrig ikke riktig, som Harberg skriver, at kirken systematisk har begynt å informere foreldre om at barna deres registreres som tilhørige ved fødselen. Dette har vi fått bekreftet av Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet i dag.

--

RØDT

(kilde: Bjørnar Moxnes, partileder)

Oppheve tilhørigordningen?
– Dagens ordning tvangsinnmelder barn i kirken. Livssyn må være et personlig valg, uavhengig av hva dine foreldre tror på, derfor støtter Rødt alle tiltak som går vekk fra dagens tvangsinnmeldinger.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– Å la kommunene overta gravferdsforvaltningen er en helt opplagt forandring i takt med tiden. Hvert år gravlegges det massevis av mennesker som aldri har hatt noe med Den norske kirke å gjøre mens de var levende. Da er det ingen grunn til at familien må ha noe med kirken å gjøre når de er døde og skal begraves.

HEF-score?
Ti av ti poeng! Rødt er helt enige med Human-Etisk Forbund i disse sakene.

--

VENSTRE

(kilde: Tove Hofstad, organisasjonsrådgiver)

Oppheve tilhørigordningen?
– Venstre vil fjerne de gjenværende bindingene mellom stat og kirke. Det vil si at man må aktivt melde seg inn i et trossamfunn. Ingen automatikk.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
– Venstre ønsker primært å beholde den kommunale gravferdsordningen.

HEF-score?
Ni av ti poeng. Her er det nesten full score, men partiet får ett poeng i trekk fordi de bare «primært» ønsker kommunal gravferdsforvaltning, og dermed åpner for at kirken også kan ha ansvaret for dette. Når Venstre snakker om å «beholde den kommunale gravferdsordningen» sikter de trolig til den litt spesielle situasjonen i Oslo. Likevel, det prinsipielle standpunktet er ikke til å ta feil av.

--

MILJØPARTIET DE GRØNNE

(kilde: Lars Gaupset, sentralstyremedlem)

Oppheve tilhørigordningen?
– Denne konkrete saken har vi ikke tatt stilling til. Vi kommer tilbake til dette etter valget. Prinsipielt ønsker vi likebehandling på livssynsområdet.

Gjøre gravferdsforvaltningen kommunal?
Her har vi programfestet at gravlunder skal eies, driftes og forvaltes av kommunene.

HEF-score?
Sju av ti poeng. Tilhørigordningen er ukjent, og det må vel kunne tilgis at et miljøparti ikke har tatt stilling. Prinsippet de legger til grunn er i tråd med HEFs syn. Også pluss for klart svar når det gjelder gravferdsforvaltning.

--

Rødt på topp, Krf på bunn

Da er det på tide å sette opp lista. Den blir seende slik ut:

1. Rødt, 10 poeng
2. Frp og Venstre, begge 9 poeng
3. SV, 8 poeng
4. De Grønne, 7 poeng
5. Ap, 3 poeng
6. Sp og Høyre, begge 2 poeng
7. Krf, 1 poeng

Ingen samling i midten

I slike tester får man gjerne en opphopning i midten, også kalt en normalfordeling. Slik ble det ikke her.

Det er to grupper som utkrystalliserer seg. Den ene gruppa synes positiv til livssynslikestilling og følger dette opp i praktisk politikk. Dette er partiene Rødt, Frp, Venstre, SV og De Grønne. Alle disse partiene er også for et fullt skille mellom stat og kirke.

Den andre gruppa scorer lavt i denne testen, og later til å ha en mer tradisjonell tilnærming til livssynsområdet. De ønsker blant annet at Den norske kirke fortsatt skal ha en særstilling, og er skeptiske eller motstandere av et fullt skille mellom stat og kirke. Dette er partiene Ap, Sp, Høyre og Krf.

Skuffet over Ap og Høyre

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes resultatet er overraskende. Spesielt er hun overrasket over at våre to største partier er såpass utydelige.

– Jeg er kanskje spesielt skuffet over Høyre. Jeg trodde de stod oss nærmere enn dette, sier hun.

Mile understreker at partienes svar på disse to spørsmålene ikke nødvendigvis danner et fullstendig bilde av hva partiene mener i livssynspolitikken.

– Livssynspolitikk er et bredt felt, og dette er bare to konkrete spørsmål. I tillegg er jo ikke dette akkurat spørsmål som står øverst på den politiske agendaen. Likevel er det interessant å se hvordan partiene grupperer seg på den ene og den andre siden av skalaen, sier hun.

– Hva tenker du om at Frp scorer så høyt?

– Vi er glade for alle politiske partier som står på for livssynslikestilling. Her ser vi også at de tradisjonelle skillelinjene i norsk politikk utviskes, sier Mile.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus