Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hvis kommunene får ansvaret for gravferd, må de forberede seg på å betale ut kirken.
 Foto: Wikipedia commons@Luberth + Fritanke.no (mod.)

Hvis kommunene får ansvaret for gravferd, må de forberede seg på å betale ut kirken. Foto: Wikipedia commons@Luberth + Fritanke.no (mod.)

Kirken vil trolig ha krav på erstatning hvis kommunene skal overta gravferd

– En fristilt kirke vil neppe gi fra seg alle gravplassene gratis, sier Øystein Dahle i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Publisert:

Sist oppdatert: 04.01.2018 kl 18:14

Ett av forslagene i arbeidet med en ny tros- og livssynslov, er at Fylkesmennene skal kunne overprøve Den norske kirke og gi gravplassansvaret til kommunene. På tirsdag skrev vi at forslaget har stor støtte blant kommunene. I dag kan ingen overprøve Den norske kirke når det gjelder dette.

Det er også kirken som eier gravplassarealene som normalt ligger rundt kirkene. Det er nedfelt i Gravferdslovens paragraf 1 at «Gravplassene er soknets eiendom».

Hvis Stortinget, i den nye loven, bestemmer at gravplassforvaltningen kan overføres til kommunen uten at kirken nødvendigvis trenger å være enig, vil man komme i en interessant situasjon.

Da vil nemlig kirkesognene eie arealer som kommunen trenger for å løse sine fellesoppgaver.

Må være forberedt på å bruke tvang

Øystein Dahle, direktør for Avdeling for kirke og samfunn i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter – har jobbet mye med problemstillinger rundt om eiendomsforhold for gravplasser.

Han tror ikke dette vil bli gratis for kommunene. Dahle mener at hvis kirken blir fratatt gravplassansvaret mot sin vilje, må det offentlige også være beredt til å gi kompensasjon for å kunne disponere kirkens eiendommer.

Han ser for seg at man enten legger opp til at det inngås en festeavtale mellom kirke og kommune, eller at kommunen kjøper – potensielt eksproprierer – gravplassarealene. Det bør lages statlige retningslinjer for dette for som alle kommuner og kirkesogn må forholde seg til, mener han.

Og uansett hvilken løsning som velges; Dette blir neppe gratis for staten og kommunene.

– Så lenge kirken blir stadig mer selvstendig og uavhengig av stat og kommuner, vil kirken også i stadig større grad se på seg selv som et frittstående trossamfunn og beskytte sine egne interesser som alle andre. Det er en naturlig følge av løsrivelsesprosessen, sier han.

Kirken bør ikke være urimelig, mener han. Det kan for eksempel problematiseres hvorvidt kirken skal ha vederlag for gravplassareal de har fått av kommunen i nyere tid for å kunne utføre det offentlige oppdraget sitt. Men samtidig er det også urimelig hvis staten forventer at kirken skal gi fra seg areal uten vederlag for områder som har vært en del av kirkens eiendom i flere århundrer, mener han.

Overrasket over at dette ikke diskuteres i kirken

Det er også praktiske problemer med en slik ansvarsoverdragelse. Hvis kommunen skal overta gravplassansvaret, tror Dahle det kan bli vanskelig mange steder å skille eiendomsforholdet til selve kirkebygningen fra eiendomsforholdet til det omkringliggende arealet – gravplassene, servicebygg og parkeringsplasser mm.

– Mange steder henger selve kirkebygningen, som skal forbli sognets eiendom, så tett sammen med det omkringliggende arealet at det vil bli vanskelig å trekke en grense og finne ut hvem som skal ha ansvaret for hva, tror han.

Dahle er bekymret for at det er så få som har tenkt gjennom disse tingene.

– KA er sentralt plassert i kirkens gravplassarbeid, men vi har ikke opplevd at temaet har blitt grundig diskutert. Jeg er litt overrasket over at det egentlig. Mitt inntrykk er at folk unngår det fordi det er så komplisert, sier han.

Dahle mener det er behov for utredninger før Stortinget eventuelt vedtar endringer om kommunalt ansvar for gravplassene.

– Det er stor forskjell på gravplassareal som har ligget ved kirken i århundreder og nyere gravplassarealer som kommunen har anskaffet for å imøtekomme dagens behov. Hvis kommunene skal ta over gravplassansvaret, er det behov for en bred og grundig gjennomgang der alle sider belyses skikkelig, sier han.

Departemenetet: Dette må løses lokalt

I utredningen til den nye loven (side 203-204), skriver Kulturdepartementet at det er begrenset hvor sterke føringer staten kan legge på eiendomsretten til gravplassarealene, spesielt i en situasjon der kirken har blitt mer selvstendig.

Departementet tror ikke det er mulig å utrede på generelt grunnlag alle de rettslige og økonomiske konsekvensene av å overføre eiendomsretten til kommunen. De mener derfor at en eventuell overføring av forvaltningsansvaret fra kirke til kommunen må løses lokalt.