Veien ned til lyskrysset (ca. 30 meter) vil koste Human-Etisk Forbund rundt 11 øre hvis du er på vei til et HEF-møte og velger å skrive reiseregning. FOTO: Even Gran

Hovedstyret sa nei til innstramminger på reise og diett

I Human-Etisk Forbund har du fortsatt krav på 3,80 kroner for hver kilometer du kjører, selv om det bare er en kort tur inn til et møte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.12.2016 kl 11:09

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Styreleder Tom Hedalen understreker at Hovedstyret nå har strammet grepet om forbundets økonomi, og at det budsjetteres med at 2017 skal gå med 3,5 millioner i overskudd.

Utgiftene til reise, opphold og bespisning har økt kraftig i Human-Etisk Forbund de siste årene. Økningen er en av årsakene til de store underskuddene i forbundet de siste årene.

Pengebruken på reise, opphold og bespisning har ifølge administrasjonen økt fra 6,6 millioner i 2013 til 8,7 millioner i 2015. Det er en økning på 26 prosent i løpet av to år. I rene kroner utgjør det 2,1 millioner i økt forbruk.

  • Diettgodtgjørelse har økt med 50 prosent i løpet av de to årene.
  • 20 prosent økning i kilometergodtgjørelse for bilkjøring.
  • 30 prosent økning i bespisning, billetter til buss, tog eller fly, bompenger, parkering og nattillegg.

Foreslo reduksjon til to kroner pr. kilometer

For å bøte på dette har generalsekretæren foreslått innstramminger. I flere runder nå høsten 2016 har Hovedstyret behandlet en sak om nye prinsipper for diett- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte og frivillige i forbundet (gjelder ikke ansatte som har slikt regulert i tariffavtale).

Hovedgrepet i generalsekretærens forslag er å mane til nøysomhet, rimeligste reisealternativ, samt en restriktiv praktisering på bruk av taxi og leiebil mm. Av konkrete forslag kan nevnes at nattillegg og diettgodtgjørelse normalt ikke skal utbetales og at kilometersatsen for bruk av egen bil skal være to kroner.

Generalsekretæren foreslår også at man ikke skal bruke egen bil hvis det er mulig å ta buss uten for store ulemper, og at man alltid bør ta med seg passasjerer i bilen, om mulig. Når det gjelder kostgodtgjørelse foreslår generalsekretæren at dette dekkes etter regning med inntil kr. 50,- for reiser over seks timer og inntil kr. 250,- for reiser på mer enn 12 timer.

Hovedstyret sa nei

Hovedstyret likte ikke forslaget fra generalsekretæren, og endte med å forkaste alle formaningene og innstrammingene på sitt møte den 18. november.

«Det har vært en del diskusjoner i organisasjonen rundt denne saken, og flere tillitsvalgte stiller seg negativ til administrasjonens forslag til innsparinger på dette området. Hovedstyret støttet ikke generalsekretærens retning i saken», heter det i protokollen fra saken.

Hovedstyret begrunner avvisningen i vedtaks form på følgende måte: «Tillitsvalgte og frivillige i Human-Etisk Forbund gjør en uvurderlig innsats for forbundet og skal få en rimelig del av sine kostnader knyttet til denne innsatsen dekket».

Istedenfor generalsekretærens to kroner, vedtok Hovedstyret at kilometersatsen for bruk av egen bil skal ligge på 3,80 kroner.¤ Dette er nesten dobbelt så mye som generalsekretæren foreslo. Oppfordringen om å ta buss hvis det ikke medfører vesentlig økt tidsbruk ble strøket.

Hovedstyret vedtok videre at satsen for kostpenger skal ligge på halvparten av statens regulativ. Det vil si 140 kroner på reiser mellom seks og tolv timer og 260 kroner på reiser over 12 timer. Det første er nesten en tredobling av generalsekretærens forslag.

I tillegg fjernet Hovedstyret generalsekretærens forslag om at man bare skal få kostgodtgjørelse «etter regning».

Hedalen: Har aldri fått så mange henvendelser om en sak

På spørsmål fra Fritanke.no om hvorfor Hovedstyret har lagt seg på dette sporet, følger styreleder Tom Hedalen opp vedtaket fra sitt eget organ:

– De frivillige og tillitsvalgte legger ned en stor og verdifull innsats for Human-Etisk Forbund. Da skal de ha en rimelig del av sine reelle utlegg refundert. Dette handler ikke om å tjene penger, men å slippe å tape penger på å engasjere seg i forbundet, sier han.

Hedalen forteller at han i sin tid som styreleder aldri har fått så mange henvendelser fra frivillige og tillitsvalgte som i denne saken.

– Det er et betydelig engasjement her. Mange mener at når ansatte får refundert sine reiseutgifter 100 prosent etter statens satser, så er det urettferdig hvis de frivillige og tillitsvalgte ikke også skal få en rimelig andel av sine utgifter dekket, sier han.

– Vårt vedtak er en forbedring

Hedalen mener vedtaket Hovedstyret landet på, er en forbedring av forslaget som ble lagt fram av generalsekretæren.

– I forslaget lå det en del rutiner om at man må spørre om tillatelse for å kunne gjøre ting, og en del andre detaljerte styringssignaler. Det hadde blitt veldig tungvint. Da er det bedre å ha noen enkle satser. Da har de i hvert fall muligheten til å få refundert utgiftene sine hvis de vil, sier han.

– Er det mulig for alle frivillige og tillitsvalgte å kreve refusjon for all kjøring? La oss si at du bor fem kilometer unna et sted der er kveldsmøte, og du kjører tur/retur. Kan du da kreve å få tilbakebetalt ti kilometer á kr. 3,80 fra Human-Etisk Forbund?

– Ja, slik er det. Men du er jo ikke nødt til å kreve refusjon. Det blir opp til hver enkelt. Men det er rimelig at frivillige og tillitsvalgte, som de ansatte, får dekket sine reelle utgifter i forbindelse med arbeid i Human-Etisk Forbund. Det er vanskelig nok å få folk til å engasjere seg, om vi ikke skal kreve at de taper penger på det også, sier han.

– Human-Etisk Forbund er i økonomisk krise og har gått med store underskudd de siste årene. Er det da forsvarlig av Hovedstyret å stoppe et innsparingstiltak av denne typen?

– Jeg er ikke enig i at det er så krise, og jeg er ikke enig i at det er uansvarlig. De som legger inn en betydelig innsats i forbundet må få utgiftene sine refundert. Det er rimelig. Vi har også strammet inn fra dagens ordning, men ikke så mye og uten at det skaper så mye byråkrati, sier Hedalen.

Han legger til at Hovedstyret har vedtatt store innsparingstiltak, og at budsjettet for 2017 settes opp for å gå omlag 3,5 millioner i overskudd.

– Det mest effektive vi har vedtatt er ansettelsesstopp. Det tror jeg bli effektivt. Vi er nødt til å redusere antall ansatte. Det er her de store pengene ligger, sier styrelederen.

¤ Tom Hedalen forteller at kilometersatsen på kr. 3,80 sannsynligvis vil bli nedjustert til 3,50 på grunn av skattetekniske endringer i statsbudsjettet for 2017 (satsen må ikke være så høy at de som får refusjon blir fordelsbeskattet).

Siste nytt i Nyheter

Flertall blant toppene i HEF sier nei til kirkeasyl

Styreleder Tom Hedalen synes ikke det er noen grunn til at staten skal respektere «hellige rom». Vi har også snakket med fylkeslederne i Human-Etisk Forbund. De heller i samme retning.

Debatten om aktiv dødshjelp handler om seks ulike tema

Forfatter Norunn Kosberg går gjennom dem alle, og mer til, i en ny debattbok om hvorvidt det bør bli tillatt å ta livet av mennesker som ønsker det selv.

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

 
– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse