Gjennom Frihetsaksjonen har humanistiske konfirmantar samla inn pengar ...

Mobiliserer for Frihetsaksjonen

#Tilhengare av Frihetsaksjonen arbeidar no for å finne eit alternativ til nedlegging på landsmøte i HEF til helga. Blant forslaga er å gjere den meir ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.05.2008 kl 15:11

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

... som har gått mellom anna til skolebarn i HAMU-støtta prosjekt i India.

Se bildet større

Kirsten Elisabeth Elgstøen håpar på debatt om nedlegginga av Frihetsaksjonen på HEF sitt landsmøte.

Tilhengare av Frihetsaksjonen arbeidar no for å finne eit alternativ til nedlegging på landsmøte i HEF til helga. Blant forslaga er å gjere den meir aktivismebasert og obligatorisk for konfirmantar.

Tekst: Kristian Bjørkelo
Publisert: 27.5.2008

Kommande helg skal landsmøtet i HEF ta stilling til om ein skal leggje ned Frihetsaksjonen (FA) som samlar inn pengar til Humanistisk Aksjon for Menneskerettar i Utviklingsland (HAMU). Hovudstyret har lagt fram eit forslag på dette, basert på at innteninga til aksjonen er altfor lav i forhold til utgiftene ved å administrere den og manglande oppslutnad i organisasjonen.

Sara Mauland, som sitt i HAMU-styret og har vore aktiv i Frihetsaksjonen gjennom sitt lokallag, meiner at sakshandsaminga i Hovudstyret ikkje har vore god nok.

- HAMU-styret vert ikkje inkludert som ein part i saka av Hovudstyret, noko fleire av oss har reagert på, fortel Mauland.

Ho fortel òg at det var fleire som reagerte på at då Statskonsult la fram sin rapport om aksjonen i fjor, var det ingen som tok kontakt med HAMU for å få informasjon om kva konsekvensar det ville ha for dei dersom aksjonen vert lagt ned.

- Eg reagerar òg på det viset ein har lagt fram saksopplysingar på. Ein har valt å trekkje fram negative argument og resonnement, medan dei som har uttalt seg positivt i rapportar og undersøkingar ikkje i like stor grad vert trekte fram. Ein framstill det òg som om det ikkje har kome inn pengar til formålet i det heile tatt, noko som ikkje stemmer med mine erfaringar i HAMU-styret. Som mottakar er vi veldig glade for dei pengane som kjem inn, dei utgjer ein ikkje uvesentleg del av vårt budsjett.

Frihetsaksjonen har ikkje klart å oppfylle Innsamlingskontrollens krav om at minimum 65% av dei innsamla midla skal gå vidare til formålet, og maksimalt 35% vert nytta til administrasjon. Ved sida av at det har vore vanskeleg å få lokallag med på aksjonen var dette eit av hovudargumenta da Hovudstyret vedtok si innstilling til Landsmøtet. Les meir om det her og her.

Håper på debatt

- Det er viktig at ein høyrer stemmene til dei som har arbeida med Frihetsaksjonen, og veit kva tyding den har, og ikkje berre dei som berre sitt og tel pengar, meiner Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen

Elgstøen er ein av dei som har engasjert seg for å forsvare Frihetsaksjonen, ho er kursleiar for konfirmantar i HEF og har nytta aksjonen aktivt som ein del av undervisinga. På tross av minkande konfirmanttal registrerar ho at aksjonen samlar inn like mykje eller meir enn tidlegare.

- Eg håper, og trur, at det vert ein debatt om dette på Landsmøtet, og at landsmøtedelegatane har satt seg såpass inn i dette at dei stemmar mot Hovudstyrets anbefaling. Dette er for viktig til å verte handsama overflatisk.

Ikkje berre økonomi

Tilhengjarane av Frihetsaksjonen vektlegg gjerne at det er meir ved aksjonen, enn berre pengane som vert samla inn. Båe HEF som organisasjon og dei humanistiske konfirmantane har god nytte av at aksjonen får halde fram, meiner dei. Det er òg viktig for det humanitære arbeidet som HEF gjer gjennom HAMU, meiner Sara Mauland.

- Fleire vert medvitne på denne delen av HEFs arbeid, og vi får satt vårt engasjement som humanistar i eit større perspektiv, og vi som er aktive får høve til å engasjere oss i noko anna enn berre seremoniarbeid.

I tillegg vert HEF profilert, fortel Mauland. I følgje henne er Frihetsaksjonen ei veke av året der det vert synleg at HEF driv med meir enn berre konfirmasjon og kritikk av statskyrkja.

Elgstøen understrekar den nytta Frihetsaksjonen har i konfirmasjonsundervisinga.

- Her får konfirmantane høve til å ta ansvar, og utøve humanisme i praksis. Dei får gjere konkrete gjerningar for å hjelpe andre, basert på det dei har lært om menneskerettane og brot på desse.

Gjennom Frihetsaksjonen vert ungdommen medvite og engasjert i praksis på eit av hovudområda i HEFs konfirmasjonsundervising, meiner Elgstøen, og seier at tilbakemeldingane frå konfirmantane er eintydige på at dette er noko dei ønskjer å gjere.

- Det har lita hensikt å prate teoretisk om menneskerettane og konfirmantanes ansvar i verda, om dei ikkje får høve til å vete noko om kva som faktisk skjer, og at dei kan gjere noko med det.

- Det er viktig for HAMU at prosjekta vi støtter, og arbeidet vi gjer, er synleg for resten av organisasjonen, fortel Sara Mauland. Frihetsaksjonen gjer HAMU synleg, meiner ho.

Alternative løysinger

Blant tilhengjarane av Frihetsaksjonen vert det no arbeida med å finne alternative løysingar til nedlegging, som dei kan leggje fram på Landsmøtet førstkomande helg. Dei tar utgangspunkt i at Statskonsult sin rapport legg til grunn at enten må aksjonen styrkast eller leggjast ned, og meiner at ein for snøgt har grepe til nedlegging som einaste alternativ.

Mauland trur at ein kan spare inn på administrative kostnadar ved å omorganisere aksjonen, og samstundes oppretthalde aksjonen på dagens nivå.

- Ei moglegheit er å gå over til ein organisering som er meir basert på aktivisme og frivillig arbeid, med eit koordinerande utval som er satt saman av medlemmar og aktive frå heile landet.

Ho still seg uforståande til korleis Frihetsaksjonen kunne verte så dyr, og trur at mykje kan gjerast for å spare både her og der, men innrømmer ho veit for lite om kva utgiftene er til å kome med konkrete råd. Ho etterlyser ein betre flyt av informasjon.

Elgstøen meiner at det er ingenting i vegen for å gjere Frihetsaksjonen obligatorisk for alle av HEFs konfirmantar, og å nytte seg meir aktivt av dei eksisterande informasjonskanalane for å skape meir engasjement og aktivitet rundt aksjonen. Ho meiner at det bør vere opp til kursleiarane for konfirmantane kor mykje tid og krefter som vert lagt i aksjonen, og at fylkes- og lokallag har meir enn nok å gjere, om dei ikkje skal administrere Frihetsaksjonen òg.

Tilhengjarane av Frihetsaksjonen håper at det vert mobilisert til støtte for ei alternativ løysing på problema. Ei slik løysing trur dei kan vere billegare enn den noverande, men krev òg auka fokus på og oppslutting om Frihetsaksjonen.

Siste nytt i Nyheter

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

 
Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

Den nye tros- og livssynsloven vil bli dømt for diskriminering, ifølge utredning

… men det vil også Human-Etisk Forbunds holdning i ett av spørsmålene, skal vi tro en HEF-betalt utredning fra menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen.

Trump brukte USAs nasjonale bønnedag til å gi de kristne en tyngre hånd på rattet

Trossamfunnene i USA skal få mer innflytelse. Det er intensjonen med presidentordren Donald Trump signerte siste torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse