Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Økning for humanistiske seremonier

#Samlet sett var det 108 flere som fikk en humanistisk seremoni i 2006 enn i 2005. Det totale tallet økte fra 13.311 til 13.419. Alle seremoniene hadd...

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2007 kl 11:28

Samlet sett var det 108 flere som fikk en humanistisk seremoni i 2006 enn i 2005. Det totale tallet økte fra 13.311 til 13.419. Alle seremoniene hadde en økning unntatt Humanistisk konfirmasjon. Her ble det en nedgang på 1,9 prosent etter rekordåret 2005.

Tekst: Even Gran
Publisert 10.4.2007

Tre av de fire seremonitypene som Human-Etisk Forbund tilbyr hadde en økning fra 2005 til 2006. Dette viser en statistikk som nylig har blitt utarbeidet av HEFs hovedkontor på grunnlag av rapportering fra hele landet.

I 2005 var det 1647 barn som fikk Humanistisk navnefest. I 2006 steg dette til 1779. Dermed videreføres den relativt kraftige veksten denne seremonitypen har hatt siden 2002.

Det var 602 par som valgte Humanistisk vigsel i 2006. Dette er en sterk økning fra året før, da 481 par benyttet seg av dette tilbudet. Her er det ventet en ytterligere økning framover, siden HEF fra og med 2007 har fått rett til å forestå partnerskapsinngåelser. Som diagrammet i midten under viser, har HEF allerede tatt seg av selve sermonien ved et fåtall partnerskapsinngåelser. Fram til nå har imidlertid den formelle delen av partnerskapsinngåelsen måttet skje i det offentliges regi. Denne oppgaven har HEF fått tillatelse til å overta fra og med 2007.

Når det gjelder Humanistisk gravferd toppes rekordåret 2005 med ytterligere 56 seremonier. Human-Etisk Forbund hadde ansvaret for 457 gravferder i 2006.

Nedgang for Humanistisk konfirmasjon
Den eneste seremonitypen som har fått redusert oppslutning fra 2005, er Humanistisk konfirmasjon. I 2006 valgte 16,7 prosent av alle 14-åringer i Norge å konfirmere seg humanistisk, mot 17,2 året før. Dette er en nedgang på 203 konfirmanter fra 2005. Totalt ble antallet konfirmanter redusert fra 10.784 i 2005 til 10.581 i 2006.

2005 var imidlertid et rekordår, som det framgår av diagrammet. Antallet konfirmanter økte jevnt gjennom hele 90- og 2000-tallet. Størst var økningen fra 2000 til 2001, og fra 2002 til 2003. Det ferske tallet fra 2006 representerer kun en nedgang i forhold til resultatet fra 2005. Sammenligner man med tallet fra 2004, har antallet humanistiske konfirmanter økt fram mot 2006.

Ikke noen konkurranse om å få flest

Seremonisjef i HEF, Yngvild Kvaale, synes det er feil hvis konfirmasjonstallene framstilles som om det skulle være noen slags konkurranse om å få flest.

- Det viktigste er at ungdommene tar selvstendige valg, understreker hun overfor Fritanke.no.

Kvaale synes den generelle økningen for de humanistiske seremoniene er gledelig. Hun tror det fortsatt er et potensial for vekst, spesielt utenfor de store byene.

- Hva tror du nedgangen for Humanistisk konfirmasjon skyldes?

- Deler av det kan kanskje forklares ved at Kirkens konfirmasjon har lykkes i å trekke til seg flere av de som står på vippen? Vi vet at Kirken har mobilisert sterkt for å trekke til seg konfirmanter det siste året. Blant annet har deler av pengene som har blitt bevilget til den såkalte dåpsopplæringsreformen, blitt brukt til å gjøre den kristne konfirmasjonen mer attraktiv. Det er mulig dette er en del av forklaringen, sier Kvaale.

Hun understreker at en del av forklaringen også kan være en økende andel innvandrere med muslimsk bakgrunn, spesielt i byene. Dette er en gruppe der det ikke er aktuelt med noen slags form for konfirmasjon. Og når denne gruppa øker, synker samtidig andelen av et årskull som konfirmerer seg i det hele tatt.

- Ser man bort fra dette, er andelen som velger Humanistisk konfirmasjon ganske jevn. Uansett er det jo ikke store utslag her. Neste år kan det slå andre veien, poengterer Kvaale.

Hun legger til at det er vekst i de fleste fylkene, både i forhold til det totale antallet personer i årskullet, og i absolutte tall. Det er bare i de store byene der vi ser en viss nedgang fra 2005 til 2006.

- Tror du nedgangen kan henge sammen med navneendringen fra "borgerlig" til "humanistisk" konfirmasjon?

- Jeg tror ikke det. Men det er mange som lurer på dette. Derfor kommer vi til å sette i gang en undersøkelse for å finne ut om dette kan være en medvirkende årsak. Men hvis vi skal dømme etter tilbakemeldingene vi får, er nærmest talt alle positive til navneendringen.

Gledelig utvikling

Kvaale synes ellers det er god grunn til å glede seg over økningen for seremoniene totalt sett. Spesielt gledelig er økningen for navnefest, mener hun.

- Her forventer jeg også en ytterligere økning framover. Det er for eksempel naturlig å tro at de som velger Humanistisk vigsel også vil velge navnefest for sine barn, sier seremonisjefen.

Kvaale undrer seg imidlertid over tallene for gravferd. Hun er selvsagt er fornøyd med at også denne seremonien er i vekst, men med utgangspunkt i det antallet HEF-medlemmer som dør hvert år, burde tallet ha vært høyere.

- Halvparten av våre medlemmer som dør, får en gravferd som ikke registreres som humanistisk gravferd hos oss. Jeg tror dette kan henge sammen med at mange familier arrangerer seremonien selv. I tillegg lider Humanistisk gravferd under at det mangler verdige, livssynsnøytrale seremonirom mange steder. Da kan det tenkes at de pårørende velger kirkelig gravferd selv om dette ikke stemmer overens med det livssynet avdøde stod for.

Kvaale understreker avslutningvis at de frivillige seremonimedarbeiderne rundt om i landet gjør en fantastisk jobb for å få avviklet alle de humanistiske seremoniene.