Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det avtroppende styret i Ålesund og omegn lokallag har forklart sin side av saken i et brev til alle medlemmer i lokallaget. Les det her (pdf).

Det avtroppende styret i Ålesund og omegn lokallag har forklart sin side av saken i et brev til alle medlemmer i lokallaget. Les det her (pdf).

- Vi har blitt utsatt for maktmisbruk og mistillit

Ålesund og omegn HEF mener seg konsekvent motarbeidet av fylkeslaget i Møre og Romsdal og HEF sentralt. Les deres egen beretning, og HEFs svar.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2009 kl 22:13

Hele styret i Ålesund og omegn HEF har trukket seg i protest. Ifølge et brev som lokallagsstyret har sendt til alle medlemmer i lokallaget, skyldes dette langvarig konflikt mellom lokallaget i Ålesund på den ene siden og fylkesstyret i Møre og Romsdal, samt Human-Etisk Forbunds hovedstyre på den andre.

- Hovedstyret har bedt oss stille våre plasser til disposisjon, og vi går, til tross for at hovedstyret med dette gjør oss til syndebukk for fylkeslagets elendige organisasjonspraksis, skriver Ålesund-styret.

I brevet kritiserer Ålesund-styret fylkeslaget blant annet for å ha kuttet støtte til driften av kontoret i Ålesund, til tross for at fylkeslaget angivelig ville ha fått hele denne utgiften dekket av HEF sentralt.

Videre kritiserer Ålesund at fylkesårsmøtet i 2008 ikke ønsket å utvide fylkesstyret med én representant for å få plass til nestleder i Ålesund, Magne Ertresvåg. Isteden fikk fylkesårsmøtet valgt inn en annen person fra Ålesund lokallag. I brevet fra lokallaget i Ålesund er vedkommende anonymisert som "NN", men et raskt oppslag på Møre og Romsdals nettsider forteller at dette dreier seg om Ronny Raudsepp Reithe.

- NN (Reithe) er medlem av Ålesund lokallag, men var på det tidspunkt (før fylkesårsmøtet i 2008) helt ukjent for våre aktive. Ålesund ønsket sin nestleder (Magne Ertresvåg) inn i fylkesstyret. Vi tenkte at NN (Reithe) kanskje kunne være et bra medlem når vi ble kjent med ham, og foreslo å utvide fylkesstyret med ett medlem slik at både nestlederen vår og NN kunne få plass. Dette ville ikke fylkesårsmøtets flertall ha noe av, skriver lokallaget.

Allianse nord for Romsdalsfjorden

Ålesund lokallag antyder videre i brevet at det er en allianse av lokallag nord for Romsdalsfjorden som konsekvent motarbeider dem. Og det er fylkesårsmøtet 29. mars 2008 som er stridens eple. Dette årsmøtet endte med at representantene fra Ålesund marsjerte ut i protest.

- På årsmøtet stilte vårt lokallag med åtte stemmeberettigede. Kristiansund og Volda sendte ingen delegater, mens øvrige lag nord for Romsdalsfjorden hadde elleve stemmer. Det skulle bli en del voteringer med stemmeresultat 11-8, skriver Ålesund lokallag.

Uken etter protestutmarsjen på fylkesårsmøtet trakk alle fra Ålesund og omegn lokallag seg fra alle tillitsverv på fylkesnivå, unntatt Ronny Raudsepp Reithe som ble sittende som fylkesstyremedlem. Ålesund sendte et brev om dette til Human-Etisk Forbunds hovedkontor i Oslo. Dette ble ikke godt mottatt på fylkesnivå, skal vi tro brevet fra Ålesund lokallag.

- Fylkeslaget svarte med usanne påstander og personangrep på vår lokallagsleder og på kasserer (...). Fylkesstyret har aldri trukket tilbake personangrepene eller de usanne påstandene, hevdes det i brevet fra Ålesund lokallag.

Fikk ikke lov til å stille med fem

Etter dette ble HEFs hovedkontor dratt inn i konflikten. Den 22. august i år skulle det være et meglingsmøte mellom Ålesund og fylkeslaget, men dette meglingsforsøket havarerte på grunn av uenighet om hvor mange som skulle delta i forhandlingene.

Ålesund skriver i brevet at de var villige til å stille på møtet den 22. august.

- Det skulle være tre, maksimum fire, fra oss, fikk vi pålegg om. Antallet kunne vi ikke akseptere. Vi forlangte å få fem deltagere, og det hadde vi meget gode grunner for. Men da vi underrettet organisasjonssjefen (Erik Jørgensen) om at vi måtte være fem, avlyste han møtet øyeblikkelig, skriver lokallaget i Ålesund.

De framholder at de slett ikke har "nektet å møte", men at det var Jørgensen som "avlyste møtet".

Ålesund lokallag understreker videre i brevet at de motsetter seg bruken av begrepet "megling" i saken. De mener de er "varslere" om et fylkeslag som fungerer dårlig.

- Det går ikke an å megle om et slikt tema, hevder ålesunderne i brevet.

Kleveland forsøkte å forhandle

Den 28. oktober nå i høst var hovedstyreleder i Human-Etisk Forbund, Åse Kleveland, i Ålesund for å prøve og løse konflikten. Men heller ikke det lyktes.

- Det var en god tone på møtet, men noe nytt kom ikke fram, skriver Ålesund lokallag i brevet.

De framholder at de ikke har brutt noen vedtekter.

- Vi har varslet om et fylkeslag som driver dårlig, og der delegatene fra lagene nord for Romsdalsfjorden på årsmøtet i 2008 holdt seg med det som vi karakteriserer som direkte maktmisbruk. Som takk får vi mistillit fra hovedstyret. Vi har grunn til å tro at fylkesstyret ikke har fått det, skriver Ålesund-representantene.

På grunn av dette trekker alle tillitsvalgte fra Ålesund seg med umiddelbar virkning.

- Dermed sier vi takk for oss. Styret, varamedlemmene, revisor og utvalgene for navnefest og konfirmasjon legger ned sine verv. Lagets vigslere og gravferdstalere går av. Hva som skjer med neste års navnefester og alle ungdommene som har meldt seg på til konfirmasjon i 2010, blir opp til hovedstyret, skriver ålesunderne.

Kleveland beklager ordlyden i brevet

Som et svar på brevet fra Ålesund og omegn lokallag, har Human-Etisk Forbund sentralt også sendt et brev til alle medlemmer i lokallaget.

I dette brevet beklager styreleder Åse Kleveland ordlyden i brevet fra det avtroppende styret i Ålesund.

- Hovedstyret beklager sterkt den formen dette brevet har fått og at medlemmene på denne måten involveres i uoverenstemmelsene mellom lokallagets styre og de andre organisatoriske leddene, skriver Kleveland.

Hun presiserer at ingen av de mer enn hundre lokale lagene i Human-Etisk Forbund har ansatte, men drives av frivillige slik som i Ålesund.

- Ålesund fikk klar beskjed

I brevet fra det avtroppende lokallagsstyret i Ålesund, blir personal- og organisasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Erik Jørgensen, anklaget for å ha vært urimelig steil og ikke tillatt Ålesund å stille med fem personer i en planlagt forhandling den 22. august i år.

- Hvorfor kunne ikke Ålesund få lov til å stille med fem delegater, Jørgensen?

- I utgangspunktet er det ønskelig at en slik delegasjon ikke blir for stor. Det handler ganske enkelt om gruppedynamikk. Det er enklere å komme fram til gode løsninger når man ikke er for mange. For det andre ville møtet, med den konfliktløsningsmetodikken vi bruker, blitt veldig tidkrevende hvis begge delegasjonene hadde stilt med fem personer. Da hadde det blitt sittende ti personer rundt bordet. Det er viktig at delegasjonene er jevnbyrdige også når det gjelder antall deltakere, sier han.

Jørgensen understreker at en delegasjon på tre personer som har vært i en lang konfliktløsningsprosess og forberedt seg på en megling, burde være godt i stand til å legge fram partens syn på en god måte.

- Jeg kan ikke se hvorfor man trenger fem personer for å få til dette, sier han.

Jørgensen poengterer at begrensningen på tre personer har vært kommunisert svært tydelig til lokallaget i Ålesund hele tiden.

- Begrensningen på tre personer har blitt gjentatt flere ganger overfor lokallaget, uten at det har kommet noen innvendinger. Fylkesstyret i Møre og Romsdal, motparten, har forholdt seg lojalt til dette og meldt på tre. Så, to dager før forhandlingene skulle starte, fikk vi plutselig vite at Ålesund likevel ville stille med fem personer. Det kunne vi ikke akseptere, sier Jørgensen.

- Hvorfor ikke det?

- For det første er det som sagt ikke gunstig med for mange deltakere. Dessuten ville det ha blitt veldig merkelig å gå til den parten som faktisk hadde forholdt seg til avtalen, rett før møtet, og be dem stille med to ekstra delegater, bare fordi motparten ikke holdt seg til avtalen. Det anså jeg som så urimelig at jeg ikke foreslo det overfor fylkesstyret en gang.

- Ålesund lokallag skriver at du "avlyste møtet øyeblikkelig". Hva er din kommentar til det?

- Da lokallagsstyret fikk vite at de ikke fikk møte med fem delegater, fortalte de meg at de ikke ville komme til meglingsmøtet. Da var det liten grunn for oss å reise til Mørekysten. Jeg avlyste med andre ord ikke møtet, men jeg avbestilte flybilletter og hotellrom.

- Ålesund krever å få en heltidsansatt ved sitt lokallagskontor. Hvorfor er dette uaktuelt for fylkesstyret og HEF sentralt?

- Det er ingen andre lokallag som har heltidsansatte. De ansatte vi har, jobber på fylkesnivå og på nasjonalt plan. Alle lokallagene er basert på frivillighet med administrativ støtte fra fylkeskontorene. Jeg kan ikke se at Ålesund og omegn lokallag står i noen særstilling i så måte, sier Jørgensen.

Trengte en støtteperson

Astrid Thea Ulvestad, avtroppende leder av lokallaget i Ålesund mener at de i praksis hadde fått tillatelse til å stille med fem representanter på meglingsmøtet i august.

- Hvorfor måtte dere ha med fem på møtet?

- Vi hadde inntrykk av at dette ble godkjent i mai 2008 da Erik Jørgensen besøkte oss i Ålesund. I juli fikk vi en e-post der det stod at vi kunne stille med tre til fire personer. Men før dette, i mai, fikk vi inntrykk av at det i tillegg var greit at jeg hadde med en støtteperson. Uansett mener vi at det skal være opp til oss å bestemme antallet personer som trengs for at vi skal få legge fram vårt syn, og ikke opp til en ansatt.

- Hvorfor kunne ikke en av de to eller tre andre i delegasjonen fungere som støtteperson for deg?

- Det hadde ikke fungert sånn som det lå an. Uansett virket det for mange her i lokallaget som om dette taket på antall personer bare var et påskudd for å få kansellert hele møtet. Det hadde vært mye bedre om møtet hadde blitt ledet av en helt ekstern person, og ikke Erik Jørgensen.

Ulvestad mener hele prosessen har blitt snudd på hodet.

- Vi mener at vi er varslere, som sier fra om et fylkeslag som ikke fungerer. Derfor er det feil å kalle dette en megling. Vi i Ålesund kan samarbeide med hvem som helst, og vi vil gjerne at organisasjonen skal fungere, men det har den ikke gjort her i Møre og Romsdal.

- Dere har ønsket å få en egen stilling. Det er ingen andre lokallag i HEF som har egne stillinger. Hvorfor mener dere at akkurat dere fortjener en egen stilling?

- Fordi vi ikke har hatt noen nytte av organisasjonssekretærstillingen i Molde siden den ble opprettet i 1993. I denne perioden har vi ikke fått til å samarbeide med fylkesstyret som disponerer denne stillingen.

- Har det ikke vært utskiftinger i fylkesstyret i løpet av alle disse årene? Har det virkelig vært umulig for Ålesund å samarbeide med alle som har sittet der?

- Det har vært stor kontinuitet i deler fylkesstyret, og de har konsekvent stemt ned oss som bor sør for Romsdalsfjorden. Dette har faktisk vært en så stor belastning for enkelte av oss at vi har bedt HEFs hovedstyre om å bli fristilt fra fylkeslaget. Men det har hovedstyret sagt nei til, sier Ulvestad.

- Hvilke personangrep og usanne påstander fra fylkesstyret er det dere sikter dere til i brevet?

- Dette var noe som kom etter fylkesårsmøtet i 2008, da vi forlot årsmøtet i protest. Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer på det, men jeg kan nevne at kassereren vår, Steinar Nilsen, og jeg selv ble bedt om å tre til side slik at andre kan få slippe til. Det kom mange negative karakteristikker mot oss som jeg ikke synes egner seg for offentligheten, sier hun. (Astrid Thea Ulvestad og Steinar Nilsen er gift. Journ.anm.)

Ulvestad understreker at lokallaget har spilt med åpne kort for å få til en løsning, men hevder at den andre parten ikke har vært like åpen.

- Fylket har sendt et hemmelig vedlegg til Oslo, og det har hovedstyret valgt å definere som en personalsak slik at vi ikke har fått innsyn i beskyldninger. Vårt prinsipielle syn er at når et dokument fra fylket legges ved en sak som skal behandles, så er det ikke lenger en personalsak, men en del av saken som selvsagt alle parter bør ha tilgang til.

Avviser anti-Ålesund allianse

Fylkesstyreleder i Møre og Romsdal, Inger Melby, er mest opptatt av å se framover. Hun håper medlemmene i Ålesund og omegn etterhvert vil klare å velge et nytt fungerende styre. Hun er optimistisk, og tror det vil gå bra.

Melby sier at denne konflikten har pågått i veldig lang tid, og synes det er synd at forsøket på å megle fram en løsning i august, mislyktes.

- Vi var positiv til mekling hele tiden, men så godtok ikke lokallaget i Ålesund premissene som var satt for meklingen, og dermed ble det hele veldig fastlåst, sier hun.

- Hva tenker du om at Ålesund mener at "lagene nord for Romsdalsfjorden" har drevet med maktmisbruk?

- Jeg er selvsagt ikke enig i det, men jeg ser jo at de prøver å framstille det slik. Men dette er ikke noen fogderikonflikt. Vi har hele tiden prøvd å følge demokratiske spilleregler, men da må vi jo også forvente at lokallag følger opp de vedtakene som fattes på årsmøtet. Ålesund og omegn lokallag har fått støtte på linje med de andre, så det har virkelig ikke vært noen forskjellsbehandling her, sier Melby.

- Hva tenker du om at Ålesund ser på seg selv som "varslere" om at du og fylkesstyret gjør en dårlig jobb?

- Det har jeg ingen forståelse for. Det er lov til å komme med kritikk, og ingen er feilfrie. De har kommet med kritikk, og den har vi svart på. Vi mener som sagt at vi følger de demokratiske spillereglene. Det har vært mange utskiftinger i fylkesstyret i den lange perioden denne konflikten har pågått også. Astrid Thea Ulvestad fra Ålesund har jo selv sittet i fylkesstyret deler av denne tiden, sier Melby.

- Ålesund sier at dere kommer med usanne påstander og personangrep. Hva går dette ut på?

- Vi har svart på mye av dette i brevs form, men det er ikke et offentlig brev, så jeg vil helst ikke gå inn på detaljene her. Vi har prøvd så godt vi kan å svare på tiltale. Mye av det som ble sagt på fylkesårsmøtet den 29. mars 2008, bør begge parter være glad for at ikke ble tatt opp på bånd. Det var mange ukvemsord i begge retninger, forteller Inger Melby, fylkesleder i Møre og Romsdal HEF.

Seremoniene sikres

Fritanke.no har også vært i kontakt med organisasjonssekretær i Møre og Romsdal, Hege Otterholm, i dag. Hun forteller at alle ressurser nå settes inn på å få gjennomført seremoniene som planlagt i Ålesund og omegn.

- Jeg er optimist og tror vi skal klare dette fint, sier hun.

Lenker:

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook