Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Rundt halvparten av HEF fylkeslag vil frigjøre seg fra kartet til høyre.

Rundt halvparten av HEF fylkeslag vil frigjøre seg fra kartet til høyre.

Fylkeslag i Human-Etisk Forbund vil ikke slå seg sammen

De offentlige fylkene er i ferd med å bli fusjonert, men i Human-Etisk Forbund vil Finnmark, Buskerud og Østfold fylkeslag, med flere, gjerne ha muligheten til å leve videre.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2019 kl 12:18

Når statlige fylker slås sammen, må organisasjoner med fylkesinndeling ta debatten også; Skal vi følge opp? Skal vi fusjonere fylkeslagene våre?

Human-Etisk Forbund er organisert i tre nivå, lokallag, fylkeslag og sentralnivået. Praksis er at forbundets fylkeslag automatisk følger navnet og avgrensningen til de offentlige fylkene. Dette er ikke eksplisitt presisert i vedtektene, men hvis man legger til grunn at begrepet «fylke» i vedtektene er det samme som et offentlig fylke, så er det en slik nødvendig kobling. Hovedstyret har nylig sluttet seg til en slik fortolkning.

En fusjon er allerede gjennomført. Da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen den 1.1.18, ble det samlede Trøndelag fylkeslag av Human-Etisk Forbund opprettet samtidig. Videre jobbes med en fusjon i Agder, får vi opplyst fra fylkesleder i Vest-Agder, Elisabeth Smith.

Ingen andre fylkeslag i HEF jobber pr. i dag med å slå seg sammen, så vidt Fri tanke kjenner til. Dette til tross for at hovedstyret i september 2018 sluttet seg til et notat fra generalsekretæren om hvordan forbundets fylkeslag, hvis man vil unngå å bryte forbundets vedtekter, må arbeide med sammenslåinger for å tilpasse seg Norges nye fylkesinndeling.

Finnmark vil ikke fusjoneres

Ikke alle fylkeslag i Human-Etisk Forbund er like villige til å slå seg sammen som trøndere og sørlendinger. De fleste fylkeslagene som dekkes av de nye storfylkene Viken, Innlandet, Troms og Finnmark samt Vestfold og Telemark ønsker å fristille HEFs organisasjonskart fra de offentlige fylkene.

På Human-Etisk Forbunds landsstyremøte sist helg la Finnmark fylkeslag fram et forslag som innebærer at forbundet fortsatt kan ha to eller tre «fylkeslag» innenfor samme offentlige fylke. Det innebærer i praksis at HEFs fylkeslag i Finnmark kan bestå selv om Finnmark fylke opphører å eksistere i 2020.

Årsaken til at Finnmark fylkeslag foreslår dette, er at området som i dag dekkes av Finnmark fylke vil få svekket innflytelse i et nytt fusjonert fylkeslag, samt i sentrale organer i Human-Etisk Forbund. De er også bekymret for økt avstand fra lokallagene til det nye storfylket. Finnmark fylkeslag ønsker også at begrepet fylkeslag skal videreføres, slik at de selv og andre fylkeslag som ønsker det kan beholde det gamle navnet sitt uansett hva som skjer med de offentlige fylkene.

Vil hindre avskalling

Forbundets fylkeslag i Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Troms, Vestfold og Østfold leverte inn et annet forslag. Det vil ha samme effekt som Finnmarks forslag, nemlig at HEFs regioninndeling fristilles fra den offentlige fylkesinndelingen. De er imidlertid uenig med Finnmark i at begrepet «fylkeslag» skal videreføres. De sju fylkeslagene ønsker heller å bruke begrepet «region».

De sju fylkene foreslår også at lokallagene skal foreslå regionlagenes geografiske omfang overfor sentralnivået. Dette åpner for at enkelte lokallag kan arbeide for å «bytte fylke», noe som er kontroversielt i fylker der noen lokallag er mer positivt innstilt til sammenslåing med nabofylker enn andre.

I Finnmark er for eksempel Alta-området mer positivt innstilt til sammenslåing med Troms enn resten av fylket, mens i Hedmark og Oppland er de sørlige delene av fylkene mer positivt innstilt til fusjon sørover enn områder som ligger lenger nord. Forslaget til Finnmark fylkeslag hindrer slik avskalling ved å knytte HEFs fylkeslag, også i fremtiden, direkte opp mot den gamle fylkesstrukturen.

Avventende holdning i vest

Fylkene som ønsker å fristille HEFs regionale inndeling fra den statlige fylkesinndelingen, er alle fylkeslag som vil bli fusjonert hvis Human-Etisk Forbund ikke endrer vedtektene og lar den offentlige fylkesinndelingen være styrende. Da vil de sju fylkene bli slått sammen til tre; Viken, Innlandet, Troms og Finnmark samt Vestfold og Telemark.

Ett av fusjonsfylkene ønsker ikke å endre vedtektene. Akershus fylkeslag, som blir en del av Viken, mener det beste for Human-Etisk Forbund er å følge den offentlige fylkesinndelingen.

– Vi ser at det nye Viken fylke kommer til å bli stort. Men det tror jeg et nytt fylkesstyre for Viken skal klare å finne en løsning på. Det viktigste er tross alt å opprettholde aktivitet i lokallagene. Fylkesstyret har i større grad en kontrollfunksjon, sier fylkesleder Kaja Lorentzen til Fri tanke.

Fylkeslagene i Hordaland samt Sogn og Fjordane (som skal slås sammen til «Vestland») er ikke med på noen av forslagene. Her er det en mer avventende holdning, ifølge Magnhild Marie Bøe-Hansen ved HEFs kontor i Bergen. Hun forteller at Hordaland fylkeslag har henvendt seg til Sogn og Fjordane fylkeslag og spurt om de skal starte en fusjonsprosess, men Sogn og Fjordane har svart at de ønsker å avvente det hele til de ser hva resten av forbundet kommer fram til.

HEFs fylkeslag i Aust- og Vest-Agder, som er godt i gang med sin egen fusjonsprosess, har ikke tatt stilling til om de synes alle fylkeslag i HEF bør følge deres eksempel.

– Det er greit for oss i Agder å slå oss sammen, men jeg har forståelse for at det kan oppleves annerledes for andre. Avstandene i Troms og Finnmark gjør for eksempel at det kan være riktig å opprettholde dagens struktur, sier fylkesleder i Vest-Agder Elisabeth Smith.

Usikkert om det blir 2/3-flertall

Det er fortsatt usikkert hva fylkene og ikke minst landsmøtet til sommeren vil mene om dette. Hvis regioninndelingen til Human-Etisk Forbund skal frikobles fra de statlige fylkene, må vedtektene endres, noe som krever 2/3-flertall.

De fylkene som ønsker å endre vedtektene utgjør i dag bare ca. halvparten av landsmøtedelegatene. De er følgelig avhengig av å få med seg noen store fylker som så langt ikke har signalisert at de støtter en slik linje.

Forslagene ble lagt fram for Human-Etisk Forbunds landsstyre som hadde møte i helga. Der sitter alle fylkeslederne. Hovedstyret har bestemt at forslagene om å endre vedtektene skal legges fram for forbundets vedtektsutvalg. Her vil forslagene bli diskutert, det vil bli mulig å endre på dem, og så vil et samlet forslag bli lagt fram for Human-Etisk Forbunds landsmøte i juni.