Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
HEF vil ikke lenger ha et betjente kontorer i Skien og Hamar. Stillingen i Skien flyttes enten til Tønsberg, Arendal eller Kristiansand.

HEF vil ikke lenger ha et betjente kontorer i Skien og Hamar. Stillingen i Skien flyttes enten til Tønsberg, Arendal eller Kristiansand.

Human-Etisk Forbund legger ned to kontorer

Trond Enger vil samle de ansatte på færre steder. Det skal bare være fem HEF-regioner. To kontorer legges ned ved nyttår.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2019 kl 11:40

Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger ønsker å rydde opp i hvordan de ansatte i forbundet utenfor hovedkontoret i Oslo er organisert. I dag har Human-Etisk Forbund totalt 16 fylkeskontorer. Generalsekretæren mener forbundet vil stå sterkere hvis man samler kreftene færre steder.

Hvis han, som øverste administrative leder i forbundet, skal greie å løse oppgavene sine på en best mulig måte, mener Enger det er behov for følgende tre overordnede endringer:

  • Landsdelene/regionene må knyttes tettere sammen med HEF sentralt.
  • Regionkontorene må bli større.
  • Forbundet bør ikke ha kontorer der det jobber bare én person.

Hovedstrukturen i det framtidige HEF vil bli fem regionkontorer fordelt ut over landet. Hver av disse regionene skal ha en regionleder som blir personalleder i hver sin region. Regionlederen blir også med i generalsekretærens ledergruppe på nasjonalt nivå.

De fem regionene til Human-Etisk Forbund skal etter planen bli:

  • Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland fylker. Regionleder i Tromsø. Human-Etisk Forbund beholder også kontorene i Alta og Bodø.
  • Region Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland fylker. Regionleder i Trondheim. Molde og Gjøvik beholder sine kontorer.
  • Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker. Regionleder i Bergen. Det skal også være et kontor i Stavanger.
  • Region Sør: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold fylker. Plassering av regionleder er ikke endelig bestemt. Kontorene i Tønsberg, Arendal og Kristiansand beholdes.
  • Region Oslo og Viken: Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo. Regionleder i Oslo. Kontorene i Drammen og Sarpsborg beholdes.

De betjente kontorene som legges ned fra nyttår, er dagens kontorer i Skien og Hamar. De to stillingene på Hamar flyttes til Gjøvik. Stillingen i Skien flyttes til Tønsberg, Arendal eller Kristiansand.

Av kontorene som beholdes, har Alta, Kristiansand, Sarpsborg og Drammen bare én ansatt pr. i dag.

OPPDATERT 15.2.19: Etter at denne artikkelen ble skrevet, ble det bestemt at Buskerud fylke skal tilhøre Region sør.

Ingen skal sies opp eller tvangsflyttes

Generalsekretær Trond Enger forklarer til Fri tanke at omleggingen er ment å være en gradvis prosess. Selvsagt spiller personalmessige hensyn inn. Årsaken til at det akkurat er Skien og Hamar som mister stillingene sine i første omgang, er fordi to av de tre ansatte på disse kontorene i dag enten har sagt opp eller er i ferd med å gå av med pensjon. Den ene ansatte som blir igjen på Hamar flytter arbeidssted til Gjøvik.

– Vi har drøftet med fagforeningene og de berørte. Vi ønsker å gjøre dette på en så skånsom måte som mulig. Vi ønsker ikke å tvinge noen til å flytte for å kunne beholde jobben sin, sier Enger til Fri tanke.

Enger understreker at selve kontorlokalene de ulike stedene godt kan beholdes til bruk for de tillitsvalgte, hvis de ønsker det. Det er bare ansattressursen som flyttes.

– Tillitsvalgte skal få akkurat den samme hjelpen som før, om ikke bedre. Vi skal ikke nedbemanne. De ansatte vil bare sitte andre steder. Målet er blant annet at alle ansatte skal være del av et større arbeidsmiljø og ikke sitte alene. Det har sluttet folk hos oss fordi de blir lei av å jobbe alene. Det er en av tingene vi prøver å løse gjennom denne omleggingen, sier han.

Han tror regionkontorene vil bli mer tilgjengelig for de tillitsvalgte på denne måten.

– I dag er enpersonskontorene veldig avhengig av at den ene ansatte er fysisk tilstede på kontoret. Hvis ikke er kontoret stengt. Når vi får større kontor vil denne sårbarheten reduseres. Da kan noen godt være borte eller på reise uten at hele kontoret trenger å stenge, sier han.

Det er for øvrig ikke noe nytt at forbundet jobber med å samordne kontorressurser sine. De tidligere fylkeskontorene i Leikanger (Sogn og Fjordane) og Levanger (Nord-Trøndelag) er allerede er lagt ned og lokalisert til henholdsvis Bergen og Trondheim.

Skal følge de offentlige fylkesgrensene

Samtidig som generalsekretæren rasjonaliserer den administrative delen av Human-Etisk Forbund, jobbes det også med å rasjonalisere den politiske, tillitsvalgte, delen av HEF både på regionalt og lokalt nivå.

I lang tid har det vært slik at landets 19 fylker har hatt hvert sitt fylkeslag, samtidig som det har vært over 100 underliggende lokallag. I forbindelse med den offentlige prosessen med fylkes- og kommunesammenslåinger har forbundet satt ned et utvalg som skal se på strukturen, først og fremst på fylkesnivå. Den første endringen har allerede skjedd. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeslag gikk sammen til Trøndelag fylkeslag ved nyttår.

Trond Enger er ikke redd for at han, gjennom den administrative regionaliseringen og sentraliseringen, foregriper prosessen med samordning av fylkes- og lokallagene i HEF.

– Hvis landsmøtet skulle vedta en regional inndeling av fylkes- og lokallag som bryter med den administrative inndelingen, så vil vi selvsagt tilpasse oss det. Landsmøtet står fritt til å gjøre som de vil, sier han.

Enger presiserer at det er et viktig prinsipp for ham å følge de offentlige fylkesgrensene.

– Ingen offentlige fylker skal deles mellom to administrative regionkontorer. Med mindre landsmøtet bestemmer at grensene mellom HEFs tillitsvalgte regioner skal gå på tvers av de offentlige fylkesgrensene, så tror jeg dette vil gå bra, sier han.

Som eksempel på dette nevner han Buskerud fylke, som i dag samarbeider med Vestfold og Telemark i HEF-regionen «Vetebu».

– Det går ikke lenger, slik vi tenker nå. Dagens Buskerud blir en del av det nye Viken fylke sammen med Østfold og Akershus, og skal derfor etter planen administreres fra Oslo. Her kan selvsagt landsmøtet skille ut det som i dag er Buskerud fra det nye Viken fylke, og opprettholde dagens «Vetebu»-region. Hvis de gjør det vil vi tilpasse oss, men det er ikke slik vi har tenkt, sier han.

– Er det mange som reagerer på at for eksempel Oppland og Hedmark skal tilhøre Trondheim istedenfor Oslo, eller at Vestfold knyttes sammen med Sørlandet istedenfor resten av Oslofjord-området?

– Det kan kanskje virke unaturlig, men årsaken er at vi har prøvd å få til en viss balanse i størrelse. Viken og Oslo hadde blitt en alt for stor region hvis også Hedmark, Oppland og Vestfold skulle være med. Det finnes ingen perfekt inndeling i fem regioner. Når vi gjør det på denne måten blir det inndelinger som kan virke usymmetrisk for noen, men dette er det beste vi har fått til hvis regionene skal være noenlunde like store, sier han.

Tromsø fikk forhandlet fram en løsning

I den opprinnelige beslutningen fra generalsekretæren ble det bestemt at også kontoret i Tromsø skulle miste sin ene ansatte, som er i ferd med å gå av med pensjon. Denne stillingen skulle overføres til Bodø.

Dette møtte skarpe protester i Tromsø lokallag. De sendte et brev til generalsekretæren der de truet med å trekke seg kollektivt fra sine verv. Også Troms fylkeslag protesterte høylytt.

I går var Trond Enger i Tromsø og forhandlet med fylkeslaget om en løsning. Resultatet blir at kontoret i Tromsø beholder sin ene ansatte. I tillegg skal regionlederen for Region Nord jobbe i Tromsø. Dermed får kontoret i ishavsbyen to stillinger til sammen.

– Region Nord styrkes med en stilling. I forhandlingene argumenterte de godt for hvor problematisk det er med de store avstandene i nord. Vi går derfor for å opprette en ny stilling i Region Nord, og legger denne til Tromsø, sier Trond Enger til Fri tanke.

Fylkeslederne: – Vi burde ha blitt tatt med på råd

Fylkesleder i Hedmark, Inger Haug, er forsiktig med å si så mye om saken ettersom dette skal behandles på et fylkesstyremøte i Hedmark om kort tid.

Hun synes generalsekretæren i større grad burde ha rådført seg med de tillitsvalgte.

– Jeg er klar over at dette er en administrativ beslutning. Likevel har dette klare konsekvenser for organisasjonen, så jeg synes nok at vi tillitsvalgte burde ha blitt tatt med på råd i større grad, sier hun.

Fylkesleder i Telemark, Helge Tverdal, sier at beslutningen kom som en voldsom overraskelse.

– Jeg er redd for at det vil gå ut over det lokale engasjementet i Grenlandsområdet. Det blir ikke lettere å engasjere frivillige når vi får større avstand til nærmeste betjente kontor. Da brenner vi lyset litt mer i begge ender. Det går jo greit om den ansatte flyttes til Tønsberg, men samtidig er det lenger unna slik at vi mister den lokale forankringen, sier han.