Statssekretær i KD, Lisbet Rugtvedt (SV), synes ikke Strasbourg-dommen setter Oslo kommunes ønske om avvik fra Opplæringsloven i et nytt lys. Foto: Regjeringen.no

- Oslo går lenger enn nødvendig i KRL-saken

#Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt (SV), tror ikke det er nødvendig å gå like langt som Oslo kommune for å tilfredsstille Strasb...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.08.2007 kl 10:47

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Faktaboks

FAKTA:

Oslo kommune vedtok i 2005 at de ville søke om å prøve ut et nytt, likestilt tros- og livssynsfag som en erstatning for KRL. En viktig forutsetning i denne søknaden var dispensasjon fra Opplæringslovens krav om forrang for kristendommen.

I april i år innstilte Kunnskapsdepartementet på å innvilge denne søknaden, men kommenterer ikke Oslos ønske om lovdispensasjon Snarere krever de at det skisserte faget fra Oslo endres, slik at det holder seg innenfor rammene gitt av Stortinget.

I juni i år ble KRL-faget dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen kritiserer den kvalitative forrangen kristendommen har i faget, og dermed indirekte også den norske opplæringsloven som krever nettopp dette.

Kommunepolitiker Kari Pahle fra Oslo mener at dette setter Oslos ønske om dispensasjon i et nytt lys. Statssekretær Lisbet Rugtvedt sier i denne artikkelen at hun er uenig i denne vurderingen.

Dette er den delen av Opplæringsloven (§ 2-4) som departementet nå vurderer å endre:

Undervisninga i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap skal:

gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv
gi grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståing og ulike kristne kyrkjesamfunn
gi kjennskap til andre verdsreligionar og livssyn
gi kjennskap til etiske og filosofiske emne
fremje forståing og respekt for kristne og humanistiske verdiar
fremje forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.

Den som skal undervise i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, skal presentere kristendommen, dei ulike verdsreligionar og livssyn ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.

Det er blant annet denne lovens skille mellom "grundig kjennskap" og "kjennskap" som har fått Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til å konkludere med at kristendommen gies en menneskerettsstridig forrang i det norske KRL-faget.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt (SV), tror ikke det er nødvendig å gå like langt som Oslo kommune for å tilfredsstille Strasbourg-dommen i KRL-faget.

Tekst: Even Gran
Publisert: 30.8.2007

- Strasbourg-domstolen har ikke kritisert at kristendommen opptar for stor andel av KRL-faget. Domstolen har kun kritisert at kristendommen undervises i på en annerledes måte, sier Lisbet Rugtvedt (SV), statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD).

Hun mener derfor at Oslo kommune går lenger enn man strengt tatt trenger for å tilfredsstille Strasbourg-dommen, i forslaget til et nytt tros-og livssynsfag som kommunen ønsker å prøve ut.

Ønsker avvik fra loven
Oslo kommune søkte allerede i 2005 om å få prøve ut et nytt og mer likestilt alternativ til KRL-faget. Kommunen ønsker seg et fag med 60 prosent "religioner og livssyn", og 40 prosent "filosofi, etikk og menneskerettigheter". Videre står det i søknaden at "kjennskap til Bibelen, evangelisk-luthersk kristendomsforståelse og ulike kirkesamfunn" ikke skal gis kvantitativ forrang.

- Målet er at alle religioner og livssyn skal behandles likt, og da må nødvendigvis kristendommens andel reduseres, sa Oslo-politiker Kari Pahle (SV) til Fritanke.no i forrige uke.

For å få til dette, mener Oslo kommune det er nødvendig med avvik fra Opplæringsloven. Denne loven krever at kristendommen skal gies forrang.

I april i år ga Kunnskapsdepartementet beskjed om at søknaden fra Oslo kan innvilges, men presiserte samtidig at kommunen må holde seg innenfor rammene av "Stortingets vedtak" og antydet at andelen kristendom bør økes på bekostning av filosofi, etikk og menneskerettigheter.

Kan ikke gi dispensasjon

I juni i år dømte Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg KRL-faget til å være i strid med menneskerettighetene. Kari Pahle (SV) fra Oslo kommune mener at dommen setter Oslos dispensasjonssøknad i et nytt lys.

- Dispensasjonssøknaden bør stå mye sterkere nå, etter dommen. Departementet bør i høyeste grad bør være åpne for å innvilge fritak fra en lov som nå kan sies å være i strid med menneskerettighetene, slo Pahle fast overfor Fritanke.no i forrige uke.

Hennes partifelle i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, er ikke umiddelbart enig.

- Vi er selvsagt positive til at Oslo setter i gang et forsøk. Derfor har vi også innstilt på at søknaden innvilges. Strasbourg gjør absolutt saken mer interessant, men jeg synes ikke den setter departementets saksbehandling i et nytt lys. Vi må uansett forholde oss til hva norsk lov sier til enhver tid, slår statssekretæren fast.

- Hvorfor innvilger dere Oslos søknad uten å kommentere kommunens eksplisitte ønske om avvik fra Opplæringsloven?

- Her synes jeg du trekker opp et kunstig skille mellom Oslos søknad om en prøveordning på den ene siden, og ønsket om dispensasjon på den andre. For meg er dette to sider av samme sak.

- La meg stille spørsmålet annerledes: Kari Pahle mener det blir vanskelig å få til det ønskede faget uten dispensasjon fra loven. Har departementet undersøkt og utnyttet den dispensasjonsretten fra lovverket dere har i denne saken?

- Vi har undersøkt det og det er begrenset i hvilken grad vi har lov til å gi dispensasjon. Vi har strukket oss så langt vi kan for å imøtekomme Oslos ønske, men både vi og Oslo må forholde oss til norsk lov, understreker Rugtvedt.

Hun poengterer også at det strengt tatt er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som skal behandle denne saken, men at dette skjer på grunnlag av de politiske signalene fra departementet.

SV vil ikke provosere

- I løpet av det kommende året vil vi vurdere en endring av Opplæringsloven i lys av Strasbourg-dommen, slik statsråd Øystein Djupedal lovte den 16. august, forteller Rugtvedt.

Hun understreker at utfallet i prosessen rundt den kristne formålsparagrafen i skolen etter Bostad-utvalgets rapport vil ha stor betydning for dette, i tillegg til en rekke andre usikre faktorer.

Rugtvedt vil derfor ikke spekulere i hva resultatet av "gjennomgangen av KRL-faget" vil bli.

- Vi vurderer en endring av Opplæringsloven, men inntil en slik eventuell endring er vedtatt er det dagens lov gjelder. Og den legger visse begrensninger på handlingsrommet, både for Oslo kommune og oss.

- Tror du Oslos prøvefag kan bli et slags pilotprosjekt for det nye, nasjonale faget?

- Det er for tidlig å si. Vi er opptatt av å etterkomme Strasbourg-dommen. Det er alt jeg kan si nå.

- Vil dere i SV gjøre hva dere kan for å dra det nye tros- og livssynsfaget så langt som mulig i en livssynsnøytral retning?

- Primærstandpunktene her er godt kjent. SV vil ha et livssynsnøytralt fellesfag. Men SV er nå med i en regjering der ulike partier har ulike syn. Derfor må vi være forsiktige og gå fram slik at det blir størst mulig enighet. Hovedmålet vårt er å sikre et felles fag. Det er derfor grenser for hvor hardt SV kan gå ut i saker som handler om så følsomme verdispørsmål som denne, sier Rugtvedt.

Les mer:

Siste nytt i Nyheter

Nektes asyl fordi han ikke har greie på Platon og Aristoteles

En pakistansk mann som har frasagt seg islam og blitt humanist, nektes asyl i Storbritannia fordi han ikke har greie på greske filosofer.

HEF: – Stor forbedring med Skei Grande som kulturminister

– Vil nesten si hun er min drømmestatsråd, sier fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig.

Skuffet over svar fra Utenriksdepartementet om Egypt

– Hvorfor snakker UD om religionsfrihet og beskyttelse av religiøse, når saken handler om et mulig forbud mot ateisme? spør Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

 
Fri tanke og Humanist fusjonerer

Fra 2018 har Human-Etisk Forbund ett nettsted for uavhengig journalistikk. Fritanke.no styrkes med ressursene til tidsskriftet Humanist.

Human-Etisk Forbund positivt overrasket over regjeringserklæringen

«Folkekirke»-referansene er borte. Den nye regjeringen vil ikke rokke ved prinsippet om likebehandling.

KA bekymret over regjeringens «radikalt endrede religionspolitikk»

KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, er ikke like begeistret for den ferske regjeringserklæringen som Human-Etisk Forbund.