Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
- Hensikten har vært å få til en samlende paragraf. Dette arbeidet har nå mislyktes, sier Kristin Mile.

- Hensikten har vært å få til en samlende paragraf. Dette arbeidet har nå mislyktes, sier Kristin Mile.

- Ikke lenger en samlende paragraf

- Enigheten fra Bostad-utvalget er brutt. Akkurat nå er jeg mest sint på regjeringspartiene, sier en skuffet Kristin Mile.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2013 kl 18:42

- Hensikten har vært å få til en samlende paragraf. Dette arbeidet har nå mislyktes, sier Kristin Mile.

Bostad-utvalget greide å samle seg om en felles, ny formålsparagraf for skole og barnehage. Men partiene på Stortinget greide ikke å bli enige. Opposisjonspartiene KrF, Høyre og Frp syntes den kristne forankringen var for svak. Nå har regjeringspartiene gitt etter for presset fra opposisjonen, og bakt inn en sterkere forankring til vår "nasjonale arv" i formålsparagrafene.

HEFs generalsekretær og medlem i Bostad-utvalget Kristin Mile, er svært skuffet over endringen.

- Enigheten fra Bostad-utvalget forsvant nå. Dette er et forslag jeg aldri ville ha stemt for som utvalgsmedlem, konstaterer Mile.

Snur opp-ned på hovedpoenget

Hun mener det nye forliksforslaget som ble lagt fram i dag har snudd opp-ned på det aller vesentligste punktet i Bostad-utvalgets forslag.

- Grunnsteinen i vårt forslag er at man skal bygge på et sett nevnte verdier som vi kan samles om, og så nevne en del retninger der disse verdiene kommert til uttrykk, blant annet kristendommen. Dagens forlik starter i den helt andre enden. Nå sier man først at man skal bygge på "grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon", og så nevnes noen andre ting som også har disse verdiene. Dette er å snu opp-ned på hele den samlende, likeverdstankegangen vi la til grunn, poengterer Mile.

- Hva synes du om KrF, Høyre og Frps opptreden i saken?

- De har jo fått det som de vil. Akkurat nå er jeg mest sint på regjeringspartiene. Hva skal vi med en flertallsregjering hvis de ikke skal bruke flertallet sitt til å vedta noe som de selv har blitt enig om, og som var helt i tråd med det skjøre kompromisset vi i Bostad-utvalget kom fram til? spør hun. Mile spør seg også hva som er poenget med utvalgsarbeid og høringer, hvis politikerne uansett ikke tar hensyn til det.

- Bostad-utvalget var bredt sammensatt for å forene ulike syn. Vi greide å bli enig. Vi hadde en høring i høst der alle de inviterte instansene støttet utvalgsforslaget, unntatt IKO, Kirkelig pedaogisk senter. Men det forslaget som ligger på bordet nå gå jo mye lenger i "kristen kulturarv"-retning enn det IKO antydet på denne høringen. Jeg skjønner ikke at regjeringen har gått med på dette, understreker Mile. 

Dette er et forslag jeg aldri ville ha stemt for som utvalgsmedlem. Kristin Mile

Slutten på en lang prosess

Stortingsforliket som ble offentliggjort i dag betyr slutten på en lang prosess. Bostad-utvalget ble satt ned 2. juni 2006. Hensikten var å få gjort noe med den nåværende formålsparagrafen i skolen som sier at "Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding".

Kristin Mile ble oppnevnt som utvalgsrepresentant fra HEF, sammen med et bredt utvalg representanter fra en rekke samfunnsområder.

Utvalget la fram sitt nøye framforhandlede konsensusforslag i juni 2007.

- Dette er et vakkert stykke prosa, sa daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal da forslaget ble lagt fram. Han var overrasket over at de hadde greid å bli enige om et felles forslag.

Regjeringspartiene i den rød-grønne flertallsregjeringen samlet seg raskt om en innstilling som var i tråd med Bostad-utvalgets forslag.

Men KrF, Høyre og Frp avviste dette. Regjeringen ønsket et enstemmig vedtak i saken, og gikk inn i forhandlinger med de tre opposisjonspartiene.

Resultatet ble lagt fram i dag. Den gamle formuleringen "Grunnskolen skal (...) hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding" blir nå forandret til "Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon".

==================================================

Slik blir de nye formålsparagrafene for skolen:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

(nye formuleringer er uthevet)

Bostad-utvalgets forslag, til sammenligning:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt.

Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane skal lære å tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar. Dei skal ha medansvar og høve til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane med tillit og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Skolen skal samarbeide med heimen.