Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barnehagene i finnmarksbyen ser ikke noe poeng i å arrangere konkurrerende tilbud til julespill i kirka.

Barnehagene i finnmarksbyen ser ikke noe poeng i å arrangere konkurrerende tilbud til julespill i kirka.

Vil ikke arrangere "konkurrerende tilbud"

Barnehagene i Hammerfest har bestemt at det ikke blir noe alternativt opplegg for barn som ikke blir med til kirken.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.11.2010 kl 12:17

Styrerne i barnehagene i Hammerfest har i fellesskap bestemt at det ikke skal tilbys noe alternativt opplegg for barn som fritas fra kirkegang og annen religiøs aktivitet av foreldrene, i forbindelse med jul eller påske.

Det forteller barnehagefaglig ansvarlig i Hammerfest kommune, Unn Wenche Slettvoll.

- Styrergruppa i barnehagene har bestemt at det ikke skal arrangeres alternative tilbud som vil konkurrere med for eksempel julespill i kirka og andre spennende kulturtilbud vi tar med ungene på, sier hun til Fritanke.no.

Barnehagefaglig ansvarlig ser ikke på julebesøk i kirka som forkynnelse.

- Vi tar ikke ungene med på gudstjeneste. Dette dreier seg om et julespill som tar for seg den sentrale handlingen i juleevangeliet. Her synger vi en del av de vanlige, norske julesangene, både med og uten kristent innhold, og barna får innsikt i det kirken mener er julens innhold. Vi har understreket veldig tydelig overfor presten at det ikke er aktuelt med noen forkynnelse, sier Slettvoll.

Hun sier at besøket i kirken før jul er en del av barnehagenes tradisjon som de ønsker å ta vare på, samtidig at de foreldre som ikke ønsker at deres barn skal delta, får anledning til å si fra om dette.

Slettvoll synes ikke det er naturlig å skille mellom juleevangeliespill i kirka, og mer verdslige teaterforestillinger, danseoppsetninger eller konserter, når det gjelder å sette aktiviteter opp mot hverandre.

- Vi ser at gudstjeneste og forkynning er en religiøs handling og at det er personlig for hver enkelt. Vi respekterer at noen foreldre ikke ønsker at deres barn skal delta på arrangementer i kirken. Men diskusjonen blir feil om det gjelder å få et tilsvarende arrangement på samme tid, sier hun.

Lysfest med to-tre barn?

Slettvoll forteller at det har vært diskutert i styrergruppa å tilby en lysfest til de barna som blir igjen i barnehagen, men siden det som regel bare dreier seg om to til fire barn, ser de ikke at de vil få til en skikkelig lysfest.

- Da er det bedre om dette blir et tilbud som gis til alle barna, slik at alle som ønsker det kan delta utenom tiden da kirkebesøket arrangeres. Vi synes generelt det er dumt å legge to tilbud til samme dag, sier hun.

Slettvoll presiserer at de barna som tross manglende alternativ fritas fra julespill i kirka, selvsagt skal få et barnehagetilbud.

- Vi fjerner ikke fritaksretten, og barnehagen stenger ikke. De barna som ikke skal delta på julespill i kirken, blir værende i barnehagen og har aktiviteter der.

- Er du motstander at de som fritas fra kirkebesøk skal få et likeverdig, alternativt tilbud?

- Nei, det er jeg ikke, men jeg synes for eksempel at en lysfest er et flott tilbud som kan bli litt amputert dersom det bare er 2-4 som deltar. Hvis vi velger en annen dag kan jo alle være med, og det er flott, sier hun.

- Har du forståelse for at noen mener at et julespill i kirka kan være forkynnende?

- Ja, det har jeg, og det jo også derfor vi har fritaksrett, sier barnehagefaglig ansvarlig i Hammerfest.

- En del av vår kultur og tradisjon

Fellesvedtaket i styrergruppa er nå i ferd med å bli iverksatt i finnmarkbyens barnehager.

I et referat fra et foreldremøte i Prærien barnehage i Hammerfest den 13.10.10, viser styrer Hanne Pettersen til fellesvedtaket om ikke å konkurrere med kirkebesøk, og argumenterer for at både barnehagen og foreldrene har et ansvar for å unngå at barn blir tvunget inn i en lojalitetskonflikt mellom foreldre og barnehage i slike saker.

- Foreldre har også ansvar for den situasjonen barnet settes i. Kirkebesøkene er nå engang en del av vår kultur og tradisjon, og det blir feil at hele barnehagen må kutte dette ut, på grunn av at ett eller to barn som ikke skal dra, skriver hun.

Pettersen peker også på barnehagenes rammeplan, som ifølge henne sier at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier.

- Dette innebærer at barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen, og som forutsettes å ha bred oppslutning i befolkningen i Norge, skriver barnehagestyrer Hanne Pettersen.

Føler seg uthengt

Maiken Garder er mor i Prærien barnehage. Hun reagerer sterkt på referatet og er bekymret for hvilke holdninger til religion og livssyn som egentlig formidles til barna på Prærien barnehage.

- Dersom dere ser på dette som et konkurrerende opplegg, er jeg bekymret for hva slags holdning som læres bort til barna om religion og livssyn generelt, skriver hun i en e-post til styrer Hanne Pettersen.

Garder reagerer blant annet på formuleringen "Kirkebesøkene er nå engang en del av vår kultur og tradisjon", samt at styreren antyder at foreldre selv har et ansvar for den situasjonen et barn settes i, når det må sitte alene igjen mens alle de andre drar i kirken.

- Norge er ikke et veldig kristelig land. Under 20 prosent av oss regner seg selv som personlig kristne. (...) Jeg sitter igjen med en trist følelse av å bli hengt ut for å ønske å gi mine to barn den religionsfriheten de har krav på etter menneskerettighetene, skriver Maiken Garder.

En løsning?

Garder forteller til Fritanke.no at hun nå er i ferd med å utarbeide en praktisk løsning på problemet med styrer Hanne Pettersen. Denne løsningen innebærer at Garder tar på seg et delansvar for å arrangere et alternativt opplegg.

Styrer Hanne Pettersen bekrefter dette overfor Fritanke.no, men sier at det fortsatt er noe uklart hva arrangementet skal bestå i. Hun åpner også for muligheten av at det alternative opplegget kan arrangeres en annen dag enn kirkebesøket skal være, slik at alle kan være med.

Styreren bekrefter at det er barnehagen, og ikke Garder, som skal ha hovedansvaret for arrangementet.

- Usedvanlig husvarm og inneforstått kollektiv tilslutning

Human-Etisk Forbunds fylkeslag i Finnmark har sendt et brev til Hammerfest kommune der de klager på vedtaket i styrergruppa, og ber kommunen rydde opp.

Fylkeslaget synes det er urovekkende at barnehagene ikke tar religionsfriheten på alvor. De viser til referatet fra barnehagestyrer Hanne Pettersen som inntil videre er det eneste skriftlige, offentlige dokumentet om saken.

- Formuleringene antyder en usedvanlig husvarm og inneforstått kollektiv tilslutning til de kirkelige aktiviteter når de ikke-eksisterende alternativene omtales som "konkurrerende opplegg". Her viser styrergruppen med all tydelighet at de kommunalt ansatte styrerne representerer kirka. Er Hammerfest kommune enig i at det skal være slik? spør fylkeslaget.

Finnmark HEF peker også på at formålsformuleringen som det vises til i referatet fra styreren, er utdatert.

Det er ikke lenger slik at "barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier". Dette var den gamle formålsparagrafen. I den nye paragrafen som trådte i kraft 1.8.10 står det at "barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon".

- Lovgiver har eksplisitt tatt bort formuleringen om at "oppdragelse skal skje i samsvar med kristne grunnverdier." Derfor blir barnehagestyrernes linje feil i forhold til barnehagens formål, skriver fylkeslaget.

- Total mangel på ansvar

Finnmark HEF synes det er underlig å lese at foreldre, som utelukkende ivaretar sin egen og sitt barns religionsfrihet, i Pettersens referat gjøres til medansvarlige for at barnet plasseres i en ubehagelig situasjon.

- Barnehagen viser i denne sammenhengen en total mangel på ansvar for sin egen praksis. Det er barnehagen som bevisst legger opp gudstjeneste som aktivitet, og det er derfor barnehagen som er ansvarlig for å ivareta alle foreldre og barns religionsfrihet, konstaterer Finnmark HEF.

Fylkeslaget påpeker videre at julaften, som er den mest besøkte kirkedagen i året, kun trekker 15 prosent av befolkningen.

- Det er underlig at en så liten andel kan beskrives som "vår kultur og tradisjon". I tillegg er det lite inkluderende å bruke begreper som "vår" om noe som ikke innbefatter alle, poengterer Finnmark HEF i brevet til Hammerfest kommune.

Løser ingenting å arrangere "alternativet" en annen dag

Fylkesleder i Finnmark HEF, Nina Moen Olsen, synes ikke det løser noen problemer å arrangere alternativet til kirkebesøk en annen dag.

- Hvis barnehagen arrangerer "alternativet" en annen dag, er det jo ikke lenger et alternativ. Da er det et fellesarrangement. Og da mangler fortsatt de som ikke blir med i kirka det likeverdige, alternative tilbudet de har krav på for å unngå diskriminering. Dermed er man like langt, sier hun til Fritanke.no.

OPPDATERT 17.12.2010: HEFs fylkeslag i Finnmark har nå fått svar på brevet til Hammerfest kommune.