Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo er en av utbrytermoskeene fra Islamsk Råd Norge. De har nå vært med på å levere en høringsuttalelse som ligner veldig på Human-Etisk Forbunds. FOTO: Wikipedia commons@Helge Høifødt

Stor forskjell på uttalelsene til Islamsk Råd og Muslimsk dialognettverk

Utbryterne i Muslimsk dialognettverk er mer helhetlige og prinsipielle. I tillegg er de veldig enig med Human-Etisk Forbund.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.01.2018 kl 14:21

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Senaid Kobilica og Basim Ghozlan har signert høringsuttalelsen fra Muslimsk dialognettverk.

Førstnevnte er sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, mens Ghozlan er forstander for Det islamske forbundet. FOTO: Arnfinn Pettersen + Wikimedia commons@Akershus Venstre

Se bildet større

Islamsk Råd Norge, med generalsekretær Mehtab Afsar i spissen, nøyer seg med å kommentere to punkter som har med medlemsregistrering å gjøre.

Uttalelsen fra Islamsk Råd er signert av styreleder Zaeem Shaukat. FOTO: Even Gran

Det siste året har det vært mye bråk rundt Islamsk Råd Norge (IRN). De har mistet offentlig støtte og mer eller mindre frivillig tatt seg en pause fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL.

Den muslimske paraplyorganisasjonen har også mistet deler av sin egen medlemsmasse. Fem større moskeer har brutt ut. Alt dette som resultat av interne konflikter.

De fem moskeene som har brutt ut, gikk sammen i oktober og dannet en ny paraplyorganisasjon for norske muslimer; Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN). https://www.vl.no/nyhet/nytt-muslim-nettverk-1.1047899

Vi har sjekket hva de to paraplyorganisasjonene, Islamsk Råd og utbryterne i Muslimsk Dialognettverk, mener om forslaget til ny felles lov for tros- og livssynssamfunn i Norge.

IRN tause om det meste

Det er stor forskjell på dem. Islamsk Råd Norges uttalelse er mye tynnere enn utbryternes.

IRN tar bare opp to punkter som har med medlemsregistrering å gjøre:

  • At det foreslås en nedre grense på 500 medlemmer for å bli godkjent som støtteberettiget tros- og livssynssamfunn.
  • Forslaget om at personer under 15 år ikke skal inkluderes i støtteberegningen.

IRN protesterer mot begge forslagene og mener det kan føre til nedleggelse av eksisterende trossamfunn og gjøre det vanskeligere å stifte nye, noe som igjen kan ramme dialog- og integreringsarbeidet samt det forebyggende arbeidet mot radikalisering. De reagerer også på at barns trostilhørighet ikke blir tatt på alvor når regjeringen foreslår en 15-årsgrense.

Ut over dette er IRN tause. De har ingen prinsipiell argumentasjon rundt likebehandling eller Den norske kirkes stilling vs. de andre tros- og livssynssamfunnene.

IRN har heller ikke noe syn på om det er staten eller kommunene skal ha finansieringsansvaret for tro og livssyn. De er tause når det gjelder hvem som skal ta seg av gravferd. IRN mener ingenting om hvorvidt trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan miste støtten.

Les hele høringsuttalelsen fra Islamsk Råd Norge her.

Muslimsk Dialognettverk enige med Human-Etisk Forbund

Den nystartede utbryterorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) legger seg på en annen og mer sekulær linje. Den røde tråden er prinsipiell likebehandling av tro og livssyn, samt et tydelig skille mellom stat og kirke. Det er høy grad av sammenfall mellom høringsuttalelsen til Muslimsk dialognettverk, og høringsuttalelsen til Human-Etisk Forbund.

MDN starter med å påpeke det litt ukjente men likevel viktige prinsippet om at tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke slett ikke er en vanlig «støtteordning», men en historisk forankret rett til skattefradrag for det offentliges utgifter til Den norske kirke.

Les mer om dette her.

MDN understreker videre at det er nødvendig å poengtere i loven at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje, og at dette også må omfatte Den norske kirke.

Videre protesterer de mot forslaget om at medlemstallet i Den norske kirke nå skal løsrives fra beregningsmodellen for støtte til de andre.

– Dette betyr at likhetsprinsippet forlates, ved at summen for hvert medlem i Den norske kirke blir høyere enn andre tros- og livssynsamfunn med økende medlemstall. Realiteten vil i så fall være at tros- og livssynsminoriteter subsidierer Den norske kirkes virksomhet som trossamfunn. Prinsippet om støtte pr. medlem slik det har vært etter 1969 bør bestå, skriver MND.

Urimelig å holde utgifter til kirkevalg utenom

Muslimsk Dialognettverk er uenig i regjeringens påstand om at Den norske kirkes «ulike rammevilkår» er en god begrunnelse for forskjellsbehandling. De mener disse rammevilkårene egentlig ikke er så ulike, og at staten ved å hevde dette i realiteten undervurderer forpliktelsene de andre tros- og livssynssamfunnene har overfor sine medlemmer.

De mener det må gjennomføres en undersøkelse som avdekker betingelsene for trossamfunn utenom Den norske kirke før påstanden om at Den norske kirkes særstilling kan brukes for å legitimere forskjellsbehandling.

En av de kirkebevilgningene regjeringen foreslår at skal tas ut av beregningsgrunnlaget, er kostnader til demokrati og valgordning. MND slår fast at slike kostnader ikke er unike for Den norske kirke, og at disse pengene derfor må legges inn i beregningsgrunnlaget.

Staten får ta seg av de verneverdige kirkene

Den nye muslimske dialogorganisasjonen advarer videre mot den generelle formuleringen i lovforslaget om at penger som er gitt til Den norske kirke som et resultat av dens «særlige stilling», ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Her er de enige med menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner, som også mener denne formuleringen er diffus og gir staten vide rammer for å forskjellsbehandle.

MDN anerkjenner at Den norske kirke har mange verneverdige kirkebygg som offentligheten har interesse av å bevare, men mener at istedenfor å bevilge penger til Den norske kirke og så unndra disse pengene fra beregningsgrunnlaget, så bør heller det det offentlige ta seg av vedlikeholdet av verneverdige kirker selv, slik de gjør det med alle andre verneverdige bygninger.

Den nye muslimske samarbeidsorganisasjonen slutter seg til Islamsk Råd Norge når det gjelder protesten mot minstekravet på 500 medlemmer, og at medlemmer under 15 år ikke skal telles med i støtteberegningen. MDN anbefaler at medlemsgrensen settes på 100 medlemmer og at 15-årskravet fjernes.

Vil at kommunene skal overta gravferd

Muslimsk Dialognettverk Norge har ellers følgende meninger om lovforslaget:

  • De ønsker at staten skal ta seg av tilskuddsordningen for alle, inkludert Den norske kirke. Her går de fleste kirketradisjonalistene inn for en todelt løsning der kommunene fortsatt skal bevilge penger til Den norske kirke, mens de andre tros- og livssynssamfunnene bare skal forholde seg til staten.
  • De støtter intensjonen i at tros- eller livssynssamfunn som begår alvorlige lovbrudd kan nektes tilskudd, men understreker tilskuddet ikke bør kuttes før det foreligger en rettskraftig dom.
  • MDN er uenig i forslaget om at tros- og livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet kan nektes tilskudd. De mener at Norge kan møte seg selv i døren hvis dette vedtas, siden norsk næringsliv nyter godt av handel med slike land. Hvis punktet blir stående, mener MDN at det bare bør gjelde land som Norge ikke har samhandling eller diplomatiske forbindelser med.
  • De reagerer på formålsformuleringen i kapittel 3 om Den norske kirke, der det står at hensikten «er å legge til rette for at Den norske kirke forblir en demokratisk og landsdekkende evangelisk-luthersk folkekirke». Dette bør skrives på en mer nøytral måte, mener de. «Slik det står nå kan man få inntrykk av at Den norske kirke forblir en statskirke i praksis, om ikke i navnet», skriver MSN i høringsuttalelsen.
  • De mener at gravplassforvaltningen bør blir kommunal (i dag har Den norske kirke eneansvaret for dette).

Les hele høringsuttalelsen fra Muslimsk Dialognettverk Norge

OPPDATERT:

Muslimsk dialognettverk søker opptak i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Siste nytt i Nyheter

– Nei, motstanden mot surrogati handler ikke om «yuck»-faktoren

Lege Morten Horn mener de beste argumentene taler for et forbud mot surrogati. Han synes tilhengerne av liberalisering ofte framstiller motpartens argumenter feil.

Nå kan britiske humanister gifte seg på Jersey

Humanistisk vigsel er fortsatt ikke anerkjent i England, Wales og Nord-Irland. Men nå har kanaløya Jersey åpnet opp en mulighet for britiske humanister med gifteplaner.

Tror omskjæringsforbud på Island blir vedtatt

Island ligger an til å bli det første landet i verden som forbyr omskjæring av mindreårige gutter. Forslaget har et politisk flertall i ryggen, ifølge vår kilde.

 
Human-Etisk Forbund sterkt kritisk til Forsvarets navneforslag

– Feltprestene må endre navn til «lutherske livssynsveiledere» hvis vi skal gå med på dette, er tilbakemeldingen fra Human-Etisk Forbund.

Oslo Rådhus ikke lenger tilgjengelig for Humanistisk vigsel

Det rødgrønne byrådet åpnet for humanistiske vigsler i Oslo Rådhus fra den 1. januar 2017. Ett år senere er det slutt.

Vil vise at det ikke er «åndsfattig» å basere seg på vitenskap

Musikkprosjektet Amino prøver å gjenskape stemningen fra tv-serien Cosmos.

ANNONSE
Annonse