Dekanus på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Trygve Wyller, mener Human-Etisk Forbund bør ta inn over seg postmodernismens innsikter. FOTO: Arnfinn Pettersen

– HEF bør lære av Derrida og Focault

– Fransk postmodernisme er løsningen for HEF, mener teologi-dekanus Trygve Wyller. Han gjesper av HEFs religionskritikk og mener den er et utdatert gufs fra det positivistiske 50- og 60-tallet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.06.2013 kl 14:51

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Rådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind, synes det er litt sent å komme med postmodernismen i 2013. Han avviser at HEF står for 50- og 60-tallets naive vitenskapssyn. – Vitenskapen har for lengst tatt opp i seg det som var verdt å ta vare på av den postmodernistiske kritikken, sier han. FOTO: Thomas Rodahl Dedekam

Se bildet større

Du kan se Wyllers innlegg ca. 05:05 inn i denne filmen. Lars Gules innlegg kommer etter ca. 29 minutter. Her finner du del 1 av møtet.

Faktaboks

- HEF ER NYTTIGE IDIOTER

Trygve Wyller kom også med en annen brannfakkel på møtet. Han mente Human-Etisk Forbund opptrådte som nyttige idioter for de delene av Den norske kirke som først og fremst er opptatt av individuell tro.

- Den vanhellige alliansen som biskop Atle Sommerfeldt snakker om, er enda mer vanhellig enn han selv sier. Det er en allianse mellom Human-Etisk Forbund og frikirkene, men egentlig er det en allianse mellom disse to og en strømning innenfor Den norske kirke som startet med Gisle Johnson og utviklet seg videre med Ole Hallesby og Andreas Aarflot. Denne strømningen står for en kirketenkning som baserer seg på personlig tro framfor det kollektive og institusjonelle der det er plass til alle, sa han.

Denne retningen er også mer avvisende til statskirkeordningen. Wyller forklarte at dette er en kamp som foregår internt i norsk kristendom.

- Denne tradisjonen har fått vind i seilene i det siste, og så kommer HEF inn som en nyttig idiot og allierer seg med frikirkene og de innenfor kirken som representerer arven etter Johnson, Hallesby og Aarflot. Det er derfor Grunnloven og statskirkeordningen har blitt endret, sa han.

Wyller trakk det fram som et paradoks at selv om HEF allierer seg med de innenfor kristenheten som legger mest vekt på individuell tro, så arrangerer de selv seremonier.

- Gjennom seremoniene bekrefter jo HEF at mennestet søker det kollektive, som jo er en religiøs tradisjon, sa han.

Wyller mente det er en spenning mellom dette med å «tenke sjæl» som HEF er så opptatt av (og som han selv kalte "modernitetens hybris"), og det kollektive.

- Så skal dere jammen ha livsriter også, og bli fortalt av en sekulær prest hvordan ting henger sammen. Jeg synes dere skal jobbe mer med dette siste, og satse på det som er kollektivt og fellesskapsdannende, snarere enn å bygge videre på denne alliansen med kristne som først og fremst er opptatt av personlig tro, mente han.

Wyller mente ellers at HEF må riste av seg offermentaliteten og innse at de er viktige premissleverandører, noe vi blant annet så i Stålsett-utvalgets utredning.

HEFs fagsjef Bente Sandvig syntes det var urimelig å kalle HEF "nyttige idioter".

- Det handler mer om sammenfall av livssynspolitiske synspunkter enn at noen har vært "nyttige idioter" for den ene eller andre, kommenterte hun etter møtet.

Trygve Wyllers utspill kom på debattmøtet om Torkel Brekkes "parasitt"-kritikk mot HEF sist mandag. Wyller, som er dekanus på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener Human-Etisk Forbund ikke har fulgt med i timen.

Wyllers mente forbundet burde ta til seg ideene til franske postmoderne filosofer som Emmanuel Levinas, Jaques Derrida og Michel Focault.

– De driver ikke med religionskritikk, men med rammende kritikk av den vitenskapen HEF bekjenner seg til, mente han.

- Gjesper helt til jeg legger meg

Wyller blir trøtt av kritikk mot religionenes tro på det overnaturlige.

- Når jeg hører HEF sette "vitenskapen opp mot det overnaturlige" så gjesper jeg helt til jeg legger meg. Hvor har HEF vært de siste 40 årene? Jeg synes de representerer et gufs fra positivismen på 50-60 tallet. Da fantes det noe man kunne regne ut og sånn var det. Og så fantes det noe overnaturlig som man ikke kunne regne ut, og sånn var det, og det var HEF imot, sa Wyller.

Han viste til det han omtalte som den mest omfattende intellektuelle revolusjonen i Europa. Den stammer fra postmodernistiske filosofer som Focault, Derrida og Levinas, mente Wyller.

Han understreket at ingen av disse drev med religionskritikk, men med kritikk av det vitenskapssynet HEF står for.

- Det handler om at vitenskapen i all sin tro på fornuften går glipp av alt det vitenskapen ikke kan ta tak i. Og det handler ikke om det overnaturlige, men om sporene av menneskelig fornedrelse, konstaterte TF-dekanen.

– Vil HEF støtte modernitetens iboende voldelighet?

Wyller mente at Human-Etisk Forbund går i en felle med det naive positivistiske vitenskapssynet sitt.

- I de 30 årene siden Focault startet, har intellektuelle i Europa og USA drevet med en helt annen type vitenskapskritikk. Dette er en kritikk med humanistisk klangbunn. Dette er noe HEF bør ta tak i. Det er en intellektuell utfordring jeg synes dere bør ta. Da vil også humanistisk religionskritikk bli interessant, lovte Wyller.

Han mente at den grunnleggende kritikken blant dagens intellektuelle, er kritikken mot modernitetens iboende voldelighet, og at HEF risikerer å havne på feil side i denne kampen.

- Kritikken går ut på at det er noe iboende voldelig i moderniteten og vitenskapeligheten. Her står HEF i fare for å representere denne moderniteten, mens postmodernismen og poststrukturalismen egentlig er et helt annet sted. Derfor trenger HEF fornyelse. Og det sier jeg i beste mening. Jeg synes dette er mye viktigere enn hvor mange skolegudstjenester det er her og der. Det blir ubetydelig sammenlignet med dette store intellektuelle bildet, sa Wyller.

Metode for å forvare irrasjonalitet

Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, var den eneste som kommenterte Wyllers utspill under møtet. Han avviste at postmodernismen har noe å bidra med, ut over å være en metode for å forsvare irrasjonalitet.

– Den moderne teologiske tenkemåten, som tror det er noe å hente på postmodernistisk irrasjonalitet når man skal forsvare religiøs tro, er dårlig tenkning. Postmodernismen representerer ingen spesielle nyvinninger i kunnskapen. Det er metode for å kunne forsvare fortsatt tro på det irrasjonelle, slo Gule fast.

Han protesterte på Wyllers framstilling av vitenskapssynet til Human-Etisk Forbund.

– Humanister baserer ikke livssynet sitt på klinkekulerasjonalisme. Har man peiling på moderne naturvitenskap, vet man at dette er et utrolig fascinerende felt, fylt med masse metafysiske tilnærminger, slo Gule fast.

Merkelig å komme med dette nå

Livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind, forklarer at humanistbevegelsen gjennomgående har hatt en tendens til å være kritisk til postmodernismen fordi denne tanketradisjonen har blitt brukt av mange som et verktøy for å løse opp skillet mellom sant og usant.

– Det er litt merkelig at Wyller kommer trekkende med dette nå. Kritisk teori på 70-tallet, og postmodernismen noe senere, kom med verdifulle korrektiver til 50- og 60-tallets ureflekterte tro på vitenskapens og rasjonalitetens ufeilbarlighet. Men dette er vi jo ferdige med nå. Jeg synes dette virker litt utdatert av Wyller. Mitt inntrykk er at vitenskapen i stor grad har tatt opp i seg det som var verdt å ta vare på av den postmodernistiske kritikken, og bevegd seg videre, sier Søderlind.

Han advarer mot den normoppløsningen og vulgærrelativismen som postmodernistisk tenkning inspirerer til hvis den dras ut til sin ytterlighet.

– Dette er tenkning som opplagt er i opposisjon til det Human-Etisk Forbund står for. Hvis all sannhet konstrueres i hodet til den som betrakter, så er det jo ikke noe poeng å drive forskning. Vitenskapelig forskning må nødvendigvis basere seg på et virkelighetssyn som sier at det finnes en sann, felles virkelighet som vi kan forske på, sier Søderlind.

Han avviser at Human-Etisk Forbund har et naivt og ureflektert forhold til vitenskap.

– HEF baserer seg på at vitenskapelig rasjonalitet er den beste måten å oppnå kunnskap om virkeligheten på, på de områdene der vitenskapen har noen å si, konstaterer Søderlind.

Samtidig er han enig med Wyller i at livet selvsagt handler om mer enn dette.

– Jeg er et humaniora-menneske selv. Det som fyller mitt liv med innhold er irrasjonelt og svevende så det holder, men spørsmålet blir om det er riktig å basere virkelighetssynet sitt på dette, sier han.

– Hva mener du om Wyllers uttalelser om at Human-Etisk Forbund bør passe seg for «modernitetens iboende brutalisering»?

– Det er en så generell uttalelse at det kan jeg umulig ta stilling til, sier Søderlind.

Rasjonalitet leder til brutalitet

Fritanke.no tok en telefon til Wyller for å spørre hva han egentlig mente med at Human-Etisk Forbund bidrar til modernitetens iboende brutalitet.

– Det jeg prøver å si, er at det de siste 30 årene har vært en generell trend i samfunns- og humanioraforskningen om at nettopp det vitenskapssynet jeg opplever at HEF forfekter, med sitt ideal om «den rasjonelle mannen», er noe av årsaken til overgrep som for eksempel kolonihistorien, kvinneundertrykking og til og med Holocaust. Sosiologen Zygmunt Baumann er blant de som hevder dette, i tillegg til de franske postmodernistene jeg nevnte og mange flere. Det er også sentralt i feministisk, kritisk teori, forteller Wyller.

Han skulle ønske at også Human-Etisk Forbund ble mer bevisst på at en overdreven tro på rasjonalitet kan gi seg slike destruktive utslag.

– Dette er jo ikke en spesielt teologisk kritikk. Dette handler om grunnleggende trender i internasjonal samfunnskritikk, som Human-Etisk Forbund ikke later til å ha fått med seg. Vitenskap og rasjonalitet har en slagside som ingen bør være blinde for, sier han.

– Handler ikke dette mer om moral, etikk og menneskesyn, enn det handler om vitenskap og rasjonalitet?

– Ideen er at vitenskap og rasjonalitet i seg selv, med sitt ideal om den rasjonelle mannen, bidrar til å skape aksept og begrunnelse for vold. Derrida og Focault var svært opptatt av dette – å få fram de tause ofrene, alle de overgrepene som forsvinner når det rasjonelle får rulle av gårde. Jeg skulle ønske Human-Etisk Forbund kunne ta dette mer på alvor, sier Wyller på telefon fra Berlin.

Les også:

Siste nytt i Nyheter

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

 
– Buzzfeed blåser opp anonymt sladder

Fysikkprofessoren mener Buzzfeed har hatt en klar agenda om å sverte ham og at de med vilje har oversett ting som taler til hans fordel.

Ateist kastet ut av tv-studio i Egypt

«Du tilbyr ateisme! Du tilbyr kjetteri! Jeg unnskylder til alle våre seere for å ha invitert en slik person til programmet vårt», sier den opphissede programlederen. Se videoen!

Human-Etisk Forbund fornøyd med forslag til nytt KRLE-fag

– Dette ser veldig lovende ut, sier Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund. KrF er bekymret for mindre kristendom.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse