Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Man er ikke fri hvis man roter rundt i mørket

Svar til kritisk innlegg i magasinet Ildsjelen, høsten 2011.

Publisert:

Camilla Levin-Erichsen fyrer av en bredside mot Human-Etisk Forbunds kampanje Ingen liker å bli lurt i siste utgave av Ildsjelen. Av en eller annen grunn har hun bare hengt seg opp i vår beskrivelse av alternativbevegelsens vekst, og ikke hvorfor vi har satt i gang med aksjonen – altså hvorfor vi mener veksten er problematisk. Derfor er det nødvendig å si noe om dette.

Utgangspunktet for aksjonen er livssynet vårt – humanismen. Som alle andre livssyn har også humanismen et syn på virkeligheten – hva som finnes. Her er det i utgangspunktet ingen fastlåste dogmer. Humanismen er åpen for hva som helst, om det nå er healing, homøopati og klarsyn eller eksistensen av en eller flere guder. Men vi er ikke likegyldige til hva slags metoder som skal brukes for å finne ut av slikt. Her står kritisk tenkning, vitenskap og rasjonalitet sentralt. Vi mennesker har svært gode erfaringer med forklaringskraften til denne tankegangen. Den har lært oss tilnærmet alt vi i dag vet om verden og universet. Det finnes ingen andre troverdige metoder for sannhetssøking enn å teste ut påstander systematisk, og forkaste det som viser seg ikke å stemme. Kritisk, rasjonell tankegang er fundamentet for den velstandsutviklingen vi har hatt siden rasjonaliteten slo gjennom som ideal under opplysningstiden på 1700-tallet. Vi lever i gjennomsnitt 30 år lenger i dag enn for 100 år siden takket være dette.

Kanskje det viktigste idealet innenfor kritisk tenkning er å være selvkritisk. Alle bør være beredt til å endre standpunktene sine hvis det skulle komme noen bedre argumenter på banen. Et kjernespørsmål er: ”Hva skal til for at du skal endre mening?” Har man et svar på dette, er man også mer bevisst på hva som ligger bak egne oppfatninger og unngår å stivne i dogmatisk tankegang.

For å få oppmerksomhet rundt denne problematikken, kritiserer vi alternativbevegelsen. Et gjennomgående trekk ved denne bevegelsen er at det hele tiden framsettes påstander som det ikke finnes vitenskapelig dekning for. Alternativbransjen baserer hele sin eksistens på det vi advarer mot, nemlig å stå fast på påstander som det ikke finnes dokumentasjon for. Når man i tillegg gjør dette i den hensikt å tjene penger, mener vi det er rimelig å hevde at kundene blir lurt. Som medmennesker og humanister reagerer vi moralsk når vi ser hvordan deler av denne bransjen kynisk utnytter folks godtroenhet for å tjene penger. Vår holdning her er forøvrig ikke mer arrogant og foraktfull enn holdningen til norske myndigheter. Det er forbudt å markedsføre seg med ikke-dokumenterte påstander i Norge, noe sikkert de fleste av Ildsjelens lesere er klar over. Årsaken til det er ganske enkelt at man ikke skal lure folk – det samme som vi prøver å si.

Det er selvsagt ulike alvorlighetsgrader her. Det er verre å selge rådyre og virkningsløse mirakelkurer mot kreft til desperate, døende mennesker enn å selge healing mot diffuse ryggsmerter som uansett forsvinner av seg selv. I tillegg forstår selvsagt vi også at mange alternative terapeuter er gode, omsorgsfulle mennesker som tilbyr reell lindring og behandling. Den helbredende effekten av en medfølende samtale skal ikke undervurderes. At placebo-effekten trigges av alternative behandlingsformer vet vi også. Men grunnlaget for virksomheten er likevel det samme; man tjener penger på påstander som ikke er dokumentert.

Levin-Erichsen mener å kunne avsløre at Human-Etisk Forbund kjemper mot ”andre virkelighetsforståelser enn det mekanisk-materielle og vitenskapelig dokumenterbare virkelighetsbildet”. Men hvorfor viser alternative behandlere til forskningsrapporter hele tiden hvis effektene ikke lar seg dokumentere? Hvis Levin-Erichsen har rett, burde de jo umiddelbart slutte med det? Men her skal jeg faktisk gi alternativfolket støtte. Mange av de påståtte effektene av alternativ behandling kan faktisk dokumenteres, og ville ha blitt dokumentert hvis de var reelle. Men dokumentasjonen uteblir. Jeg har en teori om hvorfor. Noen av dere er sikkert klarsynte nok til å skjønne hva den går ut på.

Levin-Erichsen er opptatt av det frie, selvstendige mennesket og den frie tanke. Det er vi også. Men for å kunne treffe frie valg, trenger vi kunnskap. Hvorfor ber for eksempel politikerne på Stortinget om utredninger før de skal fatte politiske beslutninger? Er det rimelig å si at slike utredninger gjør politikerne ufrie? Selvsagt ikke. Har man ikke noe beslutningsgrunnlag, kan man heller ikke fatte beslutninger. Vi trenger et pålitelig verktøy som kan hjelpe oss til å sortere i kaoset og hjelpe oss til å finne ut hva vi kan stole på og hva vi kan forkaste. Uten et slikt kvalitetsfilter blir mennesket rådvilt. Alt blir like gyldig og man har ikke noe grunnlag å velge ut fra. Et menneske som roter rundt i mørket kan ikke være fritt. Det er først når lyset blir slått på man kan orientere seg i verden og gjøre frie valg. Vitenskapen er et slikt lys. Så nei, Levin-Erichsen, Human-Etisk Forbund har ikke noe ”mandat til å hindre selvstendige mennesker til å tenke selv”. Vi er opptatt av at selvstendige mennesker skal ha et best mulig grunnlag å fatte sine beslutninger på.

Even Gran

Aksjonsleder Ingen liker å bli lurt

Human-Etisk Forbund